|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ » ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ » Διάκριση προμήθειας - έργου

Εκτύπωση
+
A
-

Διάκριση προμήθειας - έργου

Ι. Ύδρευση

ΙΙ. Κυκλοφοριακή ρύθμιση

ΙΙΙ. Διάφορα
Ι. Ύδρευση
- Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων/αντικατάσταση αντλίας στο αντλιοστάσιο. Δεν αφορά σε εκτέλεση έργου. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 232/2012)

- Προμήθεια και εγκατάσταση ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στο αντλιοστάσιο ύδρευσης δεν είναι τεχνικό έργο. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 118/2010)

- Η συντήρηση των υδρευτικών δικτύων δεν συνιστά δημόσιο έργο
, αφού πρόκειται για προμήθεια υλικών (ζιμπώ, σωλήνων, μονοσωληνίων, ρακόρ, φλοτέρ, φρεατίων κ.λ.π.). (Ελ.Συν. Τμ.7 Πράξη 75/2008, 71/2008)

- Ο εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης μέσω της κατασκευής νέου δικτύου, και η επέκταση και αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου άρδευσης, δεν συνιστούν δημόσιο έργο, διότι αφορά σε προμήθεια υλικών.  (Ελ.Συν. Τμ.7 Πράξη 23/2008)

- Νόμιμη η προμήθεια ανταλλακτικών αντλητικών συγκροτημάτων από το Δήμο χωρίς να προσφύγει στη διαδικασία του διαγωνισμού, καθόσον το συνολικό ύψος της ετήσιας δαπάνης για την προμήθεια των ειδών αυτών δεν υπερβαίνει το τιθέμενο όριο των 8.804,11 ευρώ, μέχρι του οποίου είναι επιτρεπτή η απευθείας ανάθεση προμήθειας, αλλά υπολείπεται τούτου ως ανερχόμενο στο ποσό των 8.000 ευρώ, για τον καθορισμό δε της ετήσιας αυτής δαπάνης νομίμως δεν συνυπολογίστηκε η δαπάνη των 30.000 ευρώ που αφορά στην εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και επισκευής των αντλητικών συγκροτημάτων. (Ελ.Συν. Τμ.7 Πράξη 165/2006)

- Απευθείας προμήθεια από Δήμο δύο αντλιών ύδρευσης και λοιπών παρελκομένων ειδών. Νόμιμα διενεργήθηκε με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και όχι εκείνες των άρθρων 266 και 267 του Π.Δ. 410/95. καθόσον πρόκειται για απλά υλικά και όχι για υλικά που ενσωματώνονται στο έργο (αντλιοστάσια του Δήμου), ενώ δεν αποτελούν συστατικό των εν λόγω έργων. Νόμιμη και η απευθείας προμήθεια αυτών, καθόσον το συνολικό ύψος της ετήσιας δαπάνης αυτών είναι κατώτερο του ορίου των 15.000. (Ελ.Συν. Τμ.7 Πράξη 279/2006)ΙΙ. Κυκλοφοριακή ρύθμιση 
- Υλοποίηση νέας κυκλοφοριακής μελέτης. Δεν πρόκειται περί εκτέλεσης δημοσίου έργου, αλλά για προμήθεια αγαθών και των σχετικών εργασιών τοποθέτησής τους, για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις περί προμηθειών. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 91/2012 )

- Αντικατάσταση και εγκατάσταση κατακόρυφης σήμανσης οδών. Πρόκειται για προμήθεια αγαθών και για τις σχετικές εργασίες τοποθέτησής τους. (Ελ.Συν. Τμ. 7 Πράξη 106/2009, 408/2009)

- Σημάνσεις, διαγραμμίσεις, πινακίδες, ονοματοθεσία οδών και στοιχεία προστασίας. Δεν αποτελεί έργο, αλλά προμήθεια αγαθών και εργασίες τοποθέτησής τους. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 271/2011)

- Η προμήθεια πινακίδων κυκλοφοριακής σήμανσης και η τοποθέτησή τους δεν συνιστούν δημόσιο έργο. (Ελ.Συν. Τμ.7 Πράξη 57/2007, 241/2007)ΙΙΙ. Διάφορα

- Η προμήθεια και εκτέλεση εργασιών που αποσκοπούν στη σήμανση με παπύρους και ορειχάλκινα γράμματα ενός προϋπάρχοντος μνημείου δεν εμπίπτουν στην έννοια της κατασκευής καλλιτεχνικού έργου. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 291/2013)

- Προμήθεια χλοοτάπητα. Συνιστά προμήθεια. (Ελ. Συν. Τμ. VII Πράξη 42/2008)


- Απευθείας ανάθεση των έργων «Επισκευή - αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων..» σε διαφορετικά δημοτικά διαμερίσματα Δήμου. Δαπάνες νόμιμες, διότι αφορούν κατά κύριο λόγο στην προμήθεια υλικών, που έχουν πάγιο χαρακτήρα και δεν εξαιρούνται από τον ΕΚΠΟΤΑ, με συνέπεια να τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις αυτού και όχι η διάταξη του άρθρου 22 του ν. 3274/2004 για την κατάτμηση δαπάνης έργου ανά δημοτικό διαμέρισμα (εφόσον δεν πρόκειται για έργο). (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 96/2007)

- Δαπάνη για εργασίες διαχωρισμού αιθουσών δημοτικών σχολείων. Έννοια δημοσίου, δημοτικού ή κοινοτικού έργου και έννοια προμήθειας. Έννοια ενιαίου έργου. Μη νόμιμη η κατάτμηση αυτού. Μη νόμιμη. (Συγγνωστή πλάνη). (Ελ.Συν. Κλιμ.Β' Πράξη 679/2004)

- Η προμήθεια μπαζών, σκύρας οδοποιΐας για τη διαμόρφωση του χώρου της νέας μαρίνας και του χώρου εγκατάστασης εμποροπανήγυρης δεν συνιστούν δημόσιο έργο. (Ελ.Συν. Τμ.4 Πράξη 74/2003)
Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions