|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ » ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ » Μέθοδοι υπολογισμού

Εκτύπωση
+
A
-
Mέθοδοι υπολογισμού

Ι. Γενικά
1. Κανόνας υπολογισμού αξίας της σύμβασης
2. Χρόνος ισχύος εκτιμώμενης αξίας
3. Χωριστές επιχειρησιακές μονάδες

ΙΙ. Ειδικές διαδικασίες ανάθεσης
1. Συμφωνίες-πλαίσιο και δυναμικά συστήματα αγορών
2. Συμπράξεις καινοτομίας

III. Ανάθεση χωριστών τμημάτων - ομοειδών αγαθών
1. Έργα - υπηρεσίες
2. Προμήθειες
3. Εξαίρεση

ΙV. Συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών
1. Συμβάσεις με περιοδικό χαρακτήρα
2. Συμβάσεις υπηρεσιών χωρίς συνολική τιμή
3. Συμβάσεις μίσθωσης
4. Ασφαλιστικές, τραπεζικές υπηρεσίες, συμβάσεις μελετών

V. Συμβάσεις έργων ή μελετών
1. Συμβάσεις έργων
2. Συμβάσεις μελετών

VI. Κατάτμηση


Ι. Γενικά
1. Κανόνας υπολογισμού αξίας της σύμβασης
Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ, όπως εκτιμάται από την αναθέτουσα αρχή, συμπεριλαμβανομένου:
- κάθε τυχόν δικαιώματος προαιρέσεως ή
- τυχόν παρατάσεων της σύμβασης, όπως ορίζουν ρητά τα έγγραφα της σύμβασης.

Αν η αναθέτουσα αρχή προβλέπει απονομή βραβείων ή καταβολή χρηματικών ποσών για τους υποψήφιους ή προσφέροντες, λαμβάνει υπόψη της τα ποσά αυτά κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. (άρθρο 6 παρ.1 Ν.4412/2016)


2. Χρόνος ισχύος εκτιμώμενης αξίας
Η εκτιμωμένη αξία ισχύει τη στιγμή της αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού ή, στις περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται προκήρυξη διαγωνισμού, τη στιγμή που η αναθέτουσα αρχή εκκινεί τη διαδικασία σύναψης σύμβασης, για παράδειγμα ερχόμενη σε επαφή με οικονομικούς φoρείς για τους σκοπούς της σύναψης της σύμβασης, όπου ενδείκνυται κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 61. (άρθρο 6 παρ.4 Ν.4412/2016)3. Χωριστές επιχειρησιακές μονάδες
Όταν αναθέτουσα αρχή αποτελείται από χωριστές επιχειρησιακές μονάδες λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία για όλες τις χωριστές επιχειρησιακές μονάδες. Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, όταν μία χωριστή επιχειρησιακή μονάδα είναι ανεξαρτήτως υπεύθυνη για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, η αξία των συμβάσεων μπορεί να υπολογίζεται στο επίπεδο της συγκεκριμένης μονάδας. (άρθρο 6 παρ.2 Ν.4412/2016)

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας παραγράφου. (άρθρο 6 παρ.2 Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 11 του Ν.4468/2017) Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ 75555/289/06.07.2017 (ΦΕΚ 2336/10.07.2017 τεύχος Β').

Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η ρύθμιση και ο προσδιορισμός της έννοιας της χωριστής επιχειρησιακής μονάδας κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016, ούτως ώστε να καθοριστεί πότε η αξία των συμβάσεων μπορεί να υπολογίζεται στο επίπεδο της συγκεκριμένης χωριστής μονάδας, το εν γένει πλαίσιο των κανόνων που αφορούν τις μεθόδους υπολογισμού της αξίας των συμβάσεων και η επιλογή της κατάλληλης διαδικασίας ανάθεσης από τις αναθέτουσες αρχές. (άρθρο 1 της ΚΥΑ 75555/289/06.07.2017 - ΦΕΚ 2336/10.07.2017 τεύχος Β')

Πεδίο εφαρμογής
Οι ρυθμίσεις της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 4412/2016 του Βιβλίου Ι. (άρθρο 2 της ΚΥΑ 75555/289/06.07.2017 - ΦΕΚ 2336/10.07.2017 τεύχος Β')

Γενικές προϋποθέσεις εφαρμογής
Χωριστή επιχειρησιακή μονάδα ανεξαρτήτως υπεύθυνη για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων της ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, κατά την έννοια του άρθρου 6, παρ. 2 εδάφιο β' του ν. 4412/2016 είναι η εκάστοτε διοικητική μονάδα η οποία πληροί, σωρευτικά, τα εξής χαρακτηριστικά:
α) διαθέτει σημαντικό βαθμό αυτοτελούς διοικητικής ικανότητας, δηλαδή βάσει των οικείων διατάξεων σχεδιάζει, αποφασίζει, συνάπτει και υλοποιεί ανεξάρτητα δημόσιες συμβάσεις. και
β) διαθέτει σημαντικό βαθμό δημοσιονομικής αυτοτέλειας δηλαδή έχει στη διάθεση της τις πιστώσεις που απαιτούνται για την σύναψη και την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων. (άρθρο 3 της ΚΥΑ 75555/289/06.07.2017 - ΦΕΚ 2336/10.07.2017 τεύχος Β')

Ειδικές προϋποθέσεις εφαρμογής
Η αυτοτελής διοικητική ικανότητα της εκάστοτε επιχειρησιακής μονάδας τεκμαίρεται ότι υφίσταται όταν εντός της δομής της λειτουργεί τμήμα ή γραφείο προμηθειών ή έστω διεύθυνση, τμήμα ή γραφείο με αρμοδιότητες που σχετίζονται μεταξύ άλλων με το σχεδιασμό ή τη διενέργεια διαδικαστικών ενεργειών για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών δημοσίων συμβάσεων και η υπογραφή της σύμβασης γίνεται από τον προϊστάμενο ή διοικητή της ανεξάρτητης επιχειρησιακής μονάδας.

Σημαντικός βαθμός δημοσιονομικής αυτοτέλειας τεκμαίρεται ότι υφίσταται όταν σε όργανο της επιχειρησιακής μονάδας έχουν μεταβιβαστεί αρμοδιότητες διατάκτη για τη διαχείριση πιστώσεων ή η επιχειρησιακή μονάδα αποτελεί "ειδικό φορέα" της εκάστοτε υπηρεσίας στον προϋπολογισμό του Υπουργείου, της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής, της Περιφέρειας, του Δήμου ή του νομικού προσώπου στο οποίο αυτή εντάσσεται οργανικά. Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας απόφασης, σημαντικός βαθμός δημοσιονομικής αυτοτέλειας τεκμαίρεται για το δευτερεύοντα διατάκτη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 για συγκεκριμένες πιστώσεις και για κάθε κατηγορία δαπάνης. Ειδικά, για τους σκοπούς της παρούσας είναι απαραίτητο οι μεταβιβάσεις των πιστώσεων με επιτροπικό ένταλμα προς το δευτερεύοντα διατάκτη μετά από σχετικό αίτημα αυτού να έχει ολοκληρωθεί εντός του πρώτου πενταμήνου κάθε έτους. Για το έτος 2017, ο ορισμός δευτερεύοντος διατάκτη κατά το προηγούμενο εδάφιο πρέπει να έχει συντελεστεί εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης. [Σημ. ΔημοςΝΕΤ: Η διάκριση μεταξύ «κύριων διατακτών» και «δευτερευόντων διατακτών» (άρθρο 20 παρ. 1 Ν 2362/95, όπως ισχύει) δεν ενδιαφέρει τους δήμους, αφού η νομοθεσία από την οποία διέπονται δεν προβλέπει τη δυνατότητα των διατακτών (δημοτικού συμβουλίου, οικονομικής επιτροπής, δημάρχου) να μεταβιβάζουν πιστώσεις σε άλλα όργανα, με σκοπό να διατίθενται οι μεταβιβασθείσες πιστώσεις από τα όργανα αυτά. (ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. εγκ.30/19664/20.04.2011)]

Η υποδιαίρεση σε χωριστή επιχειρησιακή μονάδα κατά την έννοια της παρέκκλισης του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016 δεν δικαιολογείται όταν η αναθέτουσα αρχή απλώς διοργανώνει διαδικασία προμήθειας κατά τρόπο αποκεντρωμένο.(άρθρο 4 της ΚΥΑ 75555/289/06.07.2017 - ΦΕΚ 2336/10.07.2017 τεύχος Β')

Διαπιστωτική πράξη
Με διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ήτοι ενδεικτικά του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού ή του Διοικητή ή Πρόεδρου Ανεξαρτήτων Διοικητικών Αρχών» ορίζονται ως χωριστές επιχειρησιακές μονάδες οι διοικητικές μονάδες των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με την παρούσα.

Η διαπιστωτική πράξη της προηγούμενης παραγράφου, περιλαμβάνει υποχρεωτικά κατ' ελάχιστον την αιτιολογημένη συνδρομή των κριτηρίων και τεκμηρίων των άρθρων 3 και 4 της παρούσης, το είδος των συμβάσεων βάσει του κωδικού του κοινού λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (C.P.V.) και κοινοποιείται υποχρεωτικά στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. (άρθρο 6 παρ.2 Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 11 του Ν.4468/2017) (άρθρο 5 της ΚΥΑ 75555/289/06.07.2017 - ΦΕΚ 2336/10.07.2017 τεύχος Β')ΙΙ. Ειδικές διαδικασίες ανάθεσης

1. Συμφωνίες-πλαίσιο και δυναμικά συστήματα αγορών
Για τις συμφωνίες-πλαίσιο και για τα δυναμικά συστήματα αγορών, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η μέγιστη εκτιμώμενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο ή του δυναμικού συστήματος αγορών. (άρθρο 6 παρ.5 Ν.4412/2016)2. Συμπράξεις καινοτομίας
Στην περίπτωση συμπράξεων καινοτομίας, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η μέγιστη εκτιμώμενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης που θα λάβουν χώρα σε όλα τα στάδια της προβλεπόμενης σύμπραξης, καθώς και των προμηθειών, των υπηρεσιών ή των έργων που θα αναπτυχθούν και θα παρασχεθούν κατά τη λήξη της προβλεπόμενης σύμπραξης. (άρθρο 6 παρ.6 Ν.4412/2016)III. Ανάθεση χωριστών τμημάτων - ομοειδών αγαθών

1. Υπηρεσίες - έργα

Όταν προτεινόμενο έργο ή προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση συμβάσεων υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων, λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων αυτών των τμημάτων. Όταν η συνολική αξία των τμημάτων ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 5, το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) εφαρμόζεται στην ανάθεση κάθε τμήματος. (άρθρο 6 παρ.8 Ν.4412/2016)

Για περισσότερα δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ » ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ » Κατάτμηση


2. Προμήθειες
Όταν ένα σχέδιο αγοράς για την απόκτηση ομοιογενών αγαθών μπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση συμβάσεων υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων, λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή του άρθρου 5 περιπτώσεις β' και γ' η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων αυτών των τμημάτων. Όταν η συνολική αξία των τμημάτων ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 5, το παρόν Βιβλίο εφαρμόζεται στην ανάθεση κάθε τμήματος. (άρθρο 6 παρ.9 Ν.4412/2016)

Για περισσότερα δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ » ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ » Κατάτμηση3. Εξαίρεση
Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών. (άρθρο 6 παρ.10 Ν.4412/2016)

Για περισσότερα δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ » ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ » Κατάτμηση
IV. Συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών

1. Συμβάσεις με περιοδικό χαρακτήρα

Όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών οι οποίες έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή οι οποίες προβλέπεται να ανανεωθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης:
α) είτε η συνολική πραγματική αξία των διαδοχικών συμβάσεων του ιδίου τύπου οι οποίες συνήφθησαν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο ή οικονομικό έτος, αναπροσαρμοσμένη, ει δυνατόν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες μεταβολές ως προς τις ποσότητες ή την αξία τους κατά τους δώδεκα μήνες που έπονται της αρχικής σύμβασης
β) είτε η εκτιμώμενη συνολική αξία των διαδοχικών συμβάσεων που συνήφθησαν κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της πρώτης παράδοσης ή κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, εφόσον αυτό υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. (άρθρο 6 παρ.11 Ν.4412/2016)


2. Συμβάσεις υπηρεσιών χωρίς συνολική τιμή
Όσον αφορά τις συμβάσεις υπηρεσιών στις οποίες δεν αναφέρεται συνολική τιμή, ως βάση υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων λαμβάνεται:
α) στην περίπτωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου και εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή μικρότερη από 48 μήνες: η συνολική αξία για όλη τη διάρκειά τους,
β) στην περίπτωση συμβάσεων αορίστου χρόνου ή διάρκειας μεγαλύτερης των 48 μηνών: η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί 48. (άρθρο 6 παρ.14 Ν.4412/2016)3. Συμβάσεις μίσθωσης
Όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που έχουν ως αντικείμενο τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση προϊόντων, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης είναι η εξής:
α) στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων ορισμένου χρόνου, εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή μικρότερη από δώδεκα μήνες, η συνολική εκτιμώμενη αξία για τη διάρκεια της σύμβασης ή, εφόσον η διάρκεια της σύμβασης είναι μεγαλύτερη από δώδεκα μήνες, η συνολική αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της εκτιμώμενης υπολειπόμενης αξίας
β) στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων αορίστου χρόνου ή στην περίπτωση που η διάρκειά τους δεν μπορεί να προσδιοριστεί, η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί 48. (άρθρο 6 παρ.12 Ν.4412/2016)


4. Ασφαλιστικές, τραπεζικές υπηρεσίες, συμβάσεις μελετών
Όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, η βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης είναι, κατά περίπτωση, η εξής:
α) ασφαλιστικές υπηρεσίες: το καταβλητέο ασφάλιστρο και οι άλλοι τρόποι αμοιβής,
β) τραπεζικές και άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: οι αμοιβές, οι καταβλητέες προμήθειες, οι τόκοι και οι άλλοι τρόποι αμοιβής,
γ) συμβάσεις μελετών: οι αμοιβές, οι καταβλητέες προμήθειες και οι άλλοι τρόποι αμοιβής. (άρθρο 6 παρ.13 Ν.4412/2016)


V. Συμβάσεις έργων ή μελετών

1. Συμβάσεις έργων

Ειδικά, όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις έργων, κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας λαμβάνονται υπόψη το κόστος των έργων, καθώς και η συνολική εκτιμώμενη αξία των αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του εργολάβου από τις αναθέτουσες αρχές, εφόσον είναι αναγκαία για την εκτέλεση των έργων. Επίσης, στην εκτιμώμενη αξία της δημόσιας σύμβασης έργου συμπεριλαμβάνονται τα γενικά έξοδα και όφελος της περίπτωσης θ' της παρ. 7 του άρθρου 53, η ρήτρα του άρθρου 149 και το κονδύλιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 156. (άρθρο 6 παρ.7 Ν.4412/2016)2. Συμβάσεις μελετών
Όσον αφορά στις δημόσιες συμβάσεις μελετών στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό απροβλέπτων της περίπτωσης α' της παρ. 8 του άρθρου 53. (άρθρο 6 παρ.7 Ν.4412/2016)VI. Κατάτμηση
Η επιλογή της χρησιμοποιουμένης μεθόδου για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής οποιασδήποτε διάταξης του Ν.4412/2016. Η σύμβαση δεν κατατέμνεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος νόμου, εκτός αν αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους. (άρθρο 6 παρ.3 του Ν.4412/2016)

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions