|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ » ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ » Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής

Εκτύπωση
+
A
-

Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύμβασης, κρίνονται:
- κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς,
- κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 80, και
- κατά την σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105.  (άρθρο 104 παρ.1 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με Διόρθωση Σφάλματος στο ΦΕΚ 206/03.11.2016 τεύχος Α')

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 79, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80. (άρθρο 104 παρ.2 Ν.4412/2016)

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 72, και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72. (άρθρο 104 παρ.3 Ν.4412/2016)

Επιπλέον, με την παρ. 6 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 καθορίζεται το κρίσιμο χρονικό διάστημα για τη συνδρομή όλων των ορισθέντων από τη διακήρυξη λόγων αποκλεισμού, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Και τούτο, διότι η ανάγκη επιλογής φερέγγυων και αξιόπιστων αναδόχων για την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων επιβάλλει τον αποκλεισμό των οικονομικών φορέων, εάν οι λόγοι αποκλεισμού συνέτρεχαν  είτε κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς είτε κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 (αποδεικτικά μέσα) είτε κατά τη σύναψη της σύμβασης. Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, μεταξύ των οποίων, η μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, όπως και η πλήρωση όλων των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά και στα 3 ως άνω αναφερόμενα χρονικά σημεία.  (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 20)

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions