|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ » ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ » Ήσσονος αξίας τροποποιήσεις

Εκτύπωση
+
A
-

Ήσσονος αξίας τροποποιήσεις

Ι. Η διάταξη

ΙΙ. Προϋποθέσεις 
1. Η αξία της τροποποίησης να είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών
2. Η αξία της τροποποίησης να μην υπερβαίνει ορισμένο ανώτατο ποσοστό
3. Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης

III. Έργα- ΜελέτεςΙ. Η διάταξη
Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το Βιβλίο Ι, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:
α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και
β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.

Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων. (άρθρο 132 παρ.2 Ν.4412/2016)

Για τον υπολογισμό της τιμής που προβλέπεται στην παρ. 2 και στις περιπτώσεις β' και γ' της παρ. 1, όταν η σύμβαση περιλαμβάνει ρήτρα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, η αναπροσαρμοσμένη τιμή είναι η τιμή αναφοράς. (άρθρο 132 παρ.3 Ν.4412/2016)

Στην παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/201641, έχει μεταφερθεί, o κανόνας των ‘’ήσσονος αξίας” ή ‘’de minimis’ τροποποιήσεων της αρχικής σύμβασης, όπως έχει προκύψει από τη νομολογία του Δικαστηρίου, και αποτυπώθηκε στην αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Σύμφωνα με τον εν λόγω κανόνα τροποποιήσεις «ήσσονος αξίας» της σύμβασης, οι οποίες δεν υπερβαίνουν ορισμένη αξία, όπως εκτίθεται αναλυτικά στη συνέχεια, είναι αποδεκτές, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
 
Στην αιτιολογική σκέψη (107) της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ42 αναφέρεται: «Τροποποιήσεις της σύμβασης που οδηγούν σε ελάσσονος σημασίας μεταβολή της αξίας της, μέχρι κάποιου ορίου, θα πρέπει να είναι πάντα δυνατές χωρίς να απαιτείται διεξαγωγή νέας διαδικασίας προμήθειας. Προς τούτο και προκειμένου να εξασφαλιστεί νομική ασφάλεια, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέπει ελάχιστα κατώτατα όρια κάτω των οποίων δεν απαιτείται νέα διαδικασία προμήθειας. Τροποποιήσεις της σύμβασης άνω των εν λόγω κατώτατων ορίων θα πρέπει να είναι δυνατές χωρίς να απαιτείται διεξαγωγή νέας διαδικασίας προμήθειας, εφόσον συμμορφούνται με τις σχετικές προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας.»

Επισημαίνεται ότι στις προβλεπόμενες διατάξεις ορίζεται ρητά ότι δεν απαιτείται η αναθέτουσα αρχή να επαληθεύει αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των λοιπών επιτρεπτών περιπτώσεων τροποποίησης που αναλύθηκαν εκτενώς παραπάνω (υπό Α έως Δ), καθώς εν προκειμένω οι «ήσσονος αξίας» τροποποιήσεις εισάγουν μικρής σημασίας μεταβολές στην αρχική σύμβαση και δεν απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ειδικότερη αιτιολόγησή τους από την αναθέτουσα αρχή, παρά μόνο η πλήρωση σωρευτικά των προϋποθέσεων Ι, ΙΙ και ΙΙ που αναλύθηκαν προηγουμένως. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 22/2017)

Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται αθροιστικά, προκειμένου να ισχύει ο κανόνας των «de minimis” τροποποιήσεων είναι σωρευτικά οι ακόλουθες:ΙΙ. Προϋποθέσεις 

1. Η αξία της τροποποίησης να είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών
Η εν λόγω απαίτηση ουσιαστικά διαμορφώνει τον κανόνα ότι τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης, η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών, όπως αυτά έχουν μεταφερθεί στις εθνικές διατάξεις και ειδικότερα:

-στο άρθρο 5 του ν. 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις του Βιβλίου Ι
-στο άρθρο 235 του ν. 4412/2016 για τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ &
-στο άρθρο 1 παρ. 2 περ. α του ν. 44123/2016 για τις συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών,

θεωρούνται ελλάσσονος αξίας τροποποιήσεις και, κατά συνέπεια, επιτρεπτές, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις που εκτίθενται στη συνέχεια.  (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 22/2017)


 
2. Η αξία της τροποποίησης να μην υπερβαίνει ορισμένο ανώτατο ποσοστό
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η αξία της «ήσσονος αξίας» τροποποίησης, δεν πρέπει να υπερβαίνει:

-το 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών του Βιβλίου Ι και για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016,
-το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του Βιβλίου Ι και για τις συμβάσεις έργων του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016,
-το 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης παραχώρησης έργων ή υπηρεσιών του ν. 4413/2016

Σε περίπτωση περισσότερων, διαδοχικών τροποποιήσεων της αρχικής σύμβασης, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής αθροιστικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων. Ο εν λόγω περιορισμός που τίθεται και από τον ενωσιακό νομοθέτη και από τον εθνικό νομοθέτη αφορά στη σωρευτική αξία όλων των επακόλουθων τροποποιήσεων, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι τα ποσοστά που αναφέρονται προηγουμένως δεν  αφορούν  σε  έκαστη  τροποποίηση  αλλά  στο  σύνολο  αυτών  και,   εφόσον  υπάρχουν περισσότερες αδοχικές τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης, το σύνολο της αξίας αυτών αθροιστικά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανωτέρω ποσοστά, ανάλογα με το είδος της σύμβασης. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 22/2017)


3. Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης
Οι «ήσσονος αξίας» τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης, ακόμη και αν τηρούν τις προϋποθέσεις του περιορισμού της αξίας, οι οποίες εκτέθηκαν ανωτέρω, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να μεταβάλλουν τη συνολική φύση της αρχικής σύμβασης.
 
Υπό το πρίσμα αυτό, τροποποίηση, η οποία μεταβάλλει το είδος ή το αντικείμενο της αρχικής σύμβασης (πχ. από σύμβαση προμηθειών σε σύμβαση υπηρεσιών ή έργων, από δημόσια σύμβαση έργων σε σύμβαση παραχώρησης έργων ή από σύμβαση προμηθειών [x] είδους σε [ψ] είδος) θεωρείται μη επιτρεπτή τροποποίηση, ακόμη και αν πληροί τις προϋποθέσεις Ι & ΙΙ ανωτέρω και, κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή, στην περίπτωση αυτή, οφείλει να προβεί σε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
 
Παραδείγματα
Υπουργείο αναθέτει στον ανάδοχο αρχικής σύμβασης προμήθειας άρβυλων εργασίας, συνολικής αξίας 300.000,00, προμήθεια πρόσθετων άρβυλων αξίας 20.000,00 ευρώ. Η εν λόγω τροποποίηση εμπίπτει στον κανόνα των “de minimis” τροποποιήσεων, καθώς η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (<135.000,00) και ταυτόχρονα δεν υπερβαίνει το 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης (20.000,00 < 10% των 300.000,00) ούτε μεταβάλλει τη φύση αυτής.
Στο ίδιο ως άνω παράδειγμα, εάν η αξία της τροποποίησης είναι 40.000,00 ευρώ, τότε δεν συντρέχει ο κανόνας ‘’de minimis’’, καθώς ναι μεν η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των ορίων του άρθρου 5, ωστόσο δεν συντρέχει η δεύτερη σωρευτικά απαιτούμενη συνθήκη, καθώς η τροποποίηση υπερβαίνει το ανώτατο ποσοστό 10% επί της αξίας της αρχικής σύμβασης (40.000,00 > 10% των 300.000,00)
Δήμος αναθέτει στον ανάδοχο δημόσιας σύμβασης έργου κατασκευής πολυώροφου δημοτικού πάρκινγκ συνολικής αξίας 6.000.000,00 ευρώ, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της ως άνω σύμβασης, υπηρεσίες συντήρησης του πάρκινγκ για ένα έτος αξίας 100.000,00 ευρώ. Η εν λόγω τροποποίηση της αρχικής σύμβασης καταρχάς πληροί και τις δύο συνθήκες του περιορισμού της αξίας της τροποποίησης, καθώς είναι κατώτερη των ορίων του άρθρου 5 (209.000,00 για τις μη κεντρικκές κυβερνητικές αρχές) και δεν υπερβαίνει το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης (100.000,00 < 15% των 6.000.000,00). Ωστόσο, εν προκειμένω εκλείπει η τρίτη, κατά σειρά εξέτασης, συνθήκη, η μη μεταβολή της συνολικής φύσης της αρχικής σύμβασης, καθώς η τροποποίηση αφορά στην παροχή υπηρεσιών και όχι σε σύμβαση έργου, όπως ήταν η αρχική σύμβαση.
Κατά συνέπεια, πρόκειται για μη επιτρεπτή τροποποίηση, καθώς μεταβάλλει τη φύση της αρχικής σύμβασης.(ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 22/2017)


ΙΙΙ. Έργα- Μελέτες

Πέραν των διατάξεων του Βιβλίου Ι και ΙΙ του ν. 4412/2016 & 4413/2016, με τις οποίες έχουν ενσωματωθεί οι αντίστοιχες διατάξεις των Οδηγιών και ρυθμίζουν, όπως ήδη προαναφέρθηκε, οριζόντια και με κοινό τρόπο, ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης (προμηθειών, υπηρεσιών, έργων), ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων, ο εθνικός νομοθέτης έχει συμπεριλάβει στο Βιβλίο Ι του ν.4412/2016 και αμιγώς εθνικές διατάξεις ειδικώς ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων και ως προς τις δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών & παροχής τεχνικών και λοιμών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι οποίες παρατίθενται στη συνέχεια:
 
Α.Δημόσιες Συμβάσεις Έργων
 
Ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων ζητήματα τροποποίησης συμβάσεων περιλαμβάνονται στις διατάξεις των άρθρων 155 «Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες»,156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες», 164 «Υποκατάσταση»και 167 «Πτώχευση, θάνατος».
 
Β.Δημόσιες Συμβάσεις Εκπόνησης Μελετών & Παροχής Τεχνικών Και Λοιμών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών
 
Ως προς τις δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών & παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ζητήματα τροποποίησης συμβάσεων περιλαμβάνονται στις διατάξεις των άρθρων 186«Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της» και 195«Υποκατάσταση του αναδόχου».

Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές κατά την εφαρμογή οποιωνδήποτε εθνικών διατάξεων, οι οποίες ρυθμίζουν ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων, θα ήταν σκόπιμο να λαμβάνουν υπόψη τους τις διατάξεις των άρθρων 132 του Βιβλίου Ι, 337 του Βιβλίου ΙΙ & 51 του ν. 4413/2016, ανάλογα με το είδος της σύμβασης, καθώς και τη διαμορφωθείσα νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή αναπτύχθηκε ανωτέρω και οδήγησε στη διαμόρφωση των αντίστοιχων διατάξεων των νέων Οδηγιών. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 22/2017)

 

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions