|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ » ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ » Έναρξη ισχύος

Εκτύπωση
+
A
-

Έναρξη ισχύος

Ι. Γενική έναρξη ισχύος του Νόμου
1. Ισχύς από τη δημοσίευση
2. Ποιες συμβάσεις καταλαμβάνει
3. Ποιες συμβάσεις δεν καταλαμβάνει

ΙΙ. Έναρξη ισχύος ειδικότερων διατάξεων
1. Διαγωνισμοί μελετών, συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
2. Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων συμβάσεων
3. Επιγραμμικό αποθετήριο πιστοποιητικών (e-Certis)
4. Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας
5. Υποστήριξη αναθετουσών αρχών από πιστοποιημένο προσωπικό
6. Διαύγεια. Αυτόματη άντληση στοιχείων από το ΚΗΜΔΗΣ
7. Δημοσιεύσεις σε εφημερίδες
8. Καταργούμενες διατάξειςΙ. Γενική έναρξη ισχύος του Νόμου

1. Ισχύς από τη δημοσίευση
Η ισχύς των διατάξεων του Ν.4412/2016 αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. (άρθρο 379 παρ.1 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την υποπερίπτ. α' της περίπτ. 67 του άρθρου 22 του Ν. 4441/16)

Η ισχύς των νόμων 4412/2016 και 4413/2016 αρχίζει από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι 08.08.2016, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις αυτών. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 3497/09.08.2016) (Υπ. Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. Οικ. εγκ.16/ΔΝΣβ΄/οικ.58220/ Φ.ΕΓΚΥΚΛ/07.09.2016)

Γνωμοδοτικό σημείωμα του νομικού συμβούλου της Κ.Ε.Δ.Ε. 13.08.2016 σχετικά με το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».


2. Ποιες συμβάσεις καταλαμβάνει
Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και σε όλους τους διαγωνισμούς μελετών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι (άρθρα 3 έως 221), καθώς και σε όλες τις συμβάσεις και τους διαγωνισμούς μελετών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 222 έως 338), και η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύμφωνα με τα άρθρα 61, 120 και 290 αντίστοιχα, λαμβάνει χώρα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. (άρθρο 376 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με αποστολή πρόσκλησης μετά την 8.8.2016, λόγω άγονου διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε με το προϋφιστάμενο νομικό πλαίσιο, διέπεται από το νόμο 4412/2016. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 5043/15.11.2016)

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, ο επαναληπτικός διαγωνισμός θεωρείται αυτοτελής σε σχέση με τον αρχικό διαγωνισμό. Κατά συνέπεια, οι επαναληπτικοί διαγωνισμοί, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016 και προκηρύσσονται μετά τις 08.08.2016, διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και όχι με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο προκήρυξης του αρχικού διαγωνισμού. (ΕΑΑΔΗΣΥ Ερώτηση 16)

Η σύναψη της σύμβασης του ελεγχόμενου έργου διέπεται α) από τις διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων έργων του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147),  σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 376 του νόμου αυτού, καθώς η έναρξη της διαδικασίας σύναψης (δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ κατά τα άρθρα 120 παρ. 1 και 376 παρ. 5 αυτού) έλαβε χώρα στις 10.8.2016 (ΑΔΑΜ: 16REQ004850724), ήτοι μετά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου (8.8.2016 κατ' άρθρο 379 παρ. 1 του ανωτέρω νόμου). Δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης.  Εντούτοις, το σχέδιο αυτό απαιτείται να διορθωθεί στα σημεία που αναφέρει ως ισχύουσα νομοθεσία τον Κώδικα Δημοσίων Έργων (ν. 3669/2008) αντί του ορθού ν. 4412/2016.  (Ελ.Συν.Κλιμ.Ε Πράξη 436/2016)

Ορθώς μεν η διαφωνούσα Αναπληρώτρια Επίτροπος προβάλλει ότι δεδομένης της κατάργησης του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. από 8.8.2016, η διαγωνιστική διαδικασία που προηγήθηκε της επίμαχης ανάθεσης διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016, καθόσον η δημοσίευση της διακήρυξης 23834/19.08.2016 του Δημάρχου για την προμήθεια των επίμαχων ελαιολιπαντικών αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ μετά την ισχύ του νόμου αυτού, ήτοι στις 25.8.2016, πλην όμως, η διαπίστωση αυτή δεν καθιστά άνευ άλλου τινός μη νόμιμο το συγκεκριμένο επαναληπτικό διαγωνισμό. Και τούτο, διότι με την υπό κρίση έκθεση διαφωνίας της Αναπληρώτριας Επιτρόπου δεν προσδιορίζονται οι ειδικότερες διατάξεις του ν. 4412/2016 που παραβιάστηκαν από τα αρμόδια όργανα του Δήμου κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού αυτού, με συνέπεια, να είναι απορριπτέος ο προβαλλόμενος με την κρινόμενη έκθεση διαφωνίας μοναδικός λόγος μη θεώρησης του επίμαχου χρηματικού εντάλματος. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 107/2017)


Για την έναρξη διαδικασίας σύμβασης, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ » ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ » Έναρξη διαδικασίας σύναψης της σύμβασης


3. Ποιες συμβάσεις δεν καταλαμβάνει
α. Διαδικασίες σύναψης που ξεκίνησαν πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4412/2016
Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της παραγράφου 1, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται, σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξής τους, με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 379 [έναρξη ισχύος βιβλίου IV]. 

Κατ’ εξαίρεση, η υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 38 ισχύει από την έναρξη ισχύος του N.4412/2016, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 379, και για τις συμβάσεις των οποίων η διαδικασία ανάθεσης έχει εκκινήσει πριν από την έναρξη ισχύος αυτού. (άρθρο 376 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Όσον αφορά τις απευθείας αναθέσεις κρίσιμο σημείο για την εφαρμογή του παλιού ή του νέου νομοθετικού πλαισίου είναι η ημερομηνία σύναψης της σύμβασης απευθείας ανάθεσης από το αρμόδιο όργανο (άρθρο 23 ν.2690/99). (Υπ. Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. εγκ.18/ΔΝΣα'/οικ.68559 /Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016)
Επί της ανωτέρω εγκυκλίου δείτε και την από 29.10.2016 ανακοίνωση της ΚΕΔΕ.

Σε ποιο νομικό καθεστώς υπάγονται διαγωνιστικές διαδικασίες αντικειμένου εκτιμώμενης αξίας κάτω των ορίων, η διακήρυξη των οποίων αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 08.08.2016 (χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια άλλη ενέργεια δημοσιότητας);  Οι διαγωνιστικές διαδικασίες αυτές υπάγονται πλήρως στο ν. 4412/2016, η έναρξη ισχύος του οποίου εντοπίζεται στις 08/08/2016.(ΕΑΑΔΗΣΥ Ερώτηση 20)
 
Συμπληρωματική σύμβαση έργου. Μετά την έναρξη ισχύος του ν.4412/2016, έστω και αν με το άρθρο 377 παρ. 1 περ. 31 και 60 αυτού καταργήθηκαν οι διατάξεις του ν. 3669/2008, εκτός των διατάξεων των εκεί αναφερομένων άρθρων, καθώς και του π.δ/τος 60/2007, πρέπει να γίνει ερμηνευτικώς δεκτό ότι οι συμπληρωματικές συμβάσεις δημοσίων έργων που ανατίθενται στον ανάδοχο του αρχικού έργου διέπονται από το καθεστώς των ως άνω νομοθετημάτων, εφόσον η αρχική σύμβαση συνήφθη υπό το καθεστώς αυτών. (Ελ.Συν.Κλιμ.Ε Πράξη 424/2016- Μη ανακλητέα από την Ελ. Συν. Τμ. 6 Απόφαση 213/2017, η οποία αναθεωρήθηκε εν μέρει από την Ελ. Συν. Τμ. Μείζονος- Επταμελούς Σύνθεσης 682/2017 και ανακαλείται εν μέρει και η αρχική πράξη του Κλιμακίου Ε')

Στο σχέδιο σύμβασης πρέπει να απαλειφθεί ο όρος περί δυνατότητας σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης ύψους 15% της αξίας της σύμβασης άνευ νέας διαδικασίας, καθόσον το αναφερόμενο στο σχέδιο άρθρο 156 παρ. 1 β’ του ν.4412/2016 δεν εφαρμόζεται για τις συμπληρωματικές συμβάσεις των κύριων συμβάσεων που ανατέθηκαν υπό το καθεστώς του ν.3669/2008 και επομένως τυχόν συμπληρωματική σύμβαση μπορεί να συναφθεί μόνο υπό τους όρους του άρθρου 57 του ν.3669/2008.  (Ελ.Συν.Κλιμ.Ε Πράξη 17/2017)

β. Εκτέλεση συμβάσεων που συνάφθηκαν πριν την έναρξη ισχύς του Ν.4412/2016 
Συμβάσεις της παρ. 1, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του N.4412/2016, εκτελούνται, σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο της σύναψής τους.

Κατ’ εξαίρεση, η υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 38, ισχύει από την έναρξη ισχύος του N.4412/2016 κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 379 και για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος αυτού. (άρθρο 376 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Ερώτηση: Συμβάσεις της παρ. 1, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, εκτελούνται, σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο της σύναψής τους. [...)". (άρθρο 376 παρ.2 εδαφ. τρίτο) Τι γίνεται με τις συμβάσεις που η έναρξη τους ήταν πριν την 8.8.2016 (οπότε η διενέργειά τους έγινε με το παλιό καθεστώς) αλλά η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει μετά την 8.8.2016;
 
Απάντηση: Το άρθρο 376 παρ. 1 ορίζει ότι « Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και σε όλους τους διαγωνισμούς μελετών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου I (άρθρα 3 έως 221), καθώς και σε όλες τις συμβάσεις και τους διαγωνισμούς μελετών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου II (άρθρα 222 έως 338), και η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύμφωνα με τα άρθρα 61, 120 και 290 αντίστοιχα, λαμβάνει χώρα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.» Συνεπώς, θα πρέπει, δυνάμει των άρθρων 61, 120 και 290, να προσδιοριστεί ο χρόνος έναρξης της διαδικασίας σύναψης μιας δημόσιας σύμβασης, προκειμένου να κριθεί ποιο νομικό πλαίσιο τη διέπει. Εάν ο χρόνος έναρξης της διαδικασίας σύναψης μιας δημόσιας σύμβασης είναι μεταγενέστερος της 8ης Αύγουστου 2016, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4412/16, τότε η δημόσια σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις αυτού.  (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 5043/15.11.2016)

Για την έναρξη διαδικασίας σύμβασης, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ » ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ » Έναρξη διαδικασίας σύναψης της σύμβασης


ΙΙ. Έναρξη ισχύος ειδικότερων διατάξεων


1. Διαγωνισμοί μελετών, συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τα άρθρα 33, 34 ή 35, την παράγραφο 3 του άρθρου 40, την παράγραφο 2 του άρθρου 65 ή το άρθρο 67 και τα άρθρα 270, 271, 272, την παράγραφο 3 του άρθρου 274, την παράγραφο 2 του άρθρου 295 ή το άρθρο 297, η ισχύς των άρθρων 22, 36 [ΕΣΗΔΗΣ], 37 [ΕΣΗΔΗΣ], της παραγράφου 3 του άρθρου 79, 258 και 259[ΕΣΗΔΗΣ] αρχίζει: [...]

β) Την 20ή Οκτωβρίου 2017 για:

αα) Το σύνολο των λοιπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του παρόντος που διενεργούν οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143).

ββ) Το σύνολο διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που διενεργούν οι αναθέτουσες αρχές του παρόντος. [περιλαμβάνονται Δήμοι, Δημοτικές Επιχειρήσεις]

γγ) Το σύνολο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Βιβλίου II του παρόντος που διενεργούν οι αναθέτοντες φορείς [περιλαμβάνονται Δήμοι, Δημοτικές Επιχειρήσεις] (άρθρο 379 παρ.2 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.15 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017 και το άρθρο 37 του Ν. 4482/17)

Μέχρι την έναρξη ισχύος, που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 379, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιλέξουν για κάθε επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ των ακόλουθων μέσων επικοινωνίας:
α) ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 22,
β) ταχυδρομείο ή άλλο κατάλληλο μέσο,
γ) φαξ ή
δ) συνδυασμό των ανωτέρω μέσων. (άρθρο 376 παρ.11 του Ν.4412/2016)


2. Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων συμβάσεων
Η ισχύς των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 38 [στοιχεία που καταχωρίζονται και περιλαμβανόμενα στοιχεία] αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 6 του ίδιου άρθρου [ΚΥΑ ρύθμισης ειδικότερων θεμάτων ΚΗΜΔΗΣ], με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 376. (άρθρο 379 παρ.3 του Ν.4412/2016)

Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 εξακολουθεί να ισχύει η δημοσίευση των προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. (άρθρο 376 παρ.4 του Ν.4412/2016)

Η ισχύς της παραγράφου 9 του άρθρου 38 [σύμφωνα με το οποίο η δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως] αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου [ΚΥΑ ρύθμισης ειδικότερων θεμάτων ΚΗΜΔΗΣ]. (άρθρο 379 παρ.3 του Ν.4412/2016)


3. Επιγραμμικό αποθετήριο πιστοποιητικών (e-Certis)
Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 81 αρχίζει την 18η Απριλίου 2018. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και για τις συμβάσεις του Βιβλίου II, όπου εφαρμόζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 290. (άρθρο 379 παρ.4 του Ν.4412/2016)


4. Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας
Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 119, της παραγράφου 8 του άρθρου 200, καθώς και του άρθρου 329 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2017. (άρθρο 379 παρ.5 του Ν.4412/2016)


5. Υποστήριξη αναθετουσών αρχών από πιστοποιημένο προσωπικό
Η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 344 αρχίζει έξι (6) μήνες μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου.
(άρθρο 379 παρ.6 του Ν.4412/2016)


6. Διαύγεια. Αυτόματη άντληση στοιχείων από το ΚΗΜΔΗΣ
Η ισχύς του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 38 [Διαύγεια. Αυτόματη άντληση στοιχείων από το ΚΗΜΔΗΣ] αρχίζει από 1.1.2018. (άρθρο 379 παρ.3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.16 του άρθρου 47 του Ν.4472/2017)

Η ισχύς των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 375 [Διαύγεια. Αυτόματη άντληση στοιχείων από το ΚΗΜΔΗΣ] αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38. (άρθρο 379 παρ.9 του Ν.4412/2016)7. Δημοσιεύσεις σε εφημερίδες
α.
Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου των περιπτώσεων 31 [Ν.3669/2008], 40 [Ν.3316/2005], 59 [ΠΔ 118/2007] και 82 [ΕΚΠΟΤΑ] της παρ. 1  και της παρ. 3 του άρθρου 377  αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2018. (άρθρο 379 παρ.10 του Ν.4412/2016)

περιπτ. 31: Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Ν.3669/2008, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379.  

περιπτ.40: Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτευούσης με πανελλήνια κυκλοφορία, που προβλέπεται στο άρθρο 12 του Ν.3316/2005, καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 379.

περιπτ. 82: Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379.

β. Η ισχύς της περίπτωσης 35 [Ν.3548/2007] και 68, καθώς και του τρίτου εδαφίου των περιπτώσεων 31 [Ν.3669/2008], 40 [Ν.3316/2005], 59 [ΠΔ 118/2007] και 82 [ΕΚΠΟΤΑ] της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2021. (άρθρο 379 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 18 του Ν.4469/2017)

περιπτ.35: της περίπτωσης α' της παρ. 3 του άρθρου 1, της παραγράφου 1 σημείο Α' και της παραγράφου 1 σημείο Β' του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 (Α' 68), με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379,

περιπτ.31: Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στον περιφερειακό και τοπικό τύπο, που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Ν.3669/2008, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379,

περιπτ.40:Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού, στον οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο,το οποίο αφορά η μελέτη ή η υπηρεσία ή της έδρας της Περιφέρειας, αν στην έδρα του νόμου δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα ή αν το έργο θα εκτελεστεί σε περισσότερους νομούς, που προ βλέπεται στο άρθρο 12 του Ν.3316/2005, καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379,

περιπτ. 68: Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 11 του π.δ. 28/1980, καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379 του παρόντος νόμου.

περιπτ. 82: Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 5 και στο άρθρο 23, καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379 του παρόντος νόμου. 

γ. Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που επιβάλλει υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης ή περίληψης διακήρυξης σε ημερήσιες εφημερίδες, οικονομικές ή μη, πανελλήνιας ή ευρείας κυκλοφορίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 10 και 12 του άρθρου 379. (άρθρο 377 παρ.3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την από την υποπερίπτ. β' της περίπτ. 66 του άρθρου 22 του Ν. 4441/16)

Η ισχύς [...] της παρ. 3 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2018. (άρθρο 379 παρ.10 του Ν.4412/2016)


8. Καταργούμενες διατάξεις

Ποιες διατάξεις καταργούνται από την έναρξη ισχύος του ν. 4412/2016;
 
Καταργούνται οι διατάξεις που αναφέρονται ρητά στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016, καθώς και όλες αυτές (γενικές ή ειδικές) που είναι αντίθετες με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 ή ρυθμίζουν τα θέματα αυτά με άλλο τρόπο.

Σημειώνεται ότι κανονιστικές πράξεις, οι οποίες εκδόθηκαν δυνάμει εξουσιοδοτικών διατάξεων που καταργούνται ρητά με το άρθρο 377 του νόμου ν. 4412/2016 (όπως για παράδειγμα των ν. 3669/2008, ν. 3316/2005, ν. 4155/2013, ν. 2286/1995, ν. 4270/2014), εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον αυτές δεν καταργούνται ρητά με το άρθρο 377 και εφόσον δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του ν. 4412/2016. (ΕΑΑΔΗΣΥ Ερώτηση 47)

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions