|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ » ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ » Μελέτες και τεχνικές επιστημονικές υπηρεσίες

Εκτύπωση
+
A
-

Μελέτες και τεχνικές επιστημονικές υπηρεσίες

Έννοια
Ως «δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών» και ως «συμβάσεις υπηρεσιών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφερομένων στην περίπτωση 6 [δλδ των συμβάσεων έργων]. (άρθρο 2 παρ. 1 περιπτ.9 του Ν.4412/2016)

Οι μελέτες και οι τεχνικές και επιστημονικές υπηρεσίες αποτελούν υποπερίπτωση υπηρεσιών.

Ως «δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» νοούνται αυτές με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την έννοια των στοιχείων α' και β' , αντίστοιχα, της περίπτωσης 6 της παραγράφου 3, σύμφωνα με το Παράρτημα I του Προσαρτήματος Γ', όταν οι μελέτες δεν εκπονούνται και οι υπηρεσίες δεν παρέχονται από το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 2 παρ. 1 περιπτ.9α του Ν.4412/2016)Έννοια μελέτης
«Μελέτη» είναι το αποτέλεσμα συστηματικής και αναλυτικής επιστημονικής και τεχνικής εργασίας και έρευνας σε συγκεκριμένο απλό ή σύνθετο γνωστικό αντικείμενο, που αποβλέπει ιδίως στην παραγωγή έργου ή στην επέμβαση σε έργο ή αφορά στο σχεδιασμό και την απεικόνιση έργου ή παραγωγικής διαδικασίας ή σε μεθόδους ανάπτυξης και σχεδιασμού του ευρύτερου χώρου. Η μελέτη έχει την έκταση και το βάθος που απαιτείται με τη σύμβαση, απεικονίζεται δε και παραδίδεται στην αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα με συγκεκριμένη συμφωνημένη μορφή. (άρθρο 2 παρ.3 περιπτ.6α του Ν.4412/2016)

Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών διερεύνησης τρόπων αξιοποίησης και αναβάθμισης του Ξενία για αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και ένταξη στις υπάρχουσες δομές του Δήμου. Ως «μελέτη» ορίζεται το αποτέλεσμα συστηματικής και αναλυτικής επιστημονικής και τεχνικής έρευνας σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, το οποίο αποβλέπει ιδίως στην παραγωγή έργου ή στην επέμβαση σε έργο ή αφορά στον σχεδιασμό και την απεικόνιση έργου και αναφέρεται στην ανάλυση αποτελεσμάτων μετρήσεων και στην επεξεργασία αυτών, κατά τρόπο ώστε να μην εξαντλείται στην καταγραφή δεδομένων, αλλά, μέσω της επεξεργασίας και της επιστημονικής ανάλυσής τους, να προβαίνει στη διατύπωση συμπερασμάτων ή την υποβολή προτάσεων. Τους κανόνες ανάθεσης των συμβάσεων εκπόνησης μελετών ακολουθούν και οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. Αντίθετα, οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή όλων των λοιπών υπηρεσιών-πλην της ανάθεσης εκπόνησης μελετών και της παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών-συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπως είναι οι οικονομικές μελέτες που δε σχετίζονται με την εκπόνηση μελετών και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, ακολουθούν τους κανόνες ανάθεσης των συμβάσεων παροχής λοιπών γενικών υπηρεσιών. Εξάλλου, οι συμβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τόσο την εκπόνηση μελέτης όσο και την παροχή λοιπών γενικών υπηρεσιών, ακολουθούν τους κανόνες ανάθεσης που εφαρμόζονται στο κύριο αντικείμενό τους. Ακόμα και υπό την εκδοχή ότι η ομάδα εργασιών που αφορά ειδικά στις προτάσεις αρχιτεκτονικής, στατικής και ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου του Ξενία αποτελεί μελέτη, ο προέχων χαρακτήρας της σύμβασης είναι αυτός της παροχής λοιπών γενικών (πλην μελετών) υπηρεσιών. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 169/2017)

Η εκπόνηση μελέτης και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως, μεταξύ άλλων, η σύνταξη των τευχών δημοσίου διαγωνισμού και η υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής στη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, όταν σχετίζονται με έργο, μελέτη ή υπηρεσία αποτελούν αντικείμενο σύμβασης εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και όταν σχετίζονται με προμήθεια αποτελούν αντικείμενο σύμβασης γενικών υπηρεσιών. Πρέπει, εν προκειμένω, να σημειωθεί ότι οι προβλέψεις του νόμου δεν αναιρούνται από τα αναφερόμενα στο Παράρτημα I του Προσαρτήματος Γ, στο οποίο παραπέμπει η υποπερίπτωση α της περίπτωσης 9 της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, καθόσον με αυτό τυποποιείται ο προσδιορισμός των διαφόρων κατηγοριών μελετών, οι οποίες, κατά το νόμο, αποτελούν αντικείμενο σύμβασης εκπόνησης μελέτης και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών.(ΓνΝΣΚ 189/2017)

Έννοια τεχνικών και επιστημονικών υπηρεσιών
«Τεχνικές Υπηρεσίες» και «λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες» είναι οι υπηρεσίες που συνίστανται στην παροχή γνώσεων και ικανοτήτων με τη διάθεση κυρίως συγκεκριμένου επιστημονικού προσωπικού και άλλων μέσων επί ορισμένου χρόνου, που προσδιορίζεται είτε ημερολογιακά είτε σε συνάρτηση με ορισμένο γεγονός της παραγωγικής διαδικασίας.

Οι τεχνικές υπηρεσίες μπορούν να έχουν ως αντικείμενο, ιδίως:
α) τη σύνταξη των τευχών δημοσίου διαγωνισμού ανάθεσης μελέτης ή υπηρεσίας,
β) τον έλεγχο και την επίβλεψη έργου ή μελέτης και
γ) την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής στη διεξαγωγή ανάθεσης σύμβασης μελέτης, έργου ή υπηρεσίας, στην επίβλεψη ή έλεγχο μελέτης και στη διοίκηση ή επίβλεψη ή έλεγχο έργου, (άρθρο 2 παρ.3 περιπτ.6β του Ν.4412/2106)Παράρτημα Ι του Πρσαρτήματος Γ
Στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Γ αναφέρονται οι κωδικοί CPV για τις συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών που αναφέρονται στην υποπεριπτ. α της περίπτ. 9 της παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016.

Μπορείτε να δείτε εδώ το Παράρτημα.Διαγωνισμοί μελετών
Ως «διαγωνισμοί μελετών» νοούνται διαδικασίες που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα να αποκτά, κυρίως στους τομείς της χωροταξίας, της πολεοδομίας, της αρχιτεκτονικής και των έργων μηχανικού ή της επεξεργασίας δεδομένων, μια μελέτη ή ένα σχέδιο που επιλέγεται από κριτική επιτροπή έπειτα από διαγωνισμό, με ή χωρίς την απονομή βραβείων. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.23 του Ν.4412/2016)


Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions