|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ » Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις

Εκτύπωση
+
A
-
Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις

Ι. Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς

ΙΙ. Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών διαβουλεύσεων της αγοράς

ΙΙΙ. Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων
 

Ι. Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς
Πριν από την έναρξη μίας διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να διεξάγουν διαβουλεύσεις με την αγορά, προκειμένου να προετοιμάσουν τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και να ενημερώνουν τους οικονομικούς φoρείς για τα σχέδια και τις απαιτήσεις τους όσον αφορά τις συμβάσεις.

Για τον σκοπό αυτόν, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, επί παραδείγματι, να ζητούν ή να δέχονται συμβουλές ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων ή αρχών, όπως η Αρχή και η Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜΟ.ΠΑ.Δι.Σ.) του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.) ή συμμετεχόντων της αγοράς. Οι εν λόγω συμβουλές μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, εφόσον οι εν λόγω συμβουλές δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη στρέβλωση του ανταγωνισμού και την παραβίαση των αρχών της αποφυγής των διακρίσεων και της διαφάνειας. (άρθρο 46 Ν.4412/2016)

Οι ειδικές αυτές διατάξεις περί προκαταρκτικής διαβούλευσης με την αγορά δίνουν τη δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς να ενημερώνουν τους οικονομικούς φορείς για τις συμβάσεις που προτίθενται να συνάψουν και τις απαιτήσεις τους και να αφουγκράζονται τις αντιδράσεις της αγοράς, μεγιστοποιώντας την αποδοτικότητα των σχετικών διαδικασιών ανάθεσης. Ειδικότερα,όσον αφορά τις ΜΜΕ, η υλοποίηση των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων τους δίνει τη δυνατότητα ενημέρωσης και συνακόλουθα διευκόλυνσης συμμετοχής τους με την έγκαιρη δημοσιοποίηση των αναγκών της Διοίκησης για έργα, υπηρεσίες και προϊόντα,καθώς πολλές από αυτές, λόγω περιορισμένου ανθρώπινου δυναμικού και στενών χρονικών περιθωρίων, αντιμετωπίζουν εμπόδια ως προς την δυνατότητα που διαθέτουν να αντεπεξέλθουν έγκαιρα στη προετοιμασία και υποβολή των απαραίτητων εγγράφων προς υποβολή στο πλαίσιο ενός δημόσιου διαγωνισμού. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 17)

Ο διάλογος με τους φορείς της αγοράς αποβαίνει εξαιρετικά χρήσιμος στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να προσδιορίσουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους ή να εκτιμήσουν ποιες τεχνικές λύσεις προσφέρονται και με τον τρόπο αυτόν μπορούν να προβούν στον ακριβή καθορισμό των αναγκών τους, στον προσδιορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και τη διαμόρφωση των όρων και προϋποθέσεων για την ανάθεση και την εκτέλεση της σύμβασης. Έχει διαπιστωθεί ότι πολλές εκ των ΜΜΕ, λόγω περιορισμένου ανθρώπινου δυναμικού και στενών χρονικών περιθωρίων αντιμετωπίζουν εμπόδια ως προς την δυνατότητα που διαθέτουν να αντεπεξέλθουν έγκαιρα στη προετοιμασία και υποβολή των απαραίτητων εγγράφων προς υποβολή στο πλαίσιο ενός δημόσιου
διαγωνισμού. Η προοπτική ενισχυμένης παρουσίας των ΜΜΕ στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων εξαρτάται και από τον επαρκή προγραμματισμό και την έγκαιρη δημοσιοποίηση των αναγκών της Διοίκησης για έργα, υπηρεσίες και προϊόντα και της κατάρτισης των απαιτούμενων σχετικών εγγράφων σύμβασης, διαδικασιών και χρονοδιαγραμμάτων που απαιτούνται για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 17)

 
ΙΙ. Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών διαβουλεύσεων της αγοράς
Οι διαβουλεύσεις διεξάγονται βάσει ειδικής πρόσκλησης για ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, που αναρτάται στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, μέσω του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον τύπο και κάθε άλλο μέσο δημοσιότητας βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση συμβάσεων για τις οποίες η εφαρμογή της παρούσας διάταξης θα υποχρέωνε τις αναθέτουσες αρχές να παράσχουν πληροφορίες, η αποκάλυψη των οποίων είναι αντίθετη προς τα ουσιώδη συμφέροντά τους ή μπορεί να παραβλάψει απόρρητα, η ειδική πρόσκληση του πρώτου εδαφίου δεν δημοσιοποιείται, αλλά αποστέλλεται με κάθε πρόσφορο τρόπο. (άρθρο 47 παρ.1 Ν.4412/2016)

Η πρόσκληση αναφέρει τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής, το αντικείμενο της σύμβασης, τον τρόπο και την προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων. Στην πρόσκληση επισυνάπτεται περιγραφικό έγγραφο, στο οποίο περιλαμβάνεται κάθε άλλο πληροφοριακό στοιχείο σχετικά με τη σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί. Στην περίπτωση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1, πριν την αποστολή πρόσκλησης σε επιλεγμένους οικονομικούς φoρείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή διασφαλίζει την εχεμύθεια των οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 21. (άρθρο 47 παρ.2 Ν.4412/2016)

Η διαδικασία διαβούλευσης διεξάγεται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 22, 36 και 37 διαρκεί τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της σχετικής ανακοίνωσης ή από την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται, ιδίως σε περιπτώσεις συμβάσεων μείζονος οικονομικής αξίας ή με ιδιαίτερα σύνθετο αντικείμενο. Μετά τη λήξη της προθεσμίας που τάσσεται στην πρόσκληση για την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, η αναθέτουσα αρχή συγκεντρώνει, αναρτά στην ιστοσελίδα της και επεξεργάζεται τις παρατηρήσεις που υπoβλήθηκαν. Το τελευταίο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1. (άρθρο 47 παρ.3 Ν.4412/2016)

 
ΙΙΙ. Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων
Εάν ένας υποψήφιος, ένας προσφέρων ή μια επιχείρηση που σχετίζεται με υποψήφιο ή προσφέροντα έχει παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή είτε εντός είτε εκτός του πλαισίου του άρθρου 46 ή έχει εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόποστην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζει τη μη στρέβλωση του ανταγωνισμού λόγω της συμμετοχής του εν λόγω υποψηφίου ή προσφέροντα.

Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν τη γνωστοποίηση στους λοιπούς υποψηφίους και προσφέροντες σχετικών πληροφοριών που ανταλλάχθηκαν στο πλαίσιο της προηγούμενης εμπλοκής του υποψηφίου ή του προσφέροντος στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και τον προσδιορισμό επαρκών προθεσμιών για την παραλαβή των προσφορών. Ο εμπλεκόμενος υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία μόνο εάν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διασφαλιστεί συμμόρφωση με την υποχρέωση τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

Πριν από οποιονδήποτε τέτοιον αποκλεισμό, ενημερώνονται η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αρμόδια για την εφαρμογή του ν. 3959/2011 (Α' 93) και η Αρχή και παρέχεται η ευκαιρία στους υποψηφίους ή τους προσφέροντες να αποδείξουν ότι η συμμετοχή τους στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Τα έγγραφα και στοιχεία που υποβάλλονται από τους υποψήφιους ή τους προσφέροντες προς απόδειξη αυτού, καταγράφονται και τίθενται υπόψη της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Αρχής με μέριμνα της αναθέτουσας αρχής. Τα μέτρα που λαμβάνονται καταγράφονται στην ειδική έκθεση που απαιτείται δυνάμει του άρθρου 341. (άρθρο 48 Ν.4412/2016)

Το άρθρο 48 του ν. 4412/2016 αναφέρεται στην προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων με οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, παραδείγματος χάριν, μέσω
παροχής συμβουλών στην αναθέτουσα αρχή είτε εντός του πλαισίου των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων με την αγορά είτε και με άλλον τρόπο.

Το εν λόγω άρθρο θέτει μια ειδική υποχρέωση στις αναθέτουσες αρχές ώστε να διασφαλίζουν τη μη στρέβλωση του ανταγωνισμού λόγω της συμμετοχής του εν λόγω υποψηφίου ή οικονομικού φορέα και
καθορίζει τα μέτρα που είναι κατάλληλα προς το σκοπό αυτό, όπως η γνωστοποίηση, στους λοιπούς συμμετέχοντες, των πληροφοριών που ανταλλάχθηκαν και ο προσδιορισμός επαρκών προθεσμιών για την
παραλαβή των προσφορών.

Σε κάθε περίπτωση, η απαίτηση τήρησης της αρχής της αναλογικότητας, η οποία επιτρέπει τον αποκλεισμό μόνο ως “έσχατο καταφύγιο”, όπως ανωτέρω αναφέρθηκε, εμπεριέχεται και στο υπό κρίση άρθρο 48 του ν.4412/2016, καθώς προβλέπει ότι “ο εμπλεκόμενος υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία μόνο εάν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διασφαλιστεί συμμόρφωση με την υποχρέωση τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης”. Ως εκ τούτου, η ειδική πρόβλεψη του συγκεκριμένου δυνητικού λόγου αποκλεισμού στην περ. ε' της παρ. 4 του άρθρου 73 επιβεβαιώνει ακριβώς ότι ο αποκλεισμός του οικονομικού φορέα από τη διαδικασία είναι ένα επιπρόσθετο μέτρο που επιτρέπεται στο ανωτέρω πλαίσιο. Το άρθρο 48, επίσης, θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση, πριν από οποιονδήποτε αποκλεισμό, την ενημέρωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς και της παροχής ευκαιρίας στους υποψηφίους ή τους προσφέροντες να αποδείξουν ότι η συμμετοχή τους στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Τονίζεται ότι η αναθέτουσα αρχή οφείλει να μεριμνά ώστε τα έγγραφα και στοιχεία που υποβάλλονται από αυτούς, προς απόδειξη των ανωτέρω, να καταγράφονται και να τίθενται υπόψη της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της ΕΑΑΔΗΣΥ. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)

Ένας από τους προσφέροντες έχει συντάξει τις τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης διαδικασίας σύναψης σύμβασης και αποκτά πρόσθετες πληροφορίες πριν από την έναρξη της διαδικασίας. Το γεγονός αυτό του χορηγεί αθέμιτο πλεονέκτημα, έναντι των λοιπών υποψηφίων, ως προς τη δυνατότητα να αξιοποιήσει καλύτερα την προβλεπόμενη προθεσμία για την προετοιμασία και την υποβολή της προσφοράς του.
Άτομο που συμμετέχει κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης μπορεί να επιχειρήσει, άμεσα ή έμμεσα, να επηρεάσει τη διαδικασία υποβολής προσφορών, προκειμένου να μπορέσει να λάβει μέρος συγγενικό του πρόσωπο, φίλος, εμπορικός ή οικονομικός του εταίρος. Αυτό μπορεί να έχει συμβεί, όταν λ.χ. διαπιστώνεται αδικαιολόγητη επιλογή κριτηρίων ανάθεσης που ευνοούν συγκεκριμένες εταιρίες ή όταν οι όροι εκτέλεσης ως προς την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών είναι υπερβολικά και αδικαιολόγητα αυστηροί, με αποτέλεσμα να παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς σε ελάχιστους προσφέροντες. Και στα ανωτέρω παραδείγματα, όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενο σημείο, πρέπει να προκύπτει τι, όντως, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας, προκλήθηκε μια κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα.

Παράδειγμα από τη νομολογία: Όπως προαναφέρθηκε στην υπόθεση Fabricom, το Δικαστήριο έκρινε ότι, χάριν της διασφάλισης της αρχής της ίσης μεταχείρισης, θα ήταν δυνατός ο αποκλεισμός από το
διαγωνισμό, βάσει εθνικού νόμου, επιχείρησης η οποία είχε συμμετάσχει στο προπαρασκευαστικό στάδιο της σύμβασης, για λόγους σύγκρουσης συμφερόντων (ήτοι για λόγο αποκλεισμού που δεν περιλαμβανόταν ρητώς -εκείνο το χρονικό διάστημα - στις Οδηγίες), έστω και αν μπορούσαν να αποδείξουν ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρχε κίνδυνος για τον ανταγωνισμό. Ωστόσο, το Δικαστήριο έκρινε, στη συνέχεια, τον εν λόγω αποκλεισμό ως αντίθετο προς την αρχή της αναλογικότητας, αφού υπερέβαινε αυτό που ήταν αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού του εθνικού νόμου που προέβλεπε τον εν λόγω αποκλεισμό. Και τούτο, διότι ο σκοπός της διασφάλισης της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης όσων συμμετείχαν στο διαγωνισμό μπορούσε να επιτευχθεί εν προκειμένω και με λιγότερο επαχθή μέτρα, όπως με την πρόβλεψη για αποκλεισμό μόνο εκείνων των οικονομικών φορέων που δεν μπορούν να αποδείξουν ότι δεν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος για τον ανταγωνισμό.

 Σημειωτέον ότι, η εν λόγω κρίση του ΔΕΕ υπονόησε, ως εκ τούτου, ότι επιτρέπεται ο αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε μια διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, για λόγους διασφάλισης της αρχής της ίσης μεταχείρισης, όταν η εταιρία που συμμετείχε στο προπαρασκευαστικό στάδιο, δεν μπορεί να αποδείξει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τον ανταγωνισμό. Η τελευταία αναφορά είναι σημαντική ως προς τα όρια εφαρμογής των υπό εξέταση λόγων αποκλεισμού, υιοθετώντας, μεταξύ άλλων, την παραδοχή ότι αποκλεισμός δεν επιτρέπεται όταν, μεταξύ άλλων, ο οικονομικός φορέας μπορεί να αποδείξει ότι δεν υπάρχει
κίνδυνος για τον ανταγωνισμό. Επίσης, ρητή σχετική αναφορά, ως προς το ζήτημα αυτό, στο τέταρτο εδάφιο του άρθρου 48 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions