|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΤΑ » Ν.Π.Δ.Δ. » ΙΔΡΥΜΑΤΑ » Κανονισμοί λειτουργίας- Ο.Ε.Υ.

Εκτύπωση
+
A
-

Κανονισμοί λειτουργίας- Ο.Ε.Υ.

Οι κανονισμοί λειτουργίας των ιδρυμάτων και οι οργανισμοί εσωτερικής υπηρεσίας  καταρτίζονται από τα διοικητικά συμβούλια και εγκρίνονται από τα οικεία δημοτικά ή  κοινοτικά συμβούλια.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι γενικοί όροι λειτουργίας των ανωτέρω νομικών προσώπων. Κάθε νομικό πρόσωπο καταρτίζει τον Κανονισμό Λειτουργίας του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση. (παρ.2 άρθρο 234 Ν.3463/06, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 41 του Ν. 3801/2009)

Σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 236 του Ν.3463/06 όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του άρθρου 44 του Ν.4483/17: "1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής  υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα  ιδρύματα.
2. Εξαιρούνται από τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου τα ιδρύματα, που διέπονται από  τους νόμους "περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών",  για τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των νόμων αυτών, εφόσον δεν τροποποιούνται από τον παρόντα."

Δείτε τη σχετική ενότητα:
Προσλήψεις προσωπικού ΟΤΑ » Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions