|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΤΑ » Ν.Π.Δ.Δ. » ΙΔΡΥΜΑΤΑ » Συμμετοχή δωρητών στη διοίκηση

Εκτύπωση
+
A
-

Συμμετοχή δωρητών στη διοίκηση

Σύμφωνα με το άρθρο 228 του Ν.3463/06: "1. Δωρητές ιδρυμάτων, που έχουν επιφυλάξει το δικαίωμα να συμμετέχουν αυτοπροσώπως ή με  αντιπρόσωπο, είτε ως μέλη των διοικητικών συμβουλίων είτε να παρίστανται στις  συνεδριάσεις αυτών, ασκούν τα δικαιώματα αυτά, όπως ορίζεται κάθε φορά με το προεδρικό  διάταγμα σύστασης. Στην περίπτωση αυτή το προεδρικό διάταγμα σύστασης του ιδρύματος εκδίδεται και με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και  Οικονομικών.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και όταν σε διάταξη τελευταίας βουλήσεως,  με την οποία αφήνεται περιουσία σε ίδρυμα, έχουν επιφυλαχθεί ανάλογα δικαιώματα υπέρ των  εκτελεστών της διαθήκης ή άλλων προσώπων."

Η πρόταση και συνυπογραφή σχεδίου προεδρικού διατάγματος για τη σύσταση δημοτικού ή κοινοτικού κοινωφελούς ιδρύματος, καθώς και για την τροποποίηση της συστατικής πράξεως αυτού από τον Υπουργό Οικονομικών, απαιτείται αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις εκείνες, κατά τις οποίες συντρέχουν οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 228 του Ν 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), προϋποθέσεις (ΓνΝΣΚ 3/2011)

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions