|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΤΑ » Ν.Π.Δ.Δ. » ΙΔΡΥΜΑΤΑ » Σύσταση Ιδρύματος

Εκτύπωση
+
A
-

Σύσταση Ιδρύματος

Δημοτικά ή κοινοτικά ιδρύματα όπως, βρεφοκομεία, ορφανοτροφεία, γηροκομεία, μουσεία ή  άλλα επιστημονικά ιδρύματα, συνιστώνται, ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ύστερα από  απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, με προεδρικό διάταγμα, που ορίζει το  σκοπό, τα όργανα της διοίκησης, τους πόρους, την περιουσία, που αφιερώνεται σε αυτό και  το όνομα του ιδρύματος.
Το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης  και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου καθ' ύλην Υπουργού, αφού τηρηθούν και οι ειδικές, για  κάθε κατηγορία ιδρυμάτων, διατάξεις.
Για τη λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων απαιτείται περαιτέρω η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας, η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. (άρθρο 226 του Ν.3463/06, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 41 του Ν. 3801/2009) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 52/ οικ. 39155/10.10.2014)

- Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για σύσταση δημοτικού ιδρύματος και ορισμό διοικητικού συμβουλίου.

Για τις σφραγίδες δείτε τις διατάξεις
-Αρθρο 2 του Ν.48/1975
-Αρθρο 6 § 3 του Ν. 48/1975
-ΥΠΕΣΔΔΑ εγκ.50/43981/31.07.2007 Τίτλοι υπηρεσιών και σφραγίδες των Ο.Τ.Α α' και β' βαθμού, καθώς και των νπδδ και ιδρυμάτων αυτών.

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions