|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ » ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ » Κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες

Εκτύπωση
+
A
-

Κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες

Ι. Έννοια

ΙΙ. Εφαρμοζόμενες διατάξεις
1. Άνω των ορίων
2. Κάτω των ορίων
3. Γενικές αρχές
4. Αρχές της ανάθεσης συμβάσεων

ΙIΙ. Δημοσιεύσεις για τις άνω των ορίων

ΙV. Αποκλειστικές συμβάσεις για ορισμένες υπηρεσίες
1. Υπαγόμενες υπηρεσίες
2. Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ΚοινΣΕΠ
3. ΔιάφοραΙ. Έννοια
Οι κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες αναφέρονται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Α'. (άρθρο 107 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Οι κατηγορίες υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο εν λόγω Παράρτημα είναι οι εξής:

α. Υπηρεσίες υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες και συναφείς προς αυτές υπηρεσίες

β. Διοικητικές κοινωνικές, εκπαιδευτικές, υγειονομικές και πολιτιστικές υπηρεσίες

γ. Υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης

δ. Υπηρεσίες παροχής επιδομάτων

ε. Λοιπές κοινοτικές, κοινωνικές και ατομικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων υπηρεσιών παρεχόμενων από συνδικαλιστικές οργανώσεις, πολιτικές οργανώσεις, οργανώσεις νέων και λοιπές υπηρεσίες συλλογικών οργανώσεων

στ. Θρησκευτικές υπηρεσίες

ζ. Υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων

η. Νομικές υπηρεσίες (εφόσον δεν εξαιρούνται)

θ. Λοιπές διοικητικές και κρατικές υπηρεσίες

ι. Παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο

ια. Υπηρεσίες που σχετίζονται με φυλακές, δημόσιας ασφάλειας και διάσωσης, στο βαθμό που δεν αποκλείονται, βάσει του άρθρου 10 περίπτωση η]

ιβ. Υπηρεσίες ερευνών και ασφαλείας

ιγ. Διεθνείς υπηρεσίες

ιδ. Ταχυδρομικές υπηρεσίες

ιε. Διάφορες υπηρεσίες

Δίπλα από κάθε κατηγορία αναφέρονται τα CPV των ειδικότερων υπηρεσιών που εντάσσονται σε αυτήν.

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικό πίνακα της ΔήμοςΝΕΤ με αντιστοίχιση κάθε CPV.


ΙΙ. Εφαρμοζόμενες διατάξεις

1. Άνω των ορίων

Οι δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων, για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, που αναφέρονται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Α', ανατίθενται, σύμφωνα την παρ. 3, τα άρθρα 108, 109 και 110, καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις που καθορίζουν τους εφαρμοστέους διαδικαστικούς κανόνες και προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 107 παρ.1 του Ν.4412/2016)2. Κάτω των ορίων

Οι δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων, για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, που αναφέρονται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Α', ανατίθενται, σύμφωνα με την παράγραφο 3, το άρθρο 122, τα άρθρα 109 και 110, καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις που καθορίζουν τους εφαρμοστέους διαδικαστικούς κανόνες και προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 107 παρ.2 του Ν.4412/2016)


3. Γενικές αρχές
Σε κάθε περίπτωση οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να τηρούν τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων και οι διαδικαστικοί κανόνες των παραγράφων 1 και 2 πρέπει να επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχετικών υπηρεσιών. (άρθρο 107 παρ.3 του Ν.4412/2016)


4. Αρχές της ανάθεσης συμβάσεων
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη διασφάλισης:
- της ποιότητας,
- της συνέχειας,
- της προσβασιμότητας,
- του οικονομικά προσιτού χαρακτήρα,
- της διαθεσιμότητας και της πληρότητας των υπηρεσιών,
- τις ειδικές ανάγκες των διαφορετικών κατηγοριών χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτουσών και των ευάλωτων ομάδων,
- τη συμμετοχή και την ενδυνάμωση των χρηστών και την καινοτομία.

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν επίσης να προβλέπουν ότι η επιλογή του παρόχου υπηρεσιών γίνεται βάσει της προσφοράς που παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων ποιότητας και βιωσιμότητας για τις κοινωνικές υπηρεσίες. (άρθρο 109 του Ν.4412/2016)ΙΙΙ. Δημοσιεύσεις για τις άνω των ορίων

Οι αναθέτουσες αρχές που προτίθενται να αναθέσουν δημόσια σύμβαση για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 107 γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

α) μέσω προκήρυξης σύμβασης, η οποία περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Μέρος Η' του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α', σύμφωνα με τα τυποποιημένα έντυπα που αναφέρονται στο άρθρο 65 ή

β) μέσω προκαταρκτικής προκήρυξης, η οποία παραμένει δημοσιευμένη σε διαρκή βάση και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που καθορίζονται στο Μέρος Θ' του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α' . Η προκαταρκτική προκήρυξη αναφέρει συγκεκριμένα τα είδη των υπηρεσιών που θα αποτελέσουν το αντικείμενο των προς ανάθεση συμβάσεων. Αναφέρει ότι οι συμβάσεις θα ανατεθούν χωρίς περαιτέρω δημοσίευση και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φoρείς να εκδηλώσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τους.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιηθεί διαδικασία με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών. (άρθρο 108 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν αναθέσει δημόσια σύμβαση για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 107, γνωστοποιούν τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, μέσω γνωστοποίησης συναφθείσας σύμβασης, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Μέρος Ι' του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α', σύμφωνα με τα τυποποιημένα έντυπα που αναφέρονται στο άρθρο 65. Μπορούν, ωστόσο, να συγκεντρώνουν τις γνωστοποιήσεις αυτές σε τριμηνιαία βάση. Στην περίπτωση αυτή, αποστέλλουν τις γνωστοποιήσεις που συγκεντρώνουν το αργότερο τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη εκάστου τριμήνου. (άρθρο 108 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 65. (άρθρο 108 παρ.3 του Ν.4412/2016)

Για τις δημοσιεύσεις δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ » ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ » Δημοσιεύσεις στην ΕΕΕΕ


ΙV. Αποκλειστικές συμβάσεις για ορισμένες υπηρεσίες

1. Υπαγόμενες υπηρεσίες
Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να παραχωρούν κατ’ αποκλειστικότητα το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων στις αναφερόμενες στο άρθρο 107 υγειονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές υπηρεσίες που καλύπτονται από τους κωδικούς CPV:
75121000-0, Διοικητικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες
75122000-7, Διοικητικές υγειονομικές υπηρεσίες
75123000-4, Υπηρεσίες διαχείρισης κατοικιών
79622000-0, Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού οικιακών βοηθών
79624000-4, Υπηρεσίες διάθεσης νοσηλευτικού προσωπικού
79625000-1, Υπηρεσίες διάθεσης ιατρικού προσωπικού
80110000-8, Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης
80300000-7, Υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
80420000-4, Υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης
80430000-7, Υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων σε πανεπιστημιακό επίπεδο
80511000-9, Υπηρεσίες επιμόρφωσης προσωπικού
80520000-5, Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης
80590000-6, Υπηρεσίες διδασκαλίας
από 85000000-9 έως 85323000-9, Υπηρεσίες υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες και συναφείς προς αυτές υπηρεσίες
92500000-6, Υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχείων, μουσείων και άλλες πολιτιστικές υπηρεσίες
92600000-7, Αθλητικές υπηρεσίες
98133000-4, Παροχή υπηρεσιών από κοινωνικές συλλογικές οργανώσεις
98133110-8  Παροχή υπηρεσιών από οργανώσεις νέων

σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που:
- είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 4019/2011 (Α' 216) και
- έχουν ως κύριο σκοπό, δυνάμει του καταστατικού τους, την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων, εφόσον περισσότεροι από τουλάχιστον 30% των εργαζομένων της επιχείρησης είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι. (άρθρο 110 παρ.1 του Ν.4412/2016)2. Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ΚοινΣΕΠ
Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις της παραγράφου 1 (βλ ανωτέρω δυο προϋποθέσεις) πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) να έχουν σκοπό την επιδίωξη αποστολής δημόσιας υπηρεσίας από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1,

β) τα κέρδη να επενδύονται εκ νέου ώστε να επιτευχθεί ο στόχος ιδιοκτησίας της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης της παραγράφου 1. Στην περίπτωση διανομής ή αναδιανομής κερδών, αυτή θα πρέπει να γίνεται υπό όρους συμμετοχικότητας,

γ) οι δομές διοίκησης ή ιδιοκτησίας της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης της παραγράφου 1 που εκτελεί τη σύμβαση να βασίζονται στην ιδιοκτησία των υπαλλήλων ή σε αρχές συμμετοχικότητας ή να απαιτούν την ενεργή συμμετοχή υπαλλήλων, των χρηστών ή των ενδιαφερομένων, και

δ) να μην έχει ανατεθεί στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση της παραγράφου 1 από τη συγκεκριμένη αναθέτουσα αρχή σύμβαση για τις εν λόγω υπηρεσίες, σύμφωνα με το παρόν άρθρο κατά την τελευταία τριετία. (άρθρο 110 παρ.2 του Ν.4412/2016)3. Διάφορα
Η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. (άρθρο 110 παρ.3 του Ν.4412/2016)

Η επιλογή των αναδόχων μεταξύ των επιχειρήσεων της παραγράφου 1 πραγματοποιείται δυνάμει σχετικής προκήρυξης διαγωνισμού που απευθύνεται στο σύνολο αυτών και αναφέρει το παρόν άρθρο [άρθρο 110]. (άρθρο 110 παρ.4 του Ν.4412/2016)

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατόπιν πρότασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών καθορίζονται:

α) το κατώτατο ποσοστό των κατ’ αποκλειστικότητα ανατιθέμενων συμβάσεων και ο τρόπος υπολογισμού του,

β) τα είδη των κατ’ αποκλειστικότητα ανατιθέμενων συμβάσεων εκ των αναφερόμενων στην παρ. 1,

γ) οι ειδικότεροι όροι ανάθεσης των συμβάσεων του παρόντος άρθρου, ιδίως σε περιπτώσεις ύπαρξης περισσότερων προσφορών από επιχειρήσεις της παρ. 2,

δ) κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. (άρθρο 110 παρ.5 του Ν.4412/2016)

Μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου στην παρ. 5 προεδρικού διατάγματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 ως 4. (άρθρο 110 παρ.6 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε από την περίπτ. 30 του άρθρου 22 του Ν.4441/16)

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions