|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΤΑ » Ν.Π.Δ.Δ. » Ν.Π.Δ.Δ. » Μητρώο σύστασης και λειτουργίας Ν.Π.Δ.Δ.

Εκτύπωση
+
A
-
Μητρώο σύστασης και λειτουργίας Ν.Π.Δ.Δ.

I. Νομοθετικό καθεστώς

II. Έναρξη ισχύος

ΙIΙ. ΝΠΔΔ που εντάσσονται στο Μητρώο

ΙV. Τήρηση Μητρώου

1. Φορέας τήρησης Μητρώου
2. Τρόπος τήρησης Μητρώου
3. Αποστολή στοιχείων σε Μητρώο
4. Γνωστοποίηση στοιχείων σε ΥΠ.ΕΣ.ΔΑ.

V. Περιεχόμενο Μητρώου

VI. Βεβαίωση καταχώρισης
1. Γενικά
2. Τροποποίηση στοιχείων Μητρώου
3. Περιεχόμενο βεβαίωσης
4. Υποβολή βεβαίωσης για είσπραξη ποσών από φορέα δημοσίου


 I. Νομοθετικό καθεστώς


Δημιουργείται μητρώο των Ν.Π.Δ.Δ. των δήμων και των περιφερειών το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία τους. (άρθρο 25 Ν.4257/14)

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΚΕΔΕ και της Ένωσης Περιφερειών, για τους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, αντίστοιχα, ορίζονται μεταξύ άλλων, τα στοιχεία που γνωστοποιούν τα Ν.Π.Δ.Δ., ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους, η διαδικασία δημιουργίας και τήρησης του μητρώου, καθώς και κάθε θέμα αναγκαίο για την λειτουργία του. (άρθρο 25 Ν.4257/2014)

Κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 25 του Ν.4257/2014 εκδόθηκε η Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16457/12.05.2015 (ΦΕΚ 937/21.05.2015 τεύχος Β’).


 II. Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων σχετικά με το Μητρώο σύστασης και λειτουργίας Ν.Π.Δ.Δ. ξεκινάει από 1η Ιουλίου του 2015. (άρθρο 1 παρ. 2 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16457/12.05.2015)

 

 ΙIΙ. ΝΠΔΔ που εντάσσονται στο Μητρώο

Στο Μητρώο ν.π.δ.δ. εντάσσονται όλα ανεξαιρέτως τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων και των περιφερειών συμπεριλαμβανομένων των Ιδρυμάτων, των Συνδέσμων Δήμων, των Διαβαθμιδικών Συνδέσμων και του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. (άρθρο 1 παρ. 1 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16457/12.05.2015 (ΦΕΚ 937/21.05.2015 τεύχος Β’))

Κάθε ν.π.δ.δ. που εντάσσεται στο Μητρώο, αποκτά και τον αντίστοιχο αριθμό μητρώου, ο οποίος χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο και δεν μεταβάλλεται. (άρθρο 1 παρ. 2 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16457/12.05.2015)


 ΙV. Τήρηση Μητρώου

1. Φορέας τήρησης Μητρώου

Το Μητρώο ν.π.δ.δ. των δήμων και περιφερειών τηρείται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, και ειδικότερα στα Τμήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων της Διεύθυνσης Διοίκησης, τα οποία είναι αρμόδια για την εισαγωγή σε βάση δεδομένων των στοιχείων που αφορούν στη σύσταση και στη λειτουργία των ν.π.δ.δ. καθώς και για τον έλεγχο αυτών. (άρθρο 2 παρ. 1 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16457/12.05.2015 (ΦΕΚ 937/21.05.2015 τεύχος Β’))


2. Τρόπος τήρησης Μητρώου

Το μητρώο τηρείται με ενιαίο τρόπο σε όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, υπό τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. (άρθρο 2 παρ. 3 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16457/12.05.2015)

Για την πρώτη εφαρμογή της Απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16457/12.05.2015, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας καταχωρούν και τηρούν τα στοιχεία του Μητρώου των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ σε τοπικές βάσεις δεδομένων με τη χρήση απλού λογισμικού υπολογιστικών φύλλων. (άρθρο 6 παρ. 3 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16457/12.05.2015)

Με μέριμνα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δημιουργείται ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή για την καταχώρηση και τήρηση των δεδομένων του Μητρώου των ν.π.δ.δ. των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, η οποία θα χαρακτηρίζεται από διαρκή ενημερότητα και πληρότητα δεδομένων, δυνατότητα εμπλουτισμού και εξειδίκευσης των καταχωρούμενων στοιχείων καθώς και εξαγωγής στατιστικών αποτελεσμάτων, με χρήση των υφιστάμενων υποδομών του κόμβου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. (άρθρο 5 παρ. 1 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16457/12.05.2015)

Στην εφαρμογή θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο διαπιστευμένων χρηστών, ήτοι των αρμοδίων κατά την παρ. 2 του άρθρου 2 της Απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16457/12.05.2015 υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, μέσω κωδικών πρόσβασης που αποδίδει η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου να καταχωρούν, αναζητούν, τροποποιούν, επεξεργάζονται, παρακολουθούν και εκτυπώνουν τα στοιχεία των ν.π.δ.δ. των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού της χωρικής αρμοδιότητας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. (άρθρο 5 παρ.2 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16457/12.05.2015)

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ως διαχειριστής της εφαρμογής διασφαλίζει τις διαδικασίες διαπίστευσης των χρηστών, της ορθής καταχώρησης, της διαρκούς ενημέρωσης και της εγκυρότητας των καταχωρούμενων στοιχείων από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με την κατάλληλη τεχνική υποστήριξη και την παροχή αναλυτικών οδηγιών.
Η μετάπτωση των δεδομένων, που θα καταχωρηθούν σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 6 της Απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16457/12.05.2015 (δηλαδή, σε τοπικές βάσεις δεδομένων με τη χρήση απλού λογισμικού υπολογιστικών φύλλων ειδικά για την πρώτη εφαρμογή της Απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16457/12.05.2015) στις βάσεις δεδομένων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, θα διενεργηθεί με αυτοματοποιημένη διαδικασία. (άρθρο 5 παρ. 3 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16457/12.05.2015)

Η είσοδος στην εφαρμογή του Μητρώου των ν.π.δ.δ. των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού μέσω του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για ενημέρωση επί των καταχωρηθέντων στοιχείων και των στατιστικών αποτελεσμάτων είναι ελεύθερη. (άρθρο 5 παρ. 4 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16457/12.05.2015)

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και μέχρι το διορισμό του ο ασκών χρέη Γενικού Γραμματέα ορίζει σε κάθε Τμήμα της παρ. 1 του άρθρου 2 της Απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16457/12.05.2015, έναν υπάλληλο με τον αναπληρωτή του, ως υπεύθυνο για την καταχώρηση των στοιχείων του άρθρου 3 της ίδιας απόφασης στη σχετική βάση δεδομένων του Μητρώου ν.π.δ.δ. καθώς και τη διαρκή ενημέρωση αυτής. (άρθρο 2 παρ. 2 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16457/12.05.2015)


3. Αποστολή στοιχείων σε Μητρώο

α) Υπεύθυνος αποστολής στοιχείων 

Τα στοιχεία που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία των Ν.Π.Δ.Δ. των δήμων και των περιφερειών κοινοποιούνται από τους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία τηρεί σχετική βάση δεδομένων. (άρθρο 25 του Ν.4257/2014)

Ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης ορίζουν έναν υπάλληλο με τον αναπληρωτή του ως υπεύθυνο για τη συλλογή και αποστολή των στοιχείων των ν.π.δ.δ. του δήμου ή της περιφέρειας αντίστοιχα στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. (άρθρο 2 παρ. 2 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16457/12.05.2015)

-Απόφαση Δημάρχου ορισμού υπαλλήλου

Στις περιπτώσεις ν.π.δ.δ. στις οποίες συμμετέχουν περισσότεροι από ένας ΟΤΑ την ευθύνη για την αποστολή των στοιχείων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση έχει ο δήμος της έδρας του νομικού προσώπου. (άρθρο 2 παρ. 2 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16457/12.05.2015)

Τα στοιχεία που αφορούν στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Ν. Αττικής αποστέλλονται από την Περιφέρεια Αττικής. (άρθρο 2 παρ. 2 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16457/12.05.2015)

β) Χρόνος αποστολής

Μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους οι δήμοι και οι περιφέρειες αποστέλλουν στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση επικαιροποιημένα στοιχεία των ν.π.δ.δ.. (άρθρο 6 παρ. 1 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16457/12.05.2015)

Από την έναρξη ισχύος της Απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16457/12.05.2015 (ΦΕΚ 937/21.05.2015 τεύχος Β’) (ήτοι από 1-7-2015) οι Δήμοι υποχρεούνται να αποστείλουν αμελλητί τα απαιτούμενα κατά το άρθρο 3 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης στοιχεία των νπδδ αυτών. (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. εγκ. 17/οικ. 19845/11.06.2015)

Από το έτος 2016 και εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, η επικαιροποίηση των στοιχείων και η έκδοση των αντίστοιχων βεβαιώσεων είναι υποχρεωτική και ανεξάρτητη από την υποχρέωση ενημέρωσης για τυχόν τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια του έτους. (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. εγκ. 17/οικ. 19845/11.06.2015)

Για την έκδοση των βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο ν.π.δ.δ. ή επιχειρήσεων αντίστοιχα, δεν απαιτείται η παρέλευση του τριμήνου επικαιροποίησης στοιχείων, αλλά από 1/1/2016 είναι δυνατή η χορήγηση βεβαίωσης, εφόσον το ν.π.δ.δ. ή επιχείρηση το αιτηθεί, και με την επιφύλαξη της υποχρεωτικής δήλωσης κάθε μεταβολής των στοιχείων των Μητρώων εκ μέρους των δήμων και των περιφερειών. (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α 34609/13.10.2015)


γ) Τρόπος αποστολής

Τα στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με ευθύνη του αρμόδιου υπαλλήλου που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. (άρθρο 6 παρ. 2 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16457/12.05.2015)

δ) Αποκατάσταση λαθών και ελλείψεων στοιχείων

Οι δήμοι και οι περιφέρειες με ευθύνη τους αποστέλλουν στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση κάθε στοιχείο που απαιτείται για την πληρότητα, την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση της βάσης δεδομένων του Μητρώου ν.π.δ.δ. των δήμων και των περιφερειών, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16457/12.05.2015. Η αποκατάσταση λαθών ή ελλείψεων πραγματοποιείται άμεσα από την υποβολή τους. Στη συνέχεια, τα στοιχεία εντάσσονται στο Μητρώο.  (άρθρο 2 παρ. 3 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16457/12.05.2015)

ε) Υπόδειγμα αποστολής στοιχείων
Οι δήμοι και οι περιφέρειες οφείλουν να αποστέλλουν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της Απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16457/12.05.2015 στοιχεία, τα οποία στη συνέχεια καταχωρούνται στο αντίστοιχο Μητρώο σύμφωνα με υποδείγματα που επισυνάπτονται στο παράρτημα της ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. εγκ. 17/οικ. 19845/11.06.2015 (υπόδειγμα 1: Υπόδειγμα υπολογιστικού φύλλου για την καταχώρηση των στοιχείων των νπδδ των δήμων και των περιφερειών). Η αποστολή των στοιχείων προς κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση γίνεται αυστηρά σύμφωνα με το ανωτέρω υπόδειγμα, προκειμένου η τήρηση του μητρώου να γίνεται με ενιαίο τρόπο σε όλη την επικράτεια. (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. εγκ. 17/οικ. 19845/11.06.2015)


4. Γνωστοποίηση στοιχείων σε ΥΠ.ΕΣ.ΔΑ.

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις μετά τον έλεγχο της πληρότητας των στοιχείων που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία των Ν.Π.Δ.Δ. των δήμων και των περιφερειών που υποβλήθηκαν από τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού και την καταχώρηση τους στο Μητρώο ν.π.δ.δ., τα γνωστοποιούν στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. (άρθρο 25 του Ν.4257/2014) (άρθρο 2 παρ. 4 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16457/12.05.2015)
 


V. Περιεχόμενο Μητρώου


Τα στοιχεία των ν.π.δ.δ. που περιλαμβάνονται στο Μητρώο των ν.π.δ.δ. των δήμων και των περιφερειών είναι ιδίως τα κατωτέρω:
1) ο αύξων Αριθμός Μητρώου, που αποδίδεται στο ν.π.δ.δ. κατά την καταχώρησή του,
2) η Αποκεντρωμένη Διοίκηση στης οποίας τη χωρική αρμοδιότητα εμπίπτει το ν.π.δ.δ.,
3) ο νομός της έδρας του ν.π.δ.δ.,
4) ο δήμος ή η περιφέρεια της έδρας του ν.π.δ.δ.,
5) η ακριβής επωνυμία του ν.π.δ.δ., όπως αναφέρεται στη συστατική του πράξη,
6) η νομική μορφή του νομικού προσώπου και συγκεκριμένα η συντομογραφία «ΝΠΔΔ», χωρίς τελείες ή κενά,
7) η ειδικότερη κατηγορία του ν.π.δ.δ.,
8) περιληπτικά ο/οι σκοπός/οί και η/οι δραστηριότητα/ες του ν.π.δ.δ., όπως προκύπτουν από τη συστατική του πράξη,
9) το αριθμητικό σύνολο και το είδος των επί μέρους δομών που εξυπηρετούν τις δραστηριότητες του ν.π.δ.δ.,
10) ΦΕΚ σύστασης,
11) ΦΕΚ τροποποίησης/λύσης,
12) οι ΟΤΑ που συμμετέχουν στο ν.π.δ.δ., εφόσον πρόκειται για Σύνδεσμο,
13) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του ν.π.δ.δ.,
14) η αρμόδια ΔΟΥ,
15)  η ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας του ν.π.δ.δ. (οδός, αριθμός, πόλη Τ.Κ.),
16) τον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας του ν.π.δ.δ.,
17) η διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου που εμφανίζεται η επιχείρηση, όπου υφίσταται, και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ν.π.δ.δ.,
18) ο νόμιμος εκπρόσωπος του ν.π.δ.δ. ( όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας).
Τα ανωτέρω στοιχεία καταχωρούνται στη βάση δεδομένων με κεφαλαίους χαρακτήρες. (άρθρο 3 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16457/12.05.2015)


 VI. Βεβαίωση καταχώρισης


1. Γενικά

Η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, μετά από έλεγχο της πληρότητας και της ορθότητας των στοιχείων που αποστέλλονται και την καταχώρησή τους στο μητρώο, εκδίδει κάθε χρόνο τη βεβαίωση  η οποία περιέχει τα στοιχεία κάθε δημοτικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, που είναι καταχωρημένο στο Μητρώο, το περιεχόμενο της οποίας αφορά το έτος αναφοράς και ισχύει για το έτος έκδοσης αυτής. (άρθρο 25 του Ν.4257/2014) (άρθρο 4 παρ. 1 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16457/12.05.2015) (άρθρο 6 παρ. 1 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16457/12.05.2015 (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. εγκ. 17/οικ. 19845/11.06.2015)

Η αρίθμηση, που αφορά τον αύξοντα Μητρώου των καταχωρούμενων ν.π.δ.δ. ή επιχειρήσεων, δεν είναι γενική και ενιαία για όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αλλά αυτοτελής και αύξουσα κατά χρονολογική σειρά για κάθε Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων των Διευθύνσεων Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Συναφώς, κατά την έκδοση βεβαίωσης θα πρέπει να αναγράφεται σε αυτή ο τίτλος της Υπηρεσίας έκδοσης και χορήγησης μέχρι το επίπεδο Τμήματος. Σημειώνεται δε, ότι η αρίθμηση επηρεάζεται αποκλειστικά από την χρονική σειρά εγγραφής ενός ν.π.δ.δ. ή μιας επιχείρησης στο Μητρώο (τοπική βάση δεδομένων), και δεν επηρεάζεται σε καμιά περίπτωση από την κατάργηση ή λύση του καταχωρούμενου φορέα, αλλά παραμένει σταθερός και αμετάβλητος και προσδιορίζει για πάντα ένα και μόνο νομικό πρόσωπο. (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α 34609/13.10.2015)

Για την πρώτη εφαρμογή της τήρησης Μητρώου οι βεβαιώσεις του άρθρου 25 του ν. 4257/2014, προκειμένου για ν.π.δ.δ και του άρθρου 26 του ιδίου νόμου, προκειμένου για επιχειρήσεις, δύνανται να χορηγούνται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου φορέα. (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α 34609/13.10.2015)

Η σε ετήσια βάση επικαιροποίηση των καταχωρούμένων στα Μητρώα στοιχείων είναι υποχρεωτική, αλλά ανεξάρτητη από την διαρκή ενημέρωση αυτών, η οποία είναι ευθύνη των δήμων και των περιφερειών, και ανεξάρτητη από τη διαδικασία χορήγησης βεβαιώσεων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σκοπός της επικαιροποίησης είναι η διασφάλιση της εγκυρότητας των στοιχείων των καταχωρηθέντων φορέων, και προκειμένου να διευκολυνθούν οι οικονομικές συναλλαγές των ν.π.δ.δ. και των επιχειρήσεων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, για την έκδοση των βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο ν.π.δ.δ. ή επιχειρήσεων αντίστοιχα, δεν απαιτείται η παρέλευση του τριμήνου επικαιροποίησης στοιχείων, αλλά από 1/1/2016 είναι δυνατή η χορήγηση βεβαίωσης, εφόσον το ν.π.δ.δ. ή επιχείρηση το αιτηθεί, και με την επιφύλαξη της υποχρεωτικής δήλωσης κάθε μεταβολής των στοιχείων των Μητρώων εκ μέρους των δήμων και των περιφερειών. (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α 34609/13.10.2015)


2. Τροποποίηση στοιχείων Μητρώου

Σε περίπτωση τροποποίησης των στοιχείων του άρθρου 3 της Απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16457/12.05.2015, απαιτείται η έκδοση νέας βεβαίωσης. (άρθρο 4 παρ. 3 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16457/12.05.2015)

Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης των τηρούμενων στο Μητρώο στοιχείων, ο αρμόδιος υπάλληλος κάθε ΟΤΑ οφείλει να γνωστοποιεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση τις σχετικές αλλαγές και αντίστοιχα το νπδδ να ζητάει νέα έκδοση βεβαίωσης, στην οποία θα αναφέρεται επιπλέον και ο λόγος της εκ νέου έκδοσής της. (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. εγκ. 17/οικ. 19845/11.06.2015)


3. Περιεχόμενο βεβαίωσης

Το περιεχόμενο της βεβαίωσης περί της εγγραφής και της ενημερότητας των στοιχείων του ν.π.δ.δ. στο Μητρώο, περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τον αριθμό Μητρώου,
β) επωνυμία,
γ) τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
δ) την αρμόδια ΔΟΥ,
ε) την ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας του Ν.Π.Δ.Δ,
στ) τον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας.  (άρθρο 4 παρ. 2 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16457/12.05.2015)


4. Υποβολή βεβαίωσης για είσπραξη ποσών από φορέα δημοσίου 

Δεν επιτρέπεται η είσπραξη οποιουδήποτε χρηματικού ποσού, από φορέα του δημόσιου τομέα, αν δεν υποβληθεί, από τα ΝΠΔΔ των δήμων, μαζί με τα αναγκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά, και η βεβαίωση με τα στοιχεία που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία τους. (άρθρο 25 του Ν.4257/2014)

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions