|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ » Αποδεικτικά μέσα

Εκτύπωση
+
A
-
Αποδεικτικά μέσα (Δικαιολογητικά)

Ι.  Γενικά
1. Επιτρεπτά αποδεικτικά μέσα
2. Ενώσεις οικονομικών φορέων
3. Συμπερίληψη αποδεικτικών στα πρότυπα έγγραφα της ΕΑΑΔΗΣΥ
4. Γλώσσα σύνταξης εγγράφων
5. Στοιχεία σε άλλα κράτη μέλη
6. Περίπτωση μη έκδοσης πιστοποιητικού από άλλο κράτος
7. Χρόνος προσκόμισης των δικαιολογητικών

ΙΙ. Δικαιολογητικά για λόγους αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74
1. Καταδικαστικές αποφάσεις
2. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
3. Παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας
4. Μη πτώχευση
5. Σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
6. Συμβάσεις υπηρεσιών καθαρισμού και φύλαξης
7. Λοιπές περιπτώσεις δυνητικών λόγων αποκλεισμού
8. Διοικητικός αποκλεισμός
9. Ονομαστικοποίηση μετοχών

ΙΙΙ. Δικαιολογητικά για κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 

ΙV. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
1. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
2. Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

V. E-certisΙ. Γενικά

1. Επιτρεπτά αποδεικτικά μέσα
Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν αποδεικτικά μέσα, πλην εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 80 και στο άρθρο 82. (άρθρο 80 παρ.1 Ν.4412/2016)

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και τα λοιπά αποδεικτικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 4 και 5 του άρθρου 80 και στο Παράρτημα XII του Προσαρτήματος Α':
- ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 και
- της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 76.

Όσον αφορά το άρθρο 78 [στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων], οι οικονομικοί φoρείς μπορούν να στηρίζονται σε οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο προκειμένου να αποδείξουν στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχουν τους αναγκαίους πόρους στη διάθεσή τους. (άρθρο 80 παρ.1 Ν.4412/2016)

Ως προς τα αποδεικτικά μέσα που μπορεί να απαιτήσει η αναθέτουσα αρχή, διαπιστώνεται ότι: 

- είτε προσδιορίζονται ως συγκεκριμένα στις διατάξεις του ν. 4412/2016, ως μοναδικός τρόπος απόδειξης για ορισμένα ζητήματα (πχ. προσκόμιση πιστοποιητικού από αρμόδια αρχή, για τις περιπτώσεις του άρθρου 73 παρ. 1, 2 και 4 περ. β', όπως αναλύονται κατωτέρω) 

- είτε γίνεται αναφορά σε “απόδειξη με κατάλληλα μέσα”, χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό ή/και περιορισμό της απόδειξης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί (πχ. άρθρο 73 παρ. 2 περ. β', παρ. 4 περ. θ')

- είτε σε κάποιες περιπτώσεις, δεν γίνεται καμία αναφορά σε αποδεικτικό μέσο (π.χ. άρθρο 73 παρ. 4 περ. γ', δ', ε' στ', ζ', η'). Παρά την ρητή πρόβλεψη, που αναφέρθηκε ανωτέρω, περί μη απαίτησης από την
αναθέτουσα αρχή άλλων αποδεικτικών μέσων πλην όσων αναφέρονται στα άρθρα 80 και 82, δεν χωρεί αμφιβολία ότι θα πρέπει να προσκομιστεί απόδειξη και για τις περιπτώσεις αυτές. Ως προς αυτές, εφόσον
δεν αναφέρεται κάτι σχετικό, ήτοι δεν προσδιορίζονται τα αποδεικτικά μέσα, προκύπτει ότι δεν τίθενται, ως προς αυτά, περιορισμοί άλλοι, πλην της αναγκαιότητας τήρησης των γενικών αρχών του ενωσιακού δικαίου και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της αναθέτουσας αρχής να δέχεται εναλλακτική – και ταυτόχρονα επαρκή - απόδειξη για τη μη συνδρομή των αντίστοιχων λόγων αποκλεισμού.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται η πρόβλεψη της παρ. 9 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, δηλαδή ότι τα αποδεικτικά έγγραφα του εν λόγω άρθρου μπορούν να εξειδικεύονται στα πρότυπα έγγραφα σύμβασης που εκδίδει η ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 53 του νόμου αυτού. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)2. Ενώσεις οικονομικών φορέων
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19. (άρθρο 80 παρ.6 Ν.4412/2016)3. Συμπερίληψη αποδεικτικών στα πρότυπα έγγραφα της ΕΑΑΔΗΣΥ
Τα αποδεικτικά έγγραφα του παρόντος άρθρου και του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α', μπορεί να εξειδικεύονται στα πρότυπα έγγραφα σύμβασης που εκδίδει η Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 53. (άρθρο 80 παρ.9 Ν.4412/2016)


4. Γλώσσα σύνταξης εγγράφων
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). Στα έγγραφα της σύμβασης του άρθρου 53 μπορεί να ορίζεται ότι ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. (άρθρο 80 παρ.10 Ν.4412/2016)

H επισημείωση (Apostille) δεν δύναται να τεθεί στο σώμα εκτυπωθέντος  δημόσιου εγγράφου που έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής (ψηφιακής) υπογραφής και δεν φέρει, για το λόγο αυτό, ιδιόχειρη ή μηχανική υπογραφή και σφραγίδα της εκδούσας υπηρεσίας, αφού,  η εν λόγω επισημείωση στοχεύει  αποκλειστικά  στην πιστοποίηση της γνησιότητας της υπογραφής και της  ιδιότητας του υπογράφοντος. Επομένως, πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, που εκδίδεται ηλεκτρονικά  με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής (ψηφιακής) υπογραφής που πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 99/93/ΕΚ, από συμμετέχον στη Σύμβαση κράτος μέλος της ΕΕ και απευθύνεται σε ένα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, όπως η Ελλάδα,  θεωρείται νομίμως υπογεγραμμένο και έχει ισχύ πρωτοτύπου με την έκδοσή του και μόνο, χωρίς να απαιτείται να τεθεί επ’ αυτού η επισημείωση (Apostille), είτε αυτό προσκομίζεται αυτούσιο, ήτοι σε ηλεκτρονική μορφή, είτε σε εκτυπωμένη μορφή. (Ελ.Συν.Τμ.Μειζ. Απόφαση 1739/2016)
 

5. Στοιχεία σε άλλα κράτη μέλη
Εφόσον ζητηθεί, η Αρχή θέτει στη διάθεση άλλων κρατών μελών κάθε πληροφορία σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού που παρατίθενται στα άρθρα 73 και 74 , την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και τις χρηματοοικονομικές και τεχνικές ικανότητες των προσφερόντων που αναφέρονται στα άρθρα 75, 76 και 77, καθώς και κάθε πληροφορία σχετικά με τα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 80. (άρθρο 80 παρ.7 Ν.4412/2016)

Εφόσον της ζητηθεί, η Αρχή θέτει στη διάθεση άλλων κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 343, κάθε πληροφορία σχετικά με τα έγγραφα που προσκομίζονται ως στοιχεία αποδεικτικά της συμμόρφωσης με ποιοτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. (άρθρο 82 παρ.3 Ν.4412/2016)6. Περίπτωση μη έκδοσης πιστοποιητικού από άλλο κράτος
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81. (άρθρο 80 παρ.2 Ν.4412/2016)

Αν ωστόσο διαπιστωθεί, με οποιονδήποτε τρόπο, ότι στο εν λόγω κράτος – μέλος ή χώρα εκδίδονται τα υπόψη έγγραφα ή πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)

Το Δικαστήριο έκρινε122 ότι το ενωσιακό δίκαιο δεν αποκλείει εθνική ρύθμιση, δυνάμει της οποίας εργοληπτική επιχείρηση, με έδρα άλλο κράτος μέλος από αυτό της αναθέτουσας αρχής, υποχρεούται, για τη συμμετοχή σε δημόσιο διαγωνισμό στο κράτος – μέλος της αναθέτουσας αρχής, να ζητήσει, στο κράτος – μέλος αυτό, εγγραφή σχετικά με τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού (εν προκειμένω που σχετίζονταν με πληρωμή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης), υπό την προϋπόθεση ότι, εξαιτίας της υποχρέωσης αυτής, δεν κωλύεται ούτε δυσχεραίνεται η συμμετοχή της επιχείρησης στο δημόσιο διαγωνισμό ούτε
προκαλούνται υπέρμετρες διοικητικής φύσεως δαπάνες, καθώς και ότι αντικείμενο του διενεργούμενου ελέγχου είναι μόνον η επαγγελματική επάρκεια υπό την έννοια της ως άνω διάταξης [...]. Ωστόσο, το Δικαστήριο, στην ως άνω υπόθεση, έκρινε ότι το δίκαιο της Ένωσης αποκλείει εθνική ρύθμιση, δυνάμει της οποίας ο έλεγχος των πιστοποιητικών που χορηγούν οι οικονομικές υπηρεσίες και ασφαλιστικοί
φορείς του κράτους μέλους αυτού σε εργοληπτική επιχείρηση άλλου κράτους – μέλους, ανατίθεται σε υπηρεσία που είναι διαφορετική της αναθέτουσας αρχής, εφόσον:
α) η υπηρεσία αυτή συγκροτείται κατά πλειοψηφία από πρόσωπα οριζόμενα από τις επαγγελματικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων του κατασκευαστικού κλάδου της περιφέρειας στην οποία διεξάγεται ο σχετικός δημόσιος διαγωνισμός και
β) η ασκούμενη από αυτήν εξουσία συνιστάται σε ουσιαστικό έλεγχο του κύρους των εν λόγω πιστοποιητικών. Και τούτο, διότι, η επιφορτισμένη με τον έλεγχο των πιστοποιητικών υπηρεσία δεν διαθέτει κανένα περιθώριο ουσιαστικής εκτιμήσεως και πρέπει να περιορίζεται σε συνοπτικό έλεγχο των τυπικών τους στοιχείων. Μπορεί δηλαδή να ελέγχει μόνο τη γνησιότητα και την πρόσφατη ημερομηνία των πιστοποιητικών, καθώς και εάν η αρχή που τα εξέδωσε είναι ή όχι προδήλως αναρμόδια. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)


7. Χρόνος προσκόμισης των δικαιολογητικών
Δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ » Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) » V. Αναζήτηση δικαιολογητικών » 1. Υποβολή δικαιολογητικώνΙΙ. Δικαιολογητικά για λόγους αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74

1. Καταδικαστικές αποφάσεις
Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73:

α) για την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, την προσκόμιση αποσπάσματος του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73, δηλαδή τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό (άρθρο 80 παρ.2 Ν.4412/2016)(ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)2. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73: [...] β) για τις παραγράφους 2 και 4 περίπτωση β' του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, (άρθρο 80 παρ.2 Ν.4412/2016)

Παραδείγματος χάριν: αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας και αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας.

Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

Στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, η σχετική υποχρέωση αφορά σε οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)
 

3. Παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας
Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73: [...] γ) για την περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. (άρθρο 80 παρ.2 Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε από την παρ.Α2 του άρθρου 39 του Ν.4488/2017)

Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 4 ξεκινά δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου [13.09.2017] και δεν καταλαμβάνει διαδικασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει, κατά την έννοια των άρθρων 61, 120, 290 και 330 του ν. 4412/2016. (άρθρο 39 παρ. 5 του Ν.4488/2017)4. Μη πτώχευση
Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73: [...] β) για τις παραγράφους 2 και 4 περίπτωση β' του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, (άρθρο 80 παρ.2 Ν.4412/2016)

Παραδείγματος χάριν: Ειδικά για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός Α.Ε., όταν δε πρόκειται περί Α.Ε. από το Γ.Ε.Μ.Η. ή τις Περιφερειακές Ενότητες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.

Σημειώνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)5.  Σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
Ειδικά ως προς την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της περ. θ' της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος που θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητα του οικονομικού φορέα), προσκομίζεται πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής περί μη διάπραξης παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή.

Άλλως, ως επαρκή απόδειξη θεωρείται η υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ότι: α) δεν υφίσταται τέτοιος πειθαρχικός φορέας και β) ότι δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που να θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Παραδείγματος χάριν:
Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα κατά περίπτωση Μητρώα, υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς τήρησης των Μητρώων, από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.

Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα μελετητές – φυσικά πρόσωπα, προσκομίζεται πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε. ή του αντίστοιχου αρμόδιου
επαγγελματικού φορέα (όταν αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των μελών του) περί μη διάπραξης παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή.

Τα Γραφεία/Εταιρίες Μελετών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα -μελετητές, ανεξάρτητα από τη χώρα εγκατάστασης (Ελλάδα ή αλλοδαπή), τα οποία δεν υπόκεινται στους άνω πειθαρχικούς φορείς, υποβάλλουν πιστοποιητικό του φορέα στον οποίο υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει πειθαρχικές εξουσίες στα μέλη του, διαφορετικά υποβάλλουν την ως άνω αναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και β) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)6.  Συμβάσεις υπηρεσιών καθαρισμού και φύλαξης
Σε περίπτωση διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, για την απόδειξη της αθέτησης των υποχρεώσεων στους τομείς του κοινωνικοασφαλιστικού και του εργατικού δικαίου της παραγράφου 2 του άρθρου 18, σύμφωνα με την παράγραφο 4 περίπτωση α' του άρθρου 73, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, κατ’ ελάχιστον, να εφαρμόσει τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β' και δ' της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α' 115). (άρθρο 80 παρ.8 Ν.4412/2016)

Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, κατ’ ελάχιστον, να εφαρμόσει τα οριζόμενα στο άρθρο 68 παρ. 2 περ. β` και δ` του ν. 3863/2010 (Α' 115)114, ήτοι:
α) υποβολή γραπτού αιτήματος της αναθέτουσας αρχής προς το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για χορήγηση πιστοποιητικού σχετικά με τυχόν πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος των προσφερόντων και
β) υποβολή ένορκης βεβαίωσης του νομίμου εκπροσώπου των προσφερόντων περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής
σοβαρότητας» (για το διάστημα που δεν καλύπτονται από το Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή /και Φύλαξης). (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)


7. Λοιπές περιπτώσεις δυνητικών λόγων αποκλεισμού
Tα σχετικά αποδεικτικά μέσα καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

Eνδεικτικά θα μπορούσε να γίνει δεκτή η προσκόμιση: υπεύθυνης δήλωσης του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παρ. 4 του άρθρου 73 λόγοι αποκλεισμού (για όσους εξ αυτών έχουν περιληφθεί στα έγγραφα της σύμβασης). (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)8. Διοικητικός αποκλεισμός
Tα σχετικά αποδεικτικά μέσα καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

Eνδεικτικά θα μπορούσε να γίνει δεκτή η προσκόμιση: υπεύθυνης δήλωσης του οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. Τούτο, μέχρι να λειτουργήσει η Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων στην οποία θα τηρείται κατάλογος των αποκλεισθέντων οικονομικών φορέων (πρβ. αρ. 74 παρ. 6 του ν. 4412/2016). (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)


9. Ονομαστικοποίηση μετοχών
Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της απόφασης 1021001/167/0015β΄/Πολ. 1071/25.2.2000 του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄359) δεν απαιτείται να αναγράφονται στην κατ’ άρθρον 1 παρ.2β του π.δ/τος 82/1996 αναλυτική κατάσταση των μετόχων, που υποβάλλονται από τις συμμετέχουσες σε δημόσιους διαγωνισμούς ανώνυμες εταιρείες, στοιχεία σχετικά με τη θεώρηση του βιβλίου μετόχων των εταιρειών αυτών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Ελ. Συν. Κλιμ. ΣΤ Πράξη 121/2014)

Η υποχρέωση εταιριών, για τις οποίες δεν επιβάλλεται κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικοποίηση, περιορίζεται στην υποβολή των αναφερόμενων στο νόμο στοιχείων χωρίς να απαιτείται η υποβολή αντίστοιχων στοιχείων για τους μετόχους τους. Δεν υφίσταται περιορισμός ως προς το ποσοστό με το οποίο συμμετέχει μία αλλοδαπή εταιρία στο κεφάλαιο τεχνικής ανώνυμης εταιρίας-συμμετέχουσας σε διαδικασία ανάθεσης δημοσίου έργου. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Απόφ. 100/2014)

Η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται με την προσκόμιση, κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς:
α) πιστοποιητικού της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, την εταιρεία, από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές και
β) αναλυτικής κατάστασης με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρισμένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς (Ελ. Συν. Τμήμα VI Απόφαση 796/2012, Κλιμ.Ζ Πράξη 10/2011).ΙΙΙ. Δικαιολογητικά για κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 

α. Καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας
: Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 75, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α', με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα και στα άρθρα 76 και 77, κατά περίπτωση. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. (άρθρο 80 παρ.3 Ν.4412/2016)

β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα μπορεί, κατά κανόνα, να αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α'. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο. (άρθρο 80 παρ.4 Ν.4412/2016)

γ. Τεχνική ικανότητα: Η τεχνική ικανότητα των οικονομικών φορέων μπορεί να αποδεικνύεται με έναν ή περισσότερους από τους τρόπους που αναφέρονται στο Μέρος II του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α', ανάλογα με τη φύση, την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των έργων, των αγαθών ή των υπηρεσιών. (άρθρο 80 παρ.5 Ν.4412/2016)


 
IV. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
 
1. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
Οι αναθέτουσες αρχές, εάν απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. (άρθρο 82 παρ.1 Ν.4412/2016)2. Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Εάν οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδομένων από ανεξάρτητους οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμπουν στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ένωσης ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη.
Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται επίσης άλλα αποδεικτικά μέσα μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται βάσει του εφαρμοστέου συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης. (άρθρο 82 παρ.2 Ν.4412/2016)V. e- Certis
Με σκοπό τη διευκόλυνση της διασυνοριακής υποβολής προσφορών, η Αρχή μεριμνά για τη διαρκή επικαιροποίηση των πληροφοριών ως προς τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που εισάγονται στο σύστημα e-Certis της Επιτροπής. (άρθρο 81 παρ.1 Ν.4412/2016)

Οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν στο e-Certis και απαιτούν κατά κύριο λόγο είδη πιστοποιητικών ή μορφές αποδεικτικών εγγράφων που καλύπτονται από το e-Certis. (άρθρο 81 παρ.2 Ν.4412/2016)

Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 81 αρχίζει την 18η Απριλίου 2018. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και για τις συμβάσεις του Βιβλίου II, όπου εφαρμόζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 290. (άρθρο 379 παρ.4 του Ν.4412/2016)

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions