|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χ.Ε.Π. » ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ » Απευθείας ανάθεση

Εκτύπωση
+
A
-


Παρατηρήσεις για την επιλεγόμενη διαδικασία

Δικαιολογητικά Χρηματικού Εντάλματος
Κρατήσεις
Τι να προσέξω
Καθεστώς Φ.Π.Α.
Σχετιζόμενες καρτέλες
Σχετική νομολογία
Γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ
Διάφορα

Τίτλος Δαπάνης

Απ' ευθείας ανάθεση

Παρατηρήσεις για την επιλεγόμενη διαδικασία
Δικαιολογητικά Χρηματικού Εντάλματος 1. Απόφαση Δημάρχου για την ανάθεση της σύμβασης σε συγκεκριμένο ανάδοχο  (παρ. 9 άρθρο 209 Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/16
  2. Πρόσκληση του δήμου για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερόμενων εργοληπτών, πρακτικό της ηλεκτρονικής κλήρωσης που διενεργήθηκε για τη συγκεκριμένη σύμβαση και αναγγελία του αποτελέσματος της κλήρωσης που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (άρθρο 118 παρ. 5 Ν 4412/16).  
  3. Μελέτη του έργου συντεταγμένη από την τεχνική υπηρεσία (άρθρα 49 παρ. 2α και 53 παρ. 2 περίπτ. κδ΄ Ν 4412/16).  
  4. Αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου: α) για την εκτέλεση του έργου (ΕΣ Τμ. VI Απόφ. 936/2015) και β) για την κατάρτιση ή την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, στο οποίο περιλαμβάνεται το εκτελούμενο έργο (άρθρο 208 παρ. 3 και 4 Ν 3463/06).  
  5. Συμφωνητικό υπογεγραμμένο από το δήμαρχο και τον ανάδοχο (άρθρο 7 παρ. 1 ΠΔ 171/87), συνοδευόμενο από την υπεύθυνη δήλωση της ΚΥΑ 20977/2007, εάν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 ευρώ, και το Πρακτικό του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή την πράξη του οικείου Επιτρόπου, εάν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει τα όρια του άρθρου 36 του Ν 4129/13.  
  6. Αντίγραφο εγγυητικών επιστολών που τυχόν αντικαθιστούν τις κρατήσεις 5% ή 10% κάθε πληρωμής (άρθρο 72 παρ. 1β και 6α Ν 4412/16).  
 

7. Λογαριασμός (πιστοποίηση εργασιών) που συντάσσεται από τον ανάδοχο, υπογράφεται από τον επιβλέποντα και θεωρείται από τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου. Ο λογαριασμός συνοδεύεται από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εργασιών που εκτελέσθηκαν από την αρχή του έργου, τα παραστατικά στοιχεία των απολογιστικών εργασιών, το συνοπτικό πίνακα υπολογισμού της αναθεώρησης και από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζημιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του εργοδότη (άρθρο 152 Ν 4412/16).
Για την πληρωμή του προτελικού και του τελικού λογαριασμού απαιτούνται τα πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής αντίστοιχα, εγκεκριμένα από το δημοτικό συμβούλιο (άρθρο 152 παρ. 13 Ν 4412/16), μαζί με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τη συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής (άρθρα 170 παρ. 3 και 172 Ν 4412/2016).
Σε περίπτωση εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, επισυνάπτεται η νέα σύμβαση, ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών και η εγκριτική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 156 Ν 4412/16). 

  8. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, όταν το έργο εκτελείται με υλικά του δήμου, ή πώλησης, όταν τα υλικά είναι του αναδόχου (άρθρο 8 Ν 4308/14) ή τιμολόγιο έργων (χωρίς άλλον προσδιορισμό) για κάθε περίπτωση (Εγκ. Υπ. Οικον. ΚΒΣ 3/1992). Στο τιμολόγιο πρέπει να περιγράφεται λεπτομερώς το εκτελεσθέν έργο, αν όμως γίνεται παραπομπή στην οικεία σύμβαση, δεν απαιτείται αναλυτική περιγραφή αλλά γενική. Εάν επισυνάπτεται στο τιμολόγιο επιμέτρηση, μπορεί να γίνεται στο τιμολόγιο σύντομη περιγραφή του έργου (Εγκ. Υπ. Οικον. Δ15Β΄/1028660/ΕΞ 2013/19-2-2013). 
  9. Βεβαίωση της ΔΟΥ ότι ο ανάδοχος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του από το ΦΠΑ (Απόφ. Υπ. Οικον. 1120858/ΠΟΛ.1272/1995). Σύμφωνα με την ΕΣ Κλιμ. VII Τμ. 104/2013 το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται για την εξόφληση του εντάλματος και όχι για την εκκαθάριση της δαπάνης. 
  10. Εξοφλητική απόδειξη (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 59774/25-9-1986). 
  11. Κατάσταση πληρωμής. 
  12. Οι αποδείξεις ή τα γραμμάτια είσπραξης των κρατήσεων που αναγράφονται κατωτέρω. Οι κρατήσεις αυτές αποδίδονται από το δικαιούχο εργολάβο πριν από την εξόφληση του εντάλματος, μπορεί όμως να παρακρατηθούν και κατά την πληρωμή από το ταμείο. Στην τελευταία περίπτωση τα σχετικά αποδεικτικά πρέπει να εκδίδονται στο όνομα του εργολήπτη και όχι του δήμου (ΕΣ Τμ. VII 150/2011).
  13. Aποδεικτικό κατάθεσης των ποσών που αντιστοιχούν στον πόρο 6‰ στο λογαριασμό που τηρεί το ΤΕΕ. (περίπτ. θ' της παραγράφου 7 του άρθρου 53 του Ν.4412/2016, Υπ. Υποδομών & Μεταφορών εγκ.20/ΔΝΣγ/οικ.71245/ΦΝ 466/06.10.2017, Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.06.2017 - ΦΕΚ 2235/29.06.2017 τεύχος Β'Υπ. Υποδομών & Μεταφορών εγκ.15/ΔΝΣγ/οικ. 58458/ΦΝ 466/11.08.2017)
Κρατήσεις 1.Στα τμήματα των έργων που οι δαπάνες τους καλύπτονται από ίδιους πόρους, χωρίς αυτές να είναι γραμμένες στο Π.Δ.Ε. θα εφαρμόζεται ποσοστό Γ.Ε. και Ο.Ε. 28% και θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο, ενώ στα τμημάτων των έργων που οι δαπάνες τους πληρώνονται από δημόσιες επενδύσεις ή άλλες πηγές με ανάλογες απαλλαγές, θα εφαρμόζεται ποσοστό Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% και δεν θα γίνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, εκτός της υπέρ ΤΣΜΕΔΕ πρόσθετης κράτησης 2% επί των τεκμαρτών καθαρών κερδών (σχετ. τα άρ.2000/εγκ.36/84, και 28321/84 έγγραφα ΥΠ.ΕΣ. προς τις Νομαρχίες του Κράτους). (Βλ. και Καραναστάση Δημόσια Έργα σελ. 311)

Όμως, με την
παρ 5 άρθρο 9 ν. 4071/2012, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 47 του Ν. 4257/14, στα έργα των Δήμων και των Περιφερειών, όταν γίνεται ρητή μνεία στα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 17 του ν. 3669/2008, μπορεί να διαχωρίζονται οι τιμές και να προστίθεται στο τέλος ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του εργολάβου που ορίζεται σε 18% ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης. Για έργα των οποίων η Διακήρυξη δημοσιεύθηκε πριν την ισχύ του παρόντος, το ποσοστό για τα γενικά έξοδα και το όφελος του εργολάβου και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο, είναι αυτά τα οποία έχουν οριστεί στη διακήρυξη της δημοπρασίας. Για τις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, οι οποίες δεν προβλέφθηκαν στη Διακήρυξη της δημοπρασίας βαρύνουν τον κύριο του έργου και αποδίδονται από αυτόν.
Σχετική και η εγκύκλιος 
ΥΠ.ΕΣ. 16916/28.04.2014.


Το ποσοστό αυτό ήταν σύμφωνα με την παρ 7 του άρθρου 17 του ν.3669/2008 (18%), για έργα που χρηματοδοτούνταν από το προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) για όλες τις άλλες περιπτώσεις. Το ποσοστό αυτό πλέον ορίζεται σε κάθε περίπτωση στο 18%. Συνεπώς εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 9 παράγραφος 5 του Νόμου 4071/2011 το εργολαβικό κόστος των Δήμων σε κάθε περίπτωση μειώνεται σε ποσοστό 18%. (ΚΕΔΕ 3374/28.12.2012)

Για την εκτέλεση ενός δημοσίου έργου οι κρατήσεις που οφείλονται από τον εργολάβο προς τα διάφορα Ταμεία, καθώς και το Εργολαβικό Όφελος, που καταβάλλεται από το φορέα εκτέλεσης του έργου προς τον εργολάβο, υπολογίζονται με διαφορετικό τρόπο όταν το έργο αυτό χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους ή όταν αυτό χρηματοδοτείται από λογαριασμό Δημοσίων Επενδύσεων. Καθοριστικό στοιχείο δηλαδή για τον προσδιορισμό του συνολικού κόστους ενός δημοσίου έργου είναι ο φορέας χρηματοδότησης αυτού. Στην περίπτωση δε που αυτό χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, το ποσοστό Εργολαβικού Οφέλους που δικαιούται ο εργολήπτης ανέρχεται σε ποσοστό18%. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 112/2012)

A. Για έργο που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους διενεργούνται οι εξής κρατήσεις:

i. Κράτηση υπέρ της ΤΥΔΚ σε  ποσοστό 1 % (άρθρο 5 παρ.1 ΝΔ 107/46 και άρθρο 14 ΝΔ 4260/62)ii. Κράτηση υπέρ Ταμείου Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Π.Ε.Δ.Ε) σε ποσοστό 1%.
Η κράτηση αυτή επιβάλλεται και όταν ο ανάδοχος δεν έχει την ιδιότητα του εργολήπτη δημοσίων έργων.
(άρθρο 4 παρ.2 ΝΔ 75/46, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του Ν.1384/83) 
Κατά την είσπραξη επιβάλλεται χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ επί χαρτοσήμου 20% (άρθρο 10 παρ.1 Ν.187/43)
iii. Υπέρ Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου κράτηση σε ποσοστό 0,5%(άρθρο μόνον παρ.1 περ.α του Ν.546/43 και Εγκ.Υπ.Εσωτ. 59774/86) Κατά την είσπραξη επιβάλλεται χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ επί χαρτοσήμου 20% (άρθρο 10 παρ.1 Ν.187/43)


Στο Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας Φ80020/οικ.8355/327/13.05.2014 δεν αναφέρεται κατάργηση της ανωτέρω κράτησης. Επίσης, η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΣΜΕΔΕ μας ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι η εν λόγω κράτηση δεν έχει καταργηθεί.iv. Κράτηση υπέρ ΤΕΕ σε ποσοστό2-(άρθρο 35 ΠΔ 27/26 και Εγκ.Υπ.Εσωτ. 59774/86)
Κατά την είσπραξη επιβάλλεται χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ επί χαρτοσήμου 20%
(άρθρο 10 παρ.1 Ν.187/43)

Οι εισφορές που από την ισχύουσα νομοθεσία υπολογίζονταν σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της συνομολογούμενης ή της νομίμου αμοιβής των μηχανικών δεν εισπράττονται εφεξής υπέρ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.). Επίσης, ποσοστό δύο επί τοις χιλίοις (2%o) εκ των καταβαλλομένων ποσών στους αναδόχους για την εκτέλεση δημοσίων έργων, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία παύει να αποτελεί πόρο του Τ.Ε.Ε.. Κάθε άλλη αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη παύει να ισχύει. (άρθρο πρώτο υποπαρ.Η.6.4 του Ν. 4093/12) (Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγ., Υποδ., Μεταφ. & Δικτύων εγκ. 32/ Δ17γ / 05 / 173/ΦΝ 463/14.11.2012)v. Φόρος εισοδήματος σε ποσοστό 3%(άρθρο 55 παρ.1β Ν.2238/94). (από 01/01/2014 ισχύει η παρ.1δ του άρθρου 64 του Ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε από την υποπερίπτ. β' της περίπτ. 16 της υποπαρ. Δ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/14)  Από 27/5/2009 ο συντελεστής παρακράτησης φόρου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος μειώνεται μέχρι 31.12.2010 στο ένα τοις εκατό (1%).(παρ. 5 άρθρο 3 Ν. 3763/09)

Ο ανωτέρω φόρος παρακρατείται για τις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του μισθώματος ανεξαρτήτως αν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα. (παρ.1δ του άρθρου 64 του Ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε από την υποπερίπτ. β' της περίπτ. 16 της υποπαρ. Δ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/14)

Για περισσότερα δείτε την ενότητα:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ » 25. Παρακράτηση φόρου » Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος »
Έργα.

Στα εισοδήματα των εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων παρακρατείται, από 1.1.2011, φόρος με συντελεστή 3%, που υπολογίζεται στην αξία του κατασκευαζόμενου έργου. Η καταβολή του φόρου αυτού δύναται να  πραγματοποιείται στην οικεία δημόσια οικονομική υπηρεσία με δήλωση, αποδεικνύεται δε με την προσκόμιση του σχετικού τριπλότυπου. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 72/2012)vi. Κράτηση υπερ ΕΑΑΔΗΣΥ

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ στις συμβάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4013/2011, ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των 2.500ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επι της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 61 του Ν.4146/2013 και την παρ.7 του άρθρου 375 του Ν.4412/2016) (ΙΚΑ εγκ.37/Γ31/729/12.10.2016)

Η κράτηση επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%, που αποδίδονται από την αναθέτουσα αρχή στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήμου. (Υπ. Οικ. Δ ΤΕΦ Α' 1087988 ΕΞ 2013/30.05.2013,Υπ. Οικ. 2/55469/0026/10.06.2013)(ΙΚΑ εγκ.37/Γ31/729/12.10.2016)

Για περισσότερα δείτε τη σχετική ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) »Κράτηση 0,06%.


vii. Κράτηση υπερ ΑΕΠΠ

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον N.4412/2016, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β').

Η κράτηση της απόφασης αυτής, υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις κείμενες διατάξεις. (άρθρο 6  της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')

Για περισσότερα, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ » ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ » Κράτηση υπερ της ΑΕΠΠ.
Β. Για έργο που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ ή από άλλες πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων διενεργούνται μόνο οι εξής κρατήσεις
:


Η Κ.Υ.Α. 43115/52 που κυρώθηκε με το άρθρο 1 παρ.4 ΝΔ 2957/54, ορίζει ότι δεν επιβάλλονται σ' αυτήν την περίπτωση οι υπόλοιπες κρατήσεις. Βλ. σχετικά και Εγκ.Υπ.Οικονομικών 2033588/431/0026/16.6.1995.

1. Φόρος εισοδήματος σε ποσοστό 3% (άρθρο 55 παρ.1β Ν.2238/94)(από 01/01/2014 ισχύει η παρ.1δ του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 όπως τροποποιήθηκε από την υποπερίπτ. β' της περίπτ. 16 της υποπαρ. Δ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/14) Από 27/5/2009 ο συντελεστής παρακράτησης φόρου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος μειώνεται μέχρι 31.12.2010 στο ένα τοις εκατό (1%).(παρ. 5 άρθρο 3 Ν. 3763/09)

Ο ανωτέρω φόρος παρακρατείται για τις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του μισθώματος ανεξαρτήτως αν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα. (παρ.1δ του άρθρου 64 του Ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε από την υποπερίπτ. β' της περίπτ. 16 της υποπαρ. Δ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/14)

Για περισσότερα δείτε την ενότητα:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ » 25. Παρακράτηση φόρου » Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος »
Έργα

Στα εισοδήματα των εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων παρακρατείται, από 1.1.2011,φόρος με συντελεστή 3%, που υπολογίζεται στην αξία του κατασκευαζόμενου έργου. Η καταβολή του φόρου αυτού δύναται να  πραγματοποιείται στην οικεία δημόσια οικονομική υπηρεσία με δήλωση, αποδεικνύεται δε με την προσκόμιση του σχετικού τριπλότυπου.(Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 72/2012)


2.Υπέρ Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου κράτηση σε ποσοστό 0,5% (άρθρο μόνον παρ.1 περ.α του Ν.546/43 και Εγκ.Υπ.Εσωτ. 59774/86) Κατά την είσπραξη επιβάλλεται χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ επί χαρτοσήμου 20% (άρθρο 10 παρ.1 Ν.187/43)


3.Κράτηση υπερ ΕΑΑΔΗΣΥ

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ στις συμβάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4013/2011, ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των 2.500ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επι της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 61 του Ν.4146/2013 και τηνπαρ.7 του άρθρου 375 του Ν.4412/2016) (ΙΚΑ εγκ.37/Γ31/729/12.10.2016)

Η κράτηση επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%, που αποδίδονται από την αναθέτουσα αρχή στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήμου. (Υπ. Οικ. Δ ΤΕΦ Α' 1087988 ΕΞ 2013/30.05.2013,Υπ. Οικ. 2/55469/0026/10.06.2013)(ΙΚΑ εγκ.37/Γ31/729/12.10.2016)

Για περισσότερα δείτε τη σχετική ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) »Κράτηση 0,06%.4. Κράτηση υπερ ΑΕΠΠ

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον N.4412/2016, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β').

Η κράτηση της απόφασης αυτής, υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις κείμενες διατάξεις. (άρθρο 6  της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')

Για περισσότερα, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ » ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ » Κράτηση υπερ της ΑΕΠΠ.Γενική σημείωση:
Mε εξαίρεση τις κρατήσεις υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ., όπου ο σχετικός πόρος παρακρατείται κατά την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των λογαριασμών του έργου, στις λοιπές περιπτώσεις (Τ.Υ.Δ.Κ., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Π.Ε.Δ.Ε., Τ.Ε.Ε. και Ε.Μ.Π.)οι κρατήσεις καταβάλλονται από τον εργολήπτη στο εκάστοτε δικαιούχο Ταμείο, σύμφωνα με τον ειδικότερα προσδιοριζόμενο στο νόμο τρόπο πληρωμής, προσκομίζοντας εν συνεχεία ο τελευταίος τις σχετικές αποδείξεις (αποδεικτικά καταβολής) στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου για την εξόφληση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής του λογαριασμού του έργου. (Ελ. Συν. Ολομ. Απόφαση 1810/2014)

Τι να προσέξω

Καθεστώς Φ.Π.Α.

Σχετιζόμενες καρτέλες

 

Σχετική νομολογία

Γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ

 Διάφορα

Έγγραφα νομιμοποίησης δικαιούχου όταν η πληρωμή γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου

 Έγγραφα νομιμοποίησης δικαιούχου όταν η πληρωμή γίνεται από το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων

Ασφαλιστική ενημερότητα
Φορολογική ενημερότητα
Κώδικας ΦΠΑ (Ν. 2859/00) 

Αγαθά και υπηρεσίες με μειωμένο ΦΠΑ

Δαπάνες που απαλλάσσονται του ΦΠΑ
Προσυμβατικός έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο
Προληπτικός έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions