|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ » ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ » Προκαταρκτικές προκηρύξεις

Εκτύπωση
+
A
-
Προκαταρκτικές προκηρύξεις

Ι. Συμβάσεις κάτω των ορίων

ΙΙ. Δημοσίευση

ΙΙΙ. Περιεχόμενο

IV. Προκαταρκτική προκήρυξη ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμούΙ. Συμβάσεις κάτω των ορίων
Το άρθρο 62 δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων. (άρθρο 62 παρ.3 Ν.4412/2016)
 

ΙΙ. Δημοσίευση
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να γνωστοποιούν τις προθέσεις τους για τις σχεδιαζόμενες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων δημοσιεύοντας προκαταρκτική προκήρυξη. (άρθρο 62 παρ.1 Ν.4412/2016)

Δημοσιεύονται:
- είτε από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης
- είτε από τις αναθέτουσες αρχές στο «προφίλ αγοραστή» τους, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παρ. 2 του Παραρτήματος VIII του Προσαρτήματος Α'. (άρθρο 62 παρ.1 Ν.4412/2016)ΙΙΙ. Περιεχόμενο
Οι εν λόγω προκηρύξεις περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος B' Τμήμα I του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α'. (άρθρο 62 παρ.1 Ν.4412/2016)

Όταν η προκαταρκτική προκήρυξη δημοσιεύεται από τις αναθέτουσες αρχές στο «προφίλ αγοραστή» τους, οι αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης γνωστοποίηση δημοσίευσης της προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή» τους, σύμφωνα με το Παράρτημα VIII του Προσαρτήματος Α' .
Οι εν λόγω προκηρύξεις περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Α' του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α' . (άρθρο 62 παρ.1 Ν.4412/2016)

H προκαταρκτική προκήρυξη για τις αναθέτουσες αρχές και η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη για τους αναθέτοντες φορείς αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο διευκόλυνσης της συμμετοχής των ΜΜΕ στη διαδικασία σύναψης
δημοσίων συμβάσεων, δυνατότητας προγραμματισμού, προετοιμασίας και έγκαιρης υποβολής των απαραίτητων εγγράφων / δικαιολογητικών τους στο πλαίσιο ενός δημόσιου διαγωνισμού. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 17)

Για το περιεχόμενο των προκαταρκτικών προκηρύξεων στις κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ » ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ » Κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες


IV. Προκαταρκτική προκήρυξη ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού

Για κλειστές διαδικασίες και ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, οι μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν την προκαταρκτική προκήρυξη ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 26, υπό την προϋπόθεση ότι η προκαταρκτική προκήρυξη πληροί όλες τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) αναφέρεται κατά τρόπο συγκεκριμένο στα αγαθά, τα έργα ή τις υπηρεσίες που θα αποτελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί,
β) επισημαίνει ότι η σύμβαση θα ανατεθεί μέσω κλειστής διαδικασίας ή ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς περαιτέρω δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φoρείς να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους,
γ) περιέχει, εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Μέρος B' Τμήμα I του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α' , και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Μέρος B' Τμήμα II του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α' ,
δ) έχει αποσταλεί προς δημοσίευση μεταξύ 35 ημερών και 12 μηνών πριν από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 69.

Οι ανωτέρω προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε «προφίλ αγοραστή». Ωστόσο, η τυχόν πρόσθετη δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το άρθρο 66, μπορεί να πραγματοποιηθεί σε «προφίλ αγοραστή».

Η περίοδος που καλύπτεται από την προκαταρκτική προκήρυξη διαρκεί κατ’ ανώτατο όριο 12 μήνες από την ημερομηνία αποστολής της προς δημοσίευση. Ωστόσο, στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, η προκαταρκτική προκήρυξη που αναφέρεται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 108 μπορεί να καλύπτει περίοδο μεγαλύτερη των 12 μηνών. (άρθρο 62 παρ.2 Ν.4412/2016)

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions