|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ » Υποχρεωτικοί λόγοι

Εκτύπωση
+
A
-
Υποχρεωτικοί λόγοι

Ι. Υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού
1. Καταδικαστική απόφαση για συγκεριμένα εγκλήματα
2. Φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές
3. Παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας
4. Ονομαστικοποίηση μετοχών
5. Διοικητικός αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις

ΙΙ. Λοιπά θέματα
1. Παρεκκλίσεις από τον αποκλεισμό
2. Αποκλεισμός σε οποιοδήποτε στιγμή της διαδικασίας
3. Εφαρμογή λόγων αποκλεισμού σε όλες τις διαδικασίες
4. Δυνατότητα πρόβλεψης άλλων λόγων αποκλεισμού
Ι. Υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού

Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού, τους οποίους η αναθέτουσα αρχή οφείλει να περιλάβει στα έγγραφα της σύμβασης, εμπεριέχονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)

1. Καταδικαστική απόφαση για συγκεριμένα εγκλήματα

α. Τρόπος γνώσης
Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν:
- αποδεικνύουν, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 (ΕΕΕΣ, ΤΕΥΔ, αποδεικτικά μέσα, e-Certis) ή
- είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο,
ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους κατωτέρω λόγους. (άρθρο 73 παρ.1 Ν.4412/2016) (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)

β. Εγκλήματα
Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύουν, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 ή
είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, [για τη διαφορά δωροδοκίας και διαφθοράς βλ. υποσημ. 10 της ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20]

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ). (άρθρο 73 παρ.1 Ν.4412/2016)

Τις ανωτέρω Οδηγίες, Αποφάσεις πλαίσιο κλπ μπορείτε να τις αναζητήσετε εδώ.

γ. Φυσικά πρόσωπα
Εάν ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο: Ελέγχεται η μη συνδρομή του λόγου αποκλεισμού στο ίδιο το φυσικό πρόσωπο. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)

δ. Νομικά πρόσωπα
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 73 παρ.1 Ν.4412/2016)

Εάν ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο: Δεδομένου ότι, στο ελληνικό δίκαιο, δεν προβλέπεται ποινική ευθύνη για νομικά πρόσωπα παρά μόνο για φυσικά, ελέγχεται η μη συνδρομή του συγκεκριμένου λόγου αποκλεισμού στο/α φυσικό/ά πρόσωπο/α εις βάρος του/ων οποίου/ων εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τους ανωτέρω λόγους (της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και το/α οποίο/α είναι μέλος/η του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016, η υποχρέωση αποκλεισμού αφορά ιδίως:
- Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), καθώς και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές, εφόσον σε βάρος τους έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τους ανωτέρω λόγους.

- Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον σε βάρος τους έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τους ανωτέρω λόγους (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)

ε. Μονομερής λύση της σύμβασης
Για τη δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής να προβεί σε μονομερή λύση της σύμβασης, εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχει λόγος αποκλεισμού δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ » ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ » Μονομερής λύση της σύμβασης.

στ. Μέγιστη περίοδος αποκλεισμού
Σχετικά με το ζήτημα για πόσο χρονικό διάστημα μετά την έκδοση της τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για τους λόγους της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 ή από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος για τους λόγους της παρ. 4 του άρθρου 73, εξετάζεται η μη συνδρομή των εν λόγω υποχρεωτικών και δυνητικών (αντιστοίχως) λόγων αποκλεισμού, επισημαίνονται τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 57 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ81: «Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους όρους εφαρμογής του παρόντος άρθρου, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων και τηρουμένου του ενωσιακού δικαίου. Καθορίζουν, ιδίως, τη μέγιστη περίοδο αποκλεισμού σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν λάβει μέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 6. Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί από τελεσίδικη απόφαση, η περίοδος αυτή δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με τελεσίδικη απόφαση στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο και τρία έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4»

Από τη διατύπωση της διάταξης δεν προκύπτει με σαφήνεια εάν η εν λόγω διάταξη αναφέρεται, όπως εκ πρώτης όψεως εμφαίνεται, στην ημερομηνία κατά την οποία το εν λόγω γεγονός, το οποίο επιφέρει τον δυνητικό λόγο αποκλεισμού, συνέβη (π.χ. επέλευση του σχετικού γεγονότος) ή στην ημερομηνία κατά την οποία η ύπαρξη του σχετικού γεγονότος αποδείχθηκε επαρκώς, πχ., με την έκδοση δικαστικής ή διοικητικής απόφασης κατά περίπτωση (λχ. έκδοση απόφασης κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αρμόδιας διοικητικής αρχής που βεβαιώνει το επαγγελματικό παράπτωμα). Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι, το εν λόγω κρίσιμο χρονικό διάστημα, πχ. της 3ετίας από την επέλευση ή την απόδειξη του σχετικού γεγονότος, και εφόσον δεν έχει καθοριστεί από τελεσίδικη απόφαση, μπορεί να καθορίζεται, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας, από τις αναθέτουσες αρχές στη διακήρυξη, δεδομένου ότι η τελευταία αποτελεί κανονιστική πράξη που δεσμεύει, με τους όρους της, τόσο την αναθέτουσα αρχή όσο και τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)

2. Φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές

α. Τρόπος γνώσης
Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. (άρθρο 73 παρ.2 Ν.4412/2016)

Στο ελληνικό δίκαιο, ο τελεσίδικος χαρακτήρας αφορά στη δικαστική απόφαση, ενώ η δεσμευτική ισχύς αφορά στη διοικητική απόφαση. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)

β. Κύρια και επικουρική ασφάλιση
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. (άρθρο 73 παρ.2 Ν.4412/2016)

γ. Άρση λόγου αποκλεισμού
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του:
- είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων
- είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. (άρθρο 73 παρ.2 Ν.4412/2016)

Και τούτο, διότι, για την επιβολή του υπό κρίση λόγου αποκλεισμού ενδιαφέρει η τρέχουσα συμμόρφωση, δεδομένου ότι αυτός αφορά σε συνεχιζόμενη παραβίαση που λαμβάνει χώρα στο παρόν και δεν επεκτείνεται σε παραβιάσεις του παρελθόντος. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω περιπτώσεις άρσης του λόγου αποκλεισμού προβλέπονται στην ίδια την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, χωρίς να εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής ή της εθνικής νομοθεσίας για αντίθετη πρόβλεψη. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)3. Παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας
Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής:
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

Ο λόγος αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.  (άρθρο 73 παρ.2 Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.Α1 του άρθρου 39 του Ν.4488/2017)

Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 4 ξεκινά δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου [13.09.2017] και δεν καταλαμβάνει διαδικασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει, κατά την έννοια των άρθρων 61, 120, 290 και 330 του ν. 4412/2016. (άρθρο 39 παρ. 5 του Ν.4488/2017)4. Ονομαστικοποίηση μετοχών
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 8 του ν. 3310/2005 και 1 παρ. 2 του π.δ. 82/1996, το οποίο εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 15 παρ. 3 του ν. 2328/1995, συνάγεται ότι αναγκαία προϋπόθεση για την παραδεκτή συμμετοχή των ανώνυμων εταιρειών (αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε μορφής οντότητα) στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων προϋπολογισμού μεγαλύτερου του 1.000.000,00 ευρώ, είναι η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου. (Ελ. Συν. Τμήμα VI Απόφαση 796/2012, Κλιμ.Ζ Πράξη 10/2011).

Ο αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α' 30) όπως ισχύει, αφορά μόνο στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία, είτε πρόκειται για μεμονωμένο υποψήφιο είτε για μέλος ένωσης και μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Στην περίπτωση αυτή, η μη συνδρομή του εν λόγω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του Ε.Ε.Ε.Σ. ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (Μέρος ΙΙΙ “Δ. Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους
μέλους της αναθέτουσας αρχής”).

Σε ό,τι ειδικότερα αφορά τον υπό εξέταση αμιγώς εθνικό λόγο αποκλεισμού, σημειώνεται ότι πρόκειται για την υποχρέωση ονομαστικοποίησης, μέχρι φυσικού προσώπου, μετοχών των ανωνύμων εταιριών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, κατά τα αναλυτικά αναφερόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 όπως ισχύει. Της υποχρέωσης αυτής εξαιρούνται, κατά την παρ. 3 του άρθρου 8 του νόμου αυτού, οι εταιρίες που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους.

Κατά την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, οι υποχρεώσεις των παρ. 1 έως 3 του άρθρου αυτού αποτελούν προϋποθέσεις για την παραδεκτή συμμετοχή της εταιρίας ή κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων ή οποιασδήποτε άλλης μορφής οντότητας στη σχετική διαδικασία. Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία ή στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης συμμετέχει εξωχώρια εταιρία, κατά τα αναφερόμενα στην περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 4 του νόμου αυτού. Η κήρυξη του απαραδέκτου γίνεται από την αναθέτουσα αρχή κατά το στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου. Ως εκ τούτου, καθίσταται σαφές ότι η προσκόμιση των δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης μετοχών λαμβάνει χώρα με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) και μόνο στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου. Και όχι, όπως προβλεπόταν μέχρι σήμερα, “αμέσως μετά το άνοιγμα του υποφακέλου των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων”. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 375 του ν.4412/2016.

Ο υπό εξέταση αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού σχετίζεται με την υπόθεση “Μηχανική κατά Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης” ενώπιον του Δικαστηρίου και εφαρμόζεται συμφώνως προς αυτήν. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)(για περισσότερα σχετικά με την ανωτέρω υπόθεση βλ. υποσημ. 77 της Οδηγίας της ΕΑΑΔΗΣΥ)

H υποχρέωση των υποψηφίων να προσκομίσουν δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών τους, προκύπτει μόνο εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου,χωρίς συνυπολογισμό του ΦΠΑ, υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 ευρώ. (Ελ.Συν. Τμ. VI Απόφαση 1136/2012, Κλ. Ε Πράξη 37/2012)

Η υποχρέωση αυτή υπάρχει ακόμα και αν δεν υπάρχει σχετική ρητή πρόβλεψη στην οικεία διακήρυξη. (Ελ.Συν. Τμ. VI Απόφαση 469/2011)

Η υποχρέωση αυτή συναρτάται με τη συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς για μέρος μόνο των επίμαχων υπηρεσιών, την ανάδειξη περισσότερων αναδόχων και την ύπαρξη περισσότερων σχεδίων συμβάσεων (Ελ.Συν. Τμ. VI Απόφαση 469/2011)

Η υποχρέωση αυτή όμως δεν καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις που η υποβληθείσα προσφορά αφορά επιτρεπτώς σε αυτοτελές τμήμα των προκηρυχθέντων υλικών, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων είναι κάτω του ως άνω ορίου. (Ελ.Συν.Κλιμ.Στ Πράξη 153/2014)

Η υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης σε διαγωνισμούς προϋπολογισμού άνω του 1.000.000 ευρώ ισχύει και για τις ναυτικές εταιρείες. (Ελ. Συν. Τμήμα VI Απόφαση 796/2012)

Η υποχρέωση εταιριών, για τις οποίες δεν επιβάλλεται κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικοποίηση, περιορίζεται στην υποβολή των αναφερόμενων στο νόμο στοιχείων χωρίς να απαιτείται η υποβολή αντίστοιχων στοιχείων για τους μετόχους τους. Δεν υφίσταται περιορισμός ως προς το ποσοστό με το οποίο συμμετέχει μία αλλοδαπή εταιρία στο κεφάλαιο τεχνικής ανώνυμης εταιρίας-συμμετέχουσας σε διαδικασία ανάθεσης δημοσίου έργου. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Απόφ. 100/2014)5. Διοικητικός αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις

Βλέπε σχετική ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ » Διοικητικός αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσειςΙΙ. Λοιπά θέματα


1. Παρεκκλίσεις από τον αποκλεισμό
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης παρέκκλιση:

α) από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος (άρθρο 73 παρ.3 Ν.4412/2016)

Παραδείγματος χάριν, μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσε να είναι η επείγουσα ανάγκη για προμήθεια εμβολίων ή εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης, τα οποία μπορούν να αγοραστούν μόνο από οικονομικό φορέα για τον οποίο, ισχύει, κατά τα λοιπά, ένα από τους υποχρεωτικούς λόγους αποκλεισμού (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)

ή/και

β) από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στην παρ. 2, όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. (άρθρο 73 παρ.3 Ν.4412/2016)

Παραδείγματος χάριν καταβάλλοντας τα οφειλόμενα ποσά ή υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους, πριν την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή υποβολής προσφοράς (σε ανοικτές διαδικασίες). (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)

Στην υπόθεση La Cascina, κρίθηκε ότι δεν απαγορεύεται εθνική κανονιστική ρύθμιση ή διοικητική πρακτική, κατά την οποία ο παρέχων υπηρεσίες που, κατά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό, δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τις οφειλές εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως και φόρων και τελών δια της πλήρους καταβολής των αντίστοιχων ποσών, μπορεί να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές του εκ των υστέρων, δυνάμει μέτρων φορολογικής αμνηστίας ή επιείκειας του κράτους ή δυνάμει διοικητικού διακανονισμού για τη σταδιακή αποπληρωμή ή την ελάφρυνση των χρεών ή με την άσκηση διοικητικής ή ένδικης προσφυγής, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδείξει, εντός της προθεσμίας που τάσσεται από την κανονιστική ρύθμιση ή τη διοικητική πρακτική, ότι έτυχε του ευεργετήματος τέτοιων μέτρων ή τέτοιου διακανονισμού ή ότι άσκησε τέτοια προσφυγή εντός αυτής της προθεσμίας. Στην ως άνω απόφαση, κρίθηκε επίσης ότι αντίκειται στην αρχή της διαφάνειας ο ορισμός από την αναθέτουσα αρχή λόγων αποκλεισμού για μη πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, δίχως να εκτίθεται εκ των προτέρων το ακριβές χρονικό σημείο μέχρι το οποίο μπορούν τα εν λόγω βάρη να καταβάλλονται ή να γίνεται διακανονισμός, προκειμένου να μπορεί ο υποψήφιος να αποφύγει τον αποκλεισμό. Το εν λόγω ακριβές χρονικό σημείο (ιδίως, με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς, την ημερομηνία εξέτασης των προσφορών από την αναθέτουσα αρχή ή ακόμα και το χρονικό σημείο που προηγείται άμεσα της σύναψης της σύμβασης) μπορεί να καθορίζεται είτε στη νομοθεσία είτε από τις ίδιες τις αναθέτουσες αρχές, αρκεί να καθίσταται εκ των προτέρων γνωστό στους προσφέροντες.

Στο ελληνικό δίκαιο, σε κάθε περίπτωση, επισημαίνονται οι διατάξεις του άρθρου 104 παρ. 1 του ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύμβασης, πρέπει να συντρέχουν και κρίνονται σε 3 χρονικά σημεία:
α) κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς,
β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών (κατακύρωσης) του άρθρου 80 και
γ) κατά τη σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 παρ. 3 περ. γ’ του ν. 4412/2016. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)


2. Αποκλεισμός σε οποιοδήποτε στιγμή της διαδικασίας
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016)

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 4. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016)3. Εφαρμογή λόγων αποκλεισμού σε όλες τις διαδικασίες
Επισημαίνεται, σε κάθε περίπτωση, ότι οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 ισχύουν, ανεξαρτήτως της επιλογής της διαδικασίας, συνεπώς πρέπει να ζητείται η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού (όπως απόσπασμα του ποινικού μητρώου, πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας), καθώς και των στοιχείων της παρ. 7 του άρθρου 73 (μέτρα αυτοκάθαρσης), ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 328 του ν. 4412/2016. Παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 είναι δυνατή μόνον στις αναφερόμενες στην παρ. 3 περιπτώσεις και εφόσον αυτή προβλεφθεί στα έγγραφα της σύμβασης (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)

Ωστόσο, όπως ρητά προβλέπεται, ο νέος λόγος αποκλεισμού παραβάσεων εργατικής νομοθεσίας δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.  (άρθρο 73 παρ.2 Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.Α1 του άρθρου 39 του Ν.4488/2017)


4. Δυνατότητα πρόβλεψης άλλων λόγων αποκλεισμού
Κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα σχετικά άρθρα των Οδηγιών απαριθμούν κατά τρόπο εξαντλητικό τους λόγους βάσει των οποίων μπορεί να δικαιολογείται ο αποκλεισμός, για λόγους στηριζόμενους σε αντικειμενικά στοιχεία και απτόμενους των επαγγελματικών του ιδιοτήτων. Κατά συνέπεια, δεν είναι επιτρεπτό στα κράτη μέλη ή τις αναθέτουσες αρχές να συμπληρώνουν τον κατάλογο που περιέχει η εν λόγω οδηγία με άλλους λόγους αποκλεισμού στηριζόμενους σε κριτήρια σχετικά με την επαγγελματική ιδιότητα, καθότι η βούληση του κοινοτικού νομοθέτη ήταν να περιλάβει στις διατάξεις αυτές μόνο τους λόγους αποκλεισμού που αφορούν στα επαγγελματικά προσόντα των ενδιαφερομένων. Κατά συνέπεια, η ενδεχόμενη νομιμότητα ενός λόγου αποκλεισμού βάσει των αρχών ή των άλλων κανόνων δικαίου της Ένωσης
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων μπορεί να εξεταστεί μόνο όταν ο λόγος αυτός δεν αφορά τις επαγγελματικές ιδιότητες του οικονομικού φορέα και, ως εκ τούτου, δεν εμπίπτει στην εξαντλητική απαρίθμηση. Για περισσότερα σχετικά με το θέμα αυτό, δείτε την Οδηγία 20 της ΕΑΑΔΗΣΥ, σελ. 38 - 42.Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions