|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ » ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ » Γενικές υπηρεσίες

Εκτύπωση
+
A
-
Γενικές υπηρεσίες

Ως «δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών» και ως «συμβάσεις υπηρεσιών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφερομένων στην περίπτωση 6 [δλδ των συμβάσεων έργων]. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 9 του Ν.4412/2106)

Ως «δημόσιες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφερομένων στην υποπερίπτωση α' της παρούσας περίπτωσης [δλδ των συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών], συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Ως συμβουλευτικές υπηρεσίες νοούνται εκείνες που, έχουν ως αντικείμενο το σχεδιασμό, προγραμματισμό, οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, καθώς και σε οριζόντιου χαρακτήρα παρεμβάσεις, την υποστήριξη της υλοποίησης τους με τη μεταφορά της απαραίτητης σχετικής τεχνογνωσίας, καθώς και την παροχή εξωγενών υπηρεσιών (outsourcing) υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων και δράσεων.

Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες υπάγονται ιδίως οι οικονομικές μελέτες, οι κοινωνικές μελέτες, οι μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, οι περιβαλλοντικές μελέτες, καθώς και οι μελέτες συστημάτων πληροφορικής, εκτός εάν σχετίζονται με έργο κατά την έννοια της περίπτωσης 7 ή με εκπόνηση μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την έννοια της υποπερίπτωσης α' της παρούσας περίπτωσης. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 9β του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016)

Η εκπόνηση μελέτης και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως, μεταξύ άλλων, η σύνταξη των τευχών δημοσίου διαγωνισμού και η υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής στη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, όταν σχετίζονται με έργο, μελέτη ή υπηρεσία αποτελούν αντικείμενο σύμβασης εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και όταν σχετίζονται με προμήθεια αποτελούν αντικείμενο σύμβασης γενικών υπηρεσιών. Πρέπει, εν προκειμένω, να σημειωθεί ότι οι προβλέψεις του νόμου δεν αναιρούνται από τα αναφερόμενα στο Παράρτημα I του Προσαρτήματος Γ, στο οποίο παραπέμπει η υποπερίπτωση α της περίπτωσης 9 της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, καθόσον με αυτό τυποποιείται ο προσδιορισμός των διαφόρων κατηγοριών μελετών, οι οποίες, κατά το νόμο, αποτελούν αντικείμενο σύμβασης εκπόνησης μελέτης και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών.

Για να προσδιοριστούν οι εφαρμοστέες διατάξεις σε συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση πρέπει να προσδιοριστεί το είδος της και, εφόσον πρόκειται για σύμβαση υπηρεσιών, το είδος της επακόλουθης δημόσιας σύμβασης στην οποία αφορά. (ΓνΝΣΚ 189/2017)
Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions