|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χ.Ε.Π. » ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ » Καλλιτεχνικά έργα (μνημεία, προτομές κλπ) με διαγωνισμό

Εκτύπωση
+
A
-
 Παρατηρήσεις για την επιλεγόμενη διαδικασία

Δικαιολογητικά Χρηματικού Εντάλματος
Κρατήσεις
Τι να προσέξω
Καθεστώς Φ.Π.Α.
Σχετική νομοθεσία
Σχετική νομολογία
Γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ
Διάφορα

Τίτλος Δαπάνης

Καλλιτεχνικά έργα (μνημεία, προτομές κλπ) με διαγωνισμό

ΚΑ Προϋπολογισμού
Τι εγγράφεται στο ΚΑ
Παρατηρήσεις για την επιλεγόμενη διαδικασία
Δικαιολογητικά Χρηματικού Εντάλματος - Βήματα

1. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τη διεξαγωγή διαγωνισμού και τον καθορισμό των όρων αυτού.

 

2. Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (σε περίπτωση προϋπολογισμού κάτω των 2.934,70 ευρώ) ή του Υπουργού Εσωτερικών (σε περίπτωση προϋπολογισμού άνω των 2.934,70 ευρώ), για την έγκριση της απόφασης

 

3. Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Υπουργού Εσωτερικών (ανάλογα) για τη συγκρότηση επιτροπής κρίσης του έργου

 

4. Πρακτικό διατύπωσης κρίσης του διαγωνισμού από την ανωτέρω επιτροπή

 

5. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανάθεση του έργου (λαμβανομένης υπόψη της κρίσης της επιτροπής)

 

6. Διάθεση της πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή (παρ.1 περίπτ.δ' άρθρο 72 Ν.3852/2010)

 

7. Συμφωνητικό με τον ανάδοχο

 

8. Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) του σχετικού αιτήματος και της σύμβασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 139 του Ν.4281/2014)
Σχετική ενότητα: Έργα » Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.).
 

 

9. Πρωτόκολλο παραλαβής του έργου

 

10. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (άρθρο 8 Ν.4308/14)

 

11. Κατάσταση πληρωμής

 

Επίσης γενικά, απαιτούνται:  
i) Από 01.01.2017:Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα. (παρ 2 άρθρο 2 του ΠΔ 80/2016)
Ειδικά, όσον αφορά στις δαπάνες για την πραγματοποίηση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση δημόσιων έργων, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης όπου απαιτείται, από το αρμόδιο όργανο του οικείου φορέα.  (παρ 4 άρθρο 2 του ΠΔ 80/2016) 
Βλ. για περισσότερα στη διαδρομή:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ » ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΛ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ » ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (από 01.01.2017) (Π.Δ. 80/2016)

Για ειδικές περιπτώσεις δαπανών δείτε την ενότητα:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ » ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΛ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ » ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (από 01.01.2017) (Π.Δ. 80/2016) » Ειδικές περιπτώσεις

ii)
Εκτός από την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης επισυνάπτονται στο χρηματικό ένταλμα:
α) επικυρωμένη εκτύπωση από το ηλεκτρονικό αρχείο, στην οποία θα απεικονίζονται οι κινήσεις των ΚΑΕ και θα εμφανίζεται το υπόλοιπο της πίστωσης. (στην περίπτωση που οι ελεγχόμενοι φορείς που διαθέτουν μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων) ή
β)
Βεβαίωση που θα είναι αρμοδίως υπογεγραμμένη και στην οποία θα αναγράφεται ότι υπάρχει πίστωση στον ΚΑΕ που εντέλλεται η δαπάνη, καθώς και εναπομείναν υπόλοιπο. (στην περίπτωση που οι ελεγχόμενοι φορείς που παρακολουθούν τις πιστώσεις με χειρόγραφο τρόπο στα οικεία βιβλία) (πρακτικά της 12ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 13ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011)

iii) Eνημερότητα Φορολογική όπου απαιτείται
(
πατήστε εδώ)

iv) Ενημερότητα Ασφαλιστική όπου απαιτείται (πατήστε εδώ)

v)
Ανάρτηση των σχετικών πράξεων και αποφάσεων στο διαδίκτυο όπου απαιτείται. (Βλ. Διάφορα θέματα ΟΤΑ » Πρόγραμμα "Διαύγεια" » Αντικείμενο ανάρτησης)   (παρ.4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010)

   
Κρατήσεις

1. Κράτηση υπέρ ΤΑΔΚΥ

Υπέρ ΤΑΔΚΥ 2% (άρθρο 3 παρ.1 Ν 1726/1944, εγγρ. ΤΑΔΚΥ 6642) Καταργείται από 1.1.2015 (άρθρο πρώτο υποπαρ. ΙΑ.3 περίπτ. 2Α' υποπ. δ' του Ν. 4254/2014, Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας Φ80020/οικ.8355/327/13.05.2014) Ως προς το χρόνο ισχύος της κατάργησης αυτής, δείτε το ΤΠΔΥ 9604/1312/20.02.2015.

Η κράτηση 2% επί των έργων, προμηθειών (διενεργείται στις περιπτώσεις διαγωνισμών) και καταβαλλομένων ενοικίων των Ο.Τ.Α, θα επιμερίζεται κατά ποσοστό 75% - 25% για τα αντίστοιχα Ταμεία ένταξης, θα κατατίθεται δε χωριστά στους δύο λογαριασμούς του ΤΑΔΚΥ (Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας), είτε αυτή διενεργείται κατά την εξόφληση του σχετικού εντάλματος πληρωμής από τον ίδιο τον ΟΤΑ και στη συνέχεια αποδίδεται στο Ταμείο, είτε προκαταβάλλεται από τον εργολήπτη - προμηθευτή προσκομίζοντας το αποδεικτικό κατάθεσης προκειμένου αυτός να πληρωθεί. (άρθρα 84 παρ. 1 και 115 παρ. 1 Ν.3655/2008, Εγκ. Υπ. Απ. 64173/58757/17.10.2008, Υ.Απ. Β/20102/17823/71/1-8-2008 -ΦΕΚ 1621/13-8-2008)

Δεν υπόκεινται στην κράτηση αυτή οι προμήθειες για τα ποσά που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (Εγγ. Υπ. Οικ. 2/52506/0026/2004)

 
2. Κράτηση υπέρ της
ΤΥΔΚ σε ποσοστό 1% (άρθρο 5 παρ.1 ΝΔ 107/46 και άρθρο 14 ΝΔ 4260/62)

3. Μέχρι 31/12/2013
Φόρος εισοδήματος σε ποσοστό 20% (σε περίπτωση ελέυθευρου επαγγελματία) 
Από 1ης Ιανουαρίου 2011 ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ. (παρ.1 άρθρο 58 Ν.2238/94, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.11 του άρθρου 6 του N.3842/2010, παρ.1η άρθρο 92 Ν.3842/2010)

Από 1/1/2014

- Φόρος εισοδήματος 20% (από 1/1/2014)

 Οι αμοιβές για τεχνικά έργα, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου είκοσι τοις εκατό (20%). (περίπτ.δ της παρ.1 του άρθρου 64 του Ν.4172/13)- ενεργείται μόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.

 Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα ή σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 64 (παρ.2 του άρθρου 62 του Ν.4172/13, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 29 του Ν.4474/17)

 Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα ή σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. υπόκειται σε παρακράτηση φόρου. (παρ.3 του άρθρου 62 του Ν.4172/13, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του άρθρου 29 του Ν.4474/17)

 Για περισσότερα δείτε την ενότητα:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ » 25. Παρακράτηση φόρου » Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος »
Αμοιβές για τεχνικές, συμβουλευτικές υπηρεσίες (20%).


4. Υπέρ ΤΣΜΕΔΕ:

α. κράτηση 1% ακόμα και εάν ο ανάδοχος δεν έχει την ιδιότητα του εργολήπτη δημοσίων έργων. (άρθρο 7 παρ.1β Α.Ν.2326/1940) Κατά την είσπραξη επιβάλλεται χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ επί χαρτοσήμου 20% (άρθρο 10 παρ.1 Ν.187/1943) Καταργείται από 1.1.2015 (υποπερίπτ. ιθ’ της περίπτ. 2Α της υποπαρ. ΙΑ.3 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014,  Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας Φ80020/οικ.8355/327/13.05.2014) Ως προς το χρόνο ισχύος της κατάργησης αυτής, δείτε το ΤΣΜΕΔΕ 41825/22.07.2015.
Για την κατάργηση των μηχανοσήμων έχει εκδοθεί το Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 1472/01.04.2015.

β. κράτηση 2‰ που βαρύνει μόνο τους εργολήπτες που υπάγονται στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ καθώς και τις εργοληπτικές εταιρίες κάθε μορφής. (άρθρο 7 παρ.1ιη Α.Ν.2326/1940, όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 Ν.915/1979, άρθρο 34 παρ.3 Ν.2238/1994 και 59774/1986, ΤΣΜΕΔΕ 65901/08.11.2004) Καταργήθηκε. (παρ.6.α. του άρθρου δεύτερου του Ν.4393/2016) Ως προς το χρόνο ισχύος της κατάργησης αυτής, δείτε το  ΕΤΑΑ 64657/30.09.2016

γ. κράτηση 6‰ ακόμα και εάν ο ανάδοχος δεν έχει την ιδιότητα του εργολήπτη δημοσίων έργων. (άρθρο 7 παρ.1β1 Α.Ν.2326/1940, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 παρ.34 Ν.2166/1993) Κατά την είσπραξη επιβάλλεται χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ επί χαρτοσήμου 20% (άρθρο 10 παρ.1 Ν.187/1943) Καταργήθηκε. (παρ.6.α. του άρθρου δεύτερου του Ν.4393/2016) Ως προς το χρόνο ισχύος της κατάργησης αυτής, δείτε το  ΕΤΑΑ 64657/30.09.2016


5. Υπέρ Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου 0,5% (άρθρο μόνον παρ.1 περ.α του Ν.546/43 και Εγκ.Υπ.Εσωτ. 59774/86) Κατά την είσπραξη επιβάλλεται χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ επί χαρτοσήμου 20% (άρθρο 10 παρ.1 Ν.187/43)Στο Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας Φ80020/οικ.8355/327/13.05.2014 δεν αναφέρεται κατάργηση της ανωτέρω κράτησης. Αναμένουμε σχετικές οδηγίες από το ΤΣΜΕΔΕ.

6. Κράτηση υπέρ ΤΕΕ σε ποσοστό 2%ο (άρθρο 35 ΠΔ 27/26 και Εγκ.Υπ.Εσωτ. 59774/86) Κατά την είσπραξη επιβάλλεται χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ επί χαρτοσήμου 20% (άρθρο 10 παρ.1 Ν.187/43) 

Οι εισφορές που από την ισχύουσα νομοθεσία υπολογίζονταν σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της συνομολογούμενης ή της νομίμου αμοιβής των μηχανικών δεν εισπράττονται εφεξής υπέρ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.). Επίσης, ποσοστό δύο επί τοις χιλίοις (2-) εκ των καταβαλλομένων ποσών στους αναδόχους για την εκτέλεση δημοσίων έργων, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία παύει να αποτελεί πόρο του Τ.Ε.Ε.. Κάθε άλλη αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη παύει να ισχύει. (άρθρο πρώτο υποπαρ.Η.6.4 του Ν. 4093/12) (Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγ., Υποδ., Μεταφ. & Δικτύων εγκ. 32/ Δ17γ / 05 / 173/ΦΝ 463/14.11.2012)


7. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος τότε διενεργείται κράτηση 2%. (παρ 1 του άρθρου 10 του Ν. 1218/81)
Σε αυτή την περίπτωση δεν γίνονται οι ανωτέρω κρατήσεις αριθ. 4,5,6 (παρ 1 του άρθρου 10 του Ν. 1218/81)
8. Κράτηση υπερ ΕΑΑΔΗΣΥ

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ στις συμβάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4013/2011, ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των 2.500 ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επι της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 61 του Ν.4146/2013 και την παρ.7 του άρθρου 375 του Ν.4412/2016) (ΙΚΑ εγκ.37/Γ31/729/12.10.2016)

Η κράτηση επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%, που αποδίδονται από την αναθέτουσα αρχή στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήμου. (Υπ. Οικ. Δ ΤΕΦ Α' 1087988 ΕΞ 2013/30.05.2013, Υπ. Οικ. 2/55469/0026/10.06.2013) (ΙΚΑ εγκ.37/Γ31/729/12.10.2016)

Για περισσότερα δείτε τη σχετική ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) » Κράτηση 0,06%.9. Κράτηση υπερ ΑΕΠΠ

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον N.4412/2016, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β').

Η κράτηση της απόφασης αυτής, υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις κείμενες διατάξεις. (άρθρο 6  της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')

Για περισσότερα, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ » ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ » Κράτηση υπερ της ΑΕΠΠ.


Τι να προσέξω

Καθεστώς Φ.Π.Α. Δείτε το πεδίο «καθεστώς ΦΠΑ» στην καρτέλα Ανοικτή Δημοπρασία
Σχετική νομοθεσία  
Σχετική νομολογία

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΛ.ΣΥΝ.

- Χρηματικό Ένταλμα

-
Διάκριση Έργου από Προμήθειες

- Διάκριση Έργου από υπηρεσίες

 - Συστήματα Κατασκευής Δημόσιων Έργων

-
Κατάτμηση Έργου

-
Προσυμβατικός Έλεγχος

-
Εξόφληση Λογαριασμού

- Α
πευθείας αναθέσεις

-
Γενικά έξοδα - Εργολαβικό όφελος

- Δημοσιεύσεις

- Συμπληρωματικές Εργασίες

- Χρόνος Σύμβασης

-Διάλυση Σύμβασης

- Διάφορα

- Περιορισμένος αριθμός εργοληπτών δημοσίων έργων

Γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ  Διάφορα

Έγγραφα νομιμοποίησης δικαιούχου όταν η πληρωμή γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου

 Έγγραφα νομιμοποίησης δικαιούχου όταν η πληρωμή γίνεται από το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων

Ασφαλιστική ενημερότητα
Φορολογική ενημερότητα
Κώδικας ΦΠΑ (Ν. 2859/00) 

Αγαθά και υπηρεσίες με μειωμένο ΦΠΑ

Δαπάνες που απαλλάσσονται του ΦΠΑ
Προσυμβατικός έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο
Προληπτικός έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions