|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ » Έννοια - Βήματα Π.Σ.

Εκτύπωση
+
A
-

Έννοια - Βήματα

Α. Νομοθετικό πλαίσιο - έννοια
1. Νομοθετικό πλαίσιο
2. Έννοια π.σ.

Β. Θετικές προϋποθέσεις σύναψης π.σ.
1. Μοναδικός νόμιμος τρόπος (ultimum refugium)
2. Αναπτυξιακός σκοπός

Γ. Αρνητικές προϋποθέσεις σύναψης π.σ.
1. Υποκρυπτόμενη απευθείας ανάθεση σύμβασης
2. Υποκρυπτόμενη επιχορήγηση
3. Αντικείμενο που εμπίπτει στα καθήκοντα του υπηρετούντος προσωπικού
4. Άλλες

Δ. Βήματα για τη σύναψη Π.Σ.

Ε. Δικαιολογητικά - κρατήσεις


Α. Νομοθετικό πλαίσιο - έννοια

1. Νομοθετικό πλαίσιο
Για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων στην αυτοδιοίκηση, εφαρμόζονται πλέον οι διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στο νόμο καταργείται. (άρθρο 285 του Ν.3852/2010)

Περαιτέρω, η σύναψη διάφορων ειδικών προγραμματικών συμβάσεων προβλέπεται από τις διατάξεις άλλων ειδικότερων νόμων. Τις περιπτώσεις αυτές μπορείτε να βρείτε στην ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ » Ειδικές περιπτώσεις Προγραμματικών Συμβάσεων.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι προγραμματικές συμβάσεις λειτουργούν εντός προκαθορισμένου κανονιστικού πλαισίου που τις διέπει, αυτές πρέπει να ακολουθούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο πλαίσιο αυτό, ώστε να παράγουν έννομες συνέπειες κατά το στάδιο εκτέλεσής τους. (Ελ. Συν. Τμ. VII Πράξη 226/2007)

Πάσης φύσεως συμβάσεις ή συμφωνίες (π.χ. προγραμματικές, συνεργασίας), οι οποίες ενδέχεται να συνάπτονται δυνάμει ειδικών διατάξεων και ιδίως: ....δ) των άρθρων 99 (Συμβάσεις διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας) και 100 (Προγραμματικές συμβάσεις) του ν. 3852/2010 (Α' 87), μπορεί να μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι του Ν.4412/2016, υπό τους όρους των άρθρων 3 έως 17 και ιδίως του άρθρου 12 του Ν.4412/2016. (άρθρο 12 παρ.6 Ν.4412/2016)

Πάσης φύσεως συμβάσεις ή συμφωνίες (π.χ. προγραμματικές, συνεργασίας) οι οποίες ενδέχεται να συνάπτονται δυνάμει ειδικών διατάξεων, μπορεί να μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου II, υπό τους όρους που περιλαμβάνονται στα άρθρα 222 έως 252 και ιδίως του άρθρου 247 του Ν. 4412/2016. (άρθρο 247 παρ. 6 του Ν. 4412/2016)

Η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι νόμιμη. Και τούτο, διότι, λαμβανομένου υπόψη ότι ο Δήμος Χ, ως δήμος της έδρας του Νομού, όφειλε να παρέχει διοικητική υποστήριξη στο Δήμο Ψ, διαθέτοντας υπαλλήλους του για την στελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου αυτού, και ειδικότερα για την διενέργεια αυτοψιών σε αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Ψ (Ν. 2685/99), οι φερόμενοι στο ένταλμα ως δικαιούχοι υπάλληλοι της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Χ νομίμως μετακινήθηκαν, δυνάμει του άρθρου 95 παράγραφος 2 του ν. 3852/2010, σε περιοχές του Δήμου Ψ. Εξάλλου, για την παροχή της υποστήριξης αυτής δεν απαιτείται η προηγούμενη σύναψη, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των δύο ανωτέρω Δήμων, καθόσον, ανεξαρτήτως του ότι η σύμβαση αυτή είναι διαφορετικής φύσεως, στην προκειμένη περίπτωση δεν διατίθενται από κοινού οικονομικοτεχνικά μέσα, με συνέπεια οι συμβαλλόμενοι Δήμοι να μην συμπράττουν ισόρροπα για την από κοινού εξυπηρέτηση ενός δημόσιου σκοπού και, ως εκ τούτου, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις σύναψης προγραμματικής σύμβασης. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, οι Δήμοι δεν υπέγραψαν μεταξύ τους προγραμματική σύμβαση, αλλά σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας, ερειδόμενη στα άρθρα 95 παράγραφος 2 και 99 του ν. 3852/2010. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 8/2017)

Για περισσότερα δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ » ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ » Συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα.


Προγενέστερο καθεστώς
Πριν το άρθρο 100 του Ν.3852/2010, εφαρμόζονταν οι διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3463/2006.

Οι σημαντικότερες διαφοροποιήσεις του νέου από το παλαιό καθεστώς είναι οι εξής:

1. Συμπεριλαμβάνεται στο αντικείμενο των προγραμματικών συμβάσεων και η υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους. (άρθρο 100 παρ. 1α του Ν. 3852/10, αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν.4071/2012 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4483/17)

2. Επιτρέπεται η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με επιχειρήσεις ΟΤΑ, τα δίκτυα Δήμων και Περιφερειών του άρθρου 101 του Ν. 3852/10 και την Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) ως κυρίως συμβαλλόμενες. (άρθρο 100 παρ. 1α και 5 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν.4071/2012 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4483/17)

3. Αλλάζουν οι συμμετέχοντες στις προγραμματικές (π.χ. εξαιρούνται οι ΤΕΔΚ οι οποίες μπορούν να συμμετέχουν πλέον μόνο ως ΠΕΔ, δηλαδή από την 1-1-2011)

4. Ορίζεται ρητά ότι οι προγραμματικές συμβάσεις, υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. (άρθρο 100 παρ. 1 περ. α΄ του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 παρ. 9 του Ν.4071/2012)

Κατά τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας, όταν η δαπάνη ερείδεται επί συμβάσεως, η οποία, ως εκ του ύψους αυτής, δεν υπεβλήθη σε προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας, ελέγχεται η διαδικασία συνάψεώς της και  η νόμιμη έκδοση του χρηματικού εντάλματος. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 90/2016)


2. Έννοια π.σ.
Οι προγραμματικές συμβάσεις ως θεσμός καθιερώθηκε στη χώρα μας με το άρθρο 11 του Ν 1416/1984. Σκοπός του θεσμού ήταν η ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην αναπτυξιακή διαδικασία.

Οι π.σ. είναι συμφωνίες που θέτουν το γενικό πλαίσιο για:
- την οργάνωση και διαχείριση δημοσίων υπηρεσιών και
- την άσκηση κρατικών δραστηριοτήτων διαμέσου των φορέων της τοπικής αυτοδιοικήσεως ή της καθ' ύλην αποκεντρωμένης διοικήσεως (Ελ. Συν. Κλιμάκιο Ζ' Πράξη 180/2012)

Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται με:
- τη μελέτη και εκτέλεση έργων και
- προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής και
- την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους. (Ελ. Συν. Κλιμάκιο Ζ' Πράξη 180/2012)

Tυχόν εφαρμογή των διατάξεων περί υπογραφής προγραμματικής σύμβασης από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική γι’ αυτούς. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 125/2014


B. Προϋποθέσεις σύναψης π.σ.

1. Μοναδικός νόμιμος τρόπος (ultimum refugium)
Η σύναψη π.σ. επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που το επιδιωκόμενο με αυτή αποτέλεσμα δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί με άλλο νόμιμο τρόπο. Δεν μπορεί αυτή να λειτουργεί ως ισοδύναμη ή εναλλακτική με την ειδικώς προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία διαδικασία επίλυσης του ανακύπτοντος ζητήματος, διότι αυτό θα συνεπαγόταν τη μετατροπή του θεσμού της προγραμματικής συμβάσεως σε εργαλείο παράκαμψης των κείμενων διατάξεων. (ultimum refugium) (Ελ. Συν. VI Τμ. Απόφ. 1380/2012)

Συνεπώς, εφόσον με την ελεγχόμενη π.σ. επιχειρείται κατουσίαν η επιχορήγηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από τον Δήμο, προκειμένου η ίδια προβαίνοντας στην κατά τα ανωτέρω ανάθεση της μελέτης Γ.Π.Σ., να ασκήσει την σχετική συντρέχουσα αρμοδιότητά της, την οποία, όμως, διαθέτει και ο αιτών Δήμος, παρίσταται μη νόμιμη η σύναψη της επίμαχης προγραμματικής σύμβασης, και περαιτέρω δεν προβάλλονται με την κρινόμενη αίτηση ούτε προκύπτουν από τα στοιχεία του φακέλου αντικειμενικοί λόγοι, για τους οποίους καθίσταται αδύνατη η άσκηση εκ μέρους του Δήμου της αρμοδιότητάς του για την ανάθεση εκπόνησης της εν λόγω μελέτης. (Ελ. Συν. VI Τμ. Απόφ. 1380/2012)


2. Αναπτυξιακός σκοπός
Σκοπός της σύναψης των προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών φορέων είναι η ανάπτυξη της περιοχής, στην οποία εκτελούνται τα έργα ή προγράμματα ή παρέχονται οι υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της οικείας προγραμματικής σύμβασης.

Συνεπώς, τόσο τα έργα και τα προγράμματα που εκτελούνται στο πλαίσιο σύναψης μιας προγραμματικής σύμβασης, όσο και οι υπηρεσίες που παρέχονται κατ΄ εφαρμογή της πρέπει να έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα (Ελ.Συν. Τμ.VII Πράξη 310/2010)

α. Περιπτώσεις νόμιμων σκοπών Π.Σ.
- Ψεκασμοί κουνουπιών. Π.Σ. μεταξύ της Περιφέρειας, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, των Δήμων και Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ. (Ελ. Συν. Κλιμάκιο Ζ' Πράξη 235/2012, 243/2012, Ελ.Συν. Κλιμάκιο Z Πράξεις 102/2011, 163/2011. Βλ. και Ελ. Συν. Κλιμάκιο Ζ΄ Πράξη 193/2011 σχετική με ανάλυση δειγμάτων κουνουπιών και πιθανών ειδών φορέων-δεικτών σπονδυλωτών (κοτόπουλα, άλογα) για την παρουσία του ιού του Δυτικού Νείλου)

- ΕΣΠΑ. Διεκδίκηση, ένταξη, παρακολούθηση και υλοποίηση χρηματοδοτούμενων έργων από το ΕΣΠΑ 2007-2013. Π.σ. μεταξύ: α) του Δήμου, β) της ανώνυμης αναπτυξιακής εταιρείας Ο.Τ.Α. και γ) του δημοτικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου του Δήμου. (Ελ.Συν. Τμ. VI Απόφαση 3014/2012)

- Επισκευές και αναδιαρρυθμίσεις κτιρίων του παλαιού Νοσοκομείου για την στέγαση των Υγειονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Π.Σ. με Δήμο. (Γνωμ. ΝΣΚ 269/2007)

- Aποπληρωμή μελετών-βρεφονηπιακών σταθμών. Π.σ. μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου. (Ελ. Συν. Τμ. VI Απόφαση 390/2013)

- Eκπόνηση μελέτης των αποχετευτικών δικτύων. Π.σ. μεταξύ Δήμου και του Παν/μίου Θράκης. Ο ''Ειδικός Λογαριασμός" δεν αποτελεί φορέα ανεξάρτητο του Παν/μίου και δεν καθίσταται συμβαλλόμενος. (Ελ. Συν. Τμ. VII Πράξη 131/2006)

- Δαπάνη Δήμου για την καταβολή ποσού στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας για τη σύνταξη μελέτης, σε εκτέλεση προγραμματικής σύμβασης. (Ελ. Συν. Τμ.VII Πράξη 124/2009, 117/2009)

- Διοργάνωση συνεδρίου (ανεξάρτητα από το ειδικότερο θέμα του). Π.Σ. μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου και Αναπτυξιακής Εταιρείας. (Ελ. Συν. Τμ. VII Πράξη 68/2012)

- Χρηματοδότηση για την πολιτική προστασία. Π.Σ. μεταξύ του Δήμου, της Δ.Ε.Κ.Υ. και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. (Ελ.Συν. Τμ. VII Πράξη 171/2009)

- Παραχώρηση εκ μέρους του Δήμου προς το ΙΚΑ οικοπέδου ιδιοκτησίας του επί του οποίου το Ίδρυμα θ' ανεγείρει κτίριο για να στεγάσει τις ιατρικές του υπηρεσίες και θα παραχωρήσει στο Δήμο ορισμένους χώρους για τη στέγαση του Β΄ ΚΑΠΗ του Δήμου. Ο Δήμος πρότεινε στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ να καταρτισθεί μεταξύ αυτών προγραμματική σύμβαση. Η πρόταση αυτή είναι νόμιμη. (Γνωμ. ΝΣΚ 25/2009)

- Διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Π.σ. μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑ. (Ελ. Συν. Κλιμάκιο ΣΤ' Πράξη 73/2012)

- Υποστήριξη της λειτουργίας των προγραμμάτων μαζικής άθλησης. Π.σ. μεταξύ Δήμου, ΝΠΔΔ και του Αστικού Συνεταιρισμού Κοινωνικού Σκοπού. (Ελ. Συν. Κλιμάκιο Ζ΄ Πράξη 130/2013)

- Εφαρμογή του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ». Π.σ. μεταξύ του ΥΠΕΣΔΔΑ, του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., του Δήμου, του Κ.Α.Π.Η. και της Δημοτικής Επιχείρησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. (Ελ. Συν. Τμ. VII Πράξη 226/2007, Κλιμ.Ζ Πράξη 259/2012

- Πραγματοποίηση εκδηλώσεων για την προαγωγή και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και την ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου. Π.Σ. μεταξύ του Δήμου, της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης και του δημοτικού νομικού προσώπου. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 279/2015)

-Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της Δημοτικής Αναπτυξιακής Α.Ε., με αντικείμενο την «Υποστήριξη της λειτουργικής, μηχανογραφικής και ψηφιακής ανασυγκρότησης της επανασυσταθείσας Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου και διαχείρισης των υλικοτεχνικών  λειτουργικών υποδομών της». (Ελ.Συν. Τμ.6 Απόφαση  389/2016)

- Ο τρόπος χρηματοδότησης της ενδιάμεσης λύσης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων του Νομού έχει ήδη εγκριθεί με την 259/2015 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την  οποία εγκρίθηκε ταυτόχρονα και η μεταβίβαση της αρμοδιότητας για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων στο Νομό από τον Σ.Δ.Σ.Α. του Ν. αυτού  στο Δήμο Α. Η παρούσα σύμβαση, λειτουργεί ως εκτελεστική της αρχικής προγραμματικής σύμβασης, με την οποία προσδιορίζεται, με ειδικότερο τρόπο, ο τρόπος κατανομής του βάρους της χρηματοδότησης του έργου, ο οποίος, λόγω της ιδιαιτερότητας της περίπτωσης αυτής, δεν ήταν δυνατόν να καθοριστεί με την αρχική προγραμματική σύμβαση. Εσφαλμένα το Κλιμάκιο έκρινε ότι η χρηματοδότηση του έργου αυτού γίνεται, μέσω της προγραμματικής σύμβασης, απευθείας από τους προϋπολογισμούς των Δήμων δοθέντος ότι, η χρηματοδότηση θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Φο.Σ.Δ.Α. και θα καλυφθεί με χρήματα που  θα δοθούν από τους Δήμους με έσοδα από τα ανταποδοτικά τους τέλη και αν αυτά δεν επαρκούν, δύνανται να διατεθούν έσοδα  από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, υπό την προϋπόθεση ότι σχετικό αίτημα του Φο.Σ.Δ.Α θα εγκριθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών. Επίσης εσφαλμένα κρίθηκε ότι οι Δήμοι θα επιβαρύνουν  επιπρόσθετα  τους προϋπολογισμούς τους, ήτοι πλέον της ετήσιας εισφοράς τους που έπρεπε υποχρεωτικά  να καταβάλλουν στον Φο.Σ.Δ.Α., με το κόστος του υπό κρίση έργου, δοθέντος ότι, το κόστος, το οποίο θα επιβαρυνθούν αναφέρεται σε αυτή καθεαυτή την οφειλόμενη εισφορά τους, η οποία θα υπολογιστεί με διαφορετικό τρόπο.  Ανακαλείται η 266/2016 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. (Ελ. Συν. Τμ. 6 Απόφαση 25/2017)

- Προγραμματική σύμβαση έργων για Διαμόρφωση χώρου και Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων. Το τμήμα κρίνει ότι το ελεγχόμενο σχέδιο προγραμματικής  σύμβασης έχοντας το ελάχιστο αναγκαίο κατά νόμο περιεχόμενο ευρίσκεται εντός του σκοπού των διατάξεων του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, καθώς αποσκοπεί στη διευκόλυνση υλοποίησης των έργων και δεν ασκεί επιρροή το γεγονός ότι πρόκειται για δύο αυτοτελή έργα, δεδομένου ότι δεν απαιτείται κατά νόμο η σύναψη ξεχωριστών προγραμματικών συμβάσεων, ενώ κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από το αιτούν νπδδ (Περιφέρεια), τα έργα αφορούν στον ίδιο φορέα (Δήμος) και ανήκουν στη χωρική του αρμοδιότητα. Εξάλλου, προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα της έλλειψης πόρων του Δήμου για την πραγματοποίηση των αναπτυξιακών αυτών έργων, νομίμως αναλαμβάνει η Περιφέρεια τη χρηματοδότησή τους από ίδιους πόρους. Περαιτέρω, τα έργα αυτά κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από το αιτούν, αποσκοπούν στην υλοποίηση αναπτυξιακών σχεδίων, γενικότερης κοινωνικής ωφέλειας, που εξυπηρετούν επαγγελματικές και αγροτικές δραστηριότητες, σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων της και συνακόλουθα η τελευταία αντλεί ωφέλεια από τη πραγμάτωσή τους. Ανακαλεί την 42/2016 Πράξη της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. (Ελ.Συν. Τμ.6 Απόφαση 214/2017)


β. Περιπτώσεις μη νόμιμων σκοπών Π.Σ.
- Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
. Π.σ. μεταξύ του Δήμου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. (Ελ. Συν. Κλιμάκιο Ζ' Πράξη 55/2012Τμ VI Απόφαση 1380/2012)

- Εκπόνηση επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου. Π.σ. Δήμου με Πανεπιστήμιο. (Ελ.Συν. Τμ. VII Πράξη 219/2010)

- Αγορά κτιρίου από τη ΤΕΔΚΕ μέσω διάθεσης από το Δήμο του προερχόμενου από πόρους του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» ποσού. (Ελ. Συν. Τμ. VII Πράξη 137/2009)

- Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε αγρότες τρίτης ηλικίας του Δήμου. Π.σ. μεταξύ του Δήμου, της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων και της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. (Ελ. Συν. Τμ.VII Πράξη 188/2009)

- Φύλαξη των παιδιών και νηπίων των υπαλλήλων. Π.σ. μεταξύ του ΥΠΕΣΔΔΑ, του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού και της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου. (Ελ.Συν. Τμ. VII Πράξη 295/2010)

- Διάθεση υπαλλήλων από την αναπτυξιακή επιχείρηση στο Δήμο, για την εξυπηρέτηση πάγιων αναγκών αυτού. Π.σ. μεταξύ Δήμου, του Οργανισμού Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, και δύο Δημοτικών Αναπτυξιακών Επιχειρήσεων. (Ελ. Συν. Τμ.VII Πράξη 6/2008, 304/2006)

- Εργασίες διαχείρισης κλήσεων, υποστήριξης για τη σύνταξη προϋπολογισμού και διαχείρισης αιτήσεων υποψηφίων διαγωνισμού. Π.σ. μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου και της ανώνυμης αναπτυξιακής εταιρείας. (Ελ.Συν. Τμ.VII Πράξη 310/2010)


- Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμων υδάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Π.σ μεταξύ ΔΕΥΑ και Εργαστηρίου Πανεπιστημίου. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. VII Πράξη 157/2013)

Ετήσια συντήρηση και διαχείριση δικτύου αρδεύσεων στο Δήμο. Π.σ. μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑ. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 299/2015)

 

Γ. Αρνητικές προϋποθέσεις σύναψης π.σ.

1. Υποκρυπτόμενη απευθείας ανάθεση σύμβασης

Κρίσιμο εννοιολογικό στοιχείο προσδιορισμού της έννοιας των προγραμματικών συμβάσεων είναι ότι τα συμβαλλόμενα μέρη εκκινούν από κοινή αφετηρία, συμπράττοντας κατά το δυνατόν ισόρροπα για την υλοποίηση προγραμμάτων ή υπηρεσιών στο πλαίσιο κοινά εξυπηρετούμενου δημοσίου σκοπού, τον οποίο είναι εκ του νόμου επιφορτισμένα να επιτελούν.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των προγραμματικών συμβάσεων τυχόν προβλεπόμενες περιουσιακές μετακινήσεις μεταξύ των συμβαλλόμενων φορέων πρέπει να περιορίζονται στην κάλυψη των απαραίτητων δαπανών για την υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου και δε νοείται να έχουν το χαρακτήρα ανταλλάγματος για παρεχόμενες στο πλαίσιο της σύμβασης υπηρεσίες, στοιχείο που απαντάται μόνο στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας.

Συνεπώς, δεν πρόκειται για προγραμματική σύμβαση, όταν τα μέρη αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση διαφορετικών συμφερόντων, όπως συμβαίνει όταν ο συμβαλλόμενος Ο.Τ.Α. αποβλέπει στη μέσω της σύμβασης επίτευξη της νόμιμης αποστολής του, ενώ ο αντισυμβαλλόμενος ή ο μετέχων στη σύμβαση ιδιωτικός φορέας επιδιώκει την επίτευξη κέρδους, μέσω του ανταλλάγματος που προβλέπεται στη σύμβαση για τις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, υπό το μανδύα της προγραμματικής σύμβασης υποκρύπτεται η σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, η έννοια της οποίας οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 α΄ και δ΄ του π.δ. 60/2007. (Ελ.Συν.Τμ.Μειζ. Απόφαση 2007/2014, Κλιμ.Ζ 176/2014, 56/2014, 12/2016, 81/2016)

Σ’ αυτή την περίπτωση καταρτίζεται δημόσια σύμβαση ανάθεσης μελετών, δηλαδή σύμβαση από επαχθή αιτία μεταξύ ενός αναδόχου και μίας Αναθέτουσας Αρχής, ανεξάρτητα από το αν ο αντισυμβαλλόμενος της Αναθέτουσας Αρχής ασκεί κατά κύριο λόγο κερδοσκοπική δραστηριότητα, αν διαθέτει την οργανωτική δομή επιχείρησης ή αν δραστηριοποιείται σε τακτική βάση στην αγορά, ενώ η σύμβαση θεωρείται ότι έχει επαχθή χαρακτήρα ακόμα και αν ο αντισυμβαλλόμενος της Αναθέτουσας Αρχής δεν προσδοκά το κέρδος.  Εξάλλου, μία σύμβαση δεν παύει να αποτελεί δημόσια εξ  επαχθούς αιτίας σύμβαση, επειδή ο αντισυμβαλλόμενος της Αναθέτουσας Αρχής φορέας είναι ο ίδιος μία Αναθέτουσα Αρχή. Στην ερμηνευτική αυτή εκδοχή συνηγορεί αφενός μεν η επιβάρυνση του ποσού του προϋπολογισμού της σύμβασης με Φ.Π.Α., ο οποίος επιβάλλεται στις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, όχι όμως και στις προγραμματικές συμβάσεις, αφετέρου δε το γεγονός ότι η υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου δεν προϋποθέτει την περαιτέρω σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων, αλλά εξαντλείται στην εκτέλεση αυτής. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 12/2016)

Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμων υδάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Π.σ μεταξύ ΔΕΥΑ και Εργαστηρίου Πανεπιστημίου. Σύμβαση παροχής υπηρεσιών. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. VII Πράξη 157/2013)

Π.σ. για τη συλλογή και τη μεταφορά αποβλήτων. Δεν συνιστά γνήσια προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, αλλά υπό το μανδύα αυτής υποκρύπτεται μία αυτοτελής, εξ επαχθούς αιτία σύμβαση ανάθεσης (μελετών) μεταξύ του Δήμου και του ΤΕΙ. (Ελ. Συν. Τμ. VI Πράξη 2967/2014)

Δεν αποτελεί περιεχόμενο π.σ. η απλή ανάθεση της κατασκευής έργου ή της συντάξεως μελέτης από τον ένα συμβαλλόμενο φορέα στον άλλο, ώστε ο αντισυμβαλλόμενος φορέας να επέχει απλώς θέση εργολάβου. Σύμβαση τέτοιου περιεχομένου, δεν αποτελεί προγραμματική σύμβαση, αλλά κοινή σύμβαση απ' ευθείας ανάθεσης του έργου, η οποία, προκειμένου περί έργων των Ο.Τ.Α., είναι άκυρη, ως αντικείμενο στην περί εκτελέσεως έργων και συντάξεως μελετών των ΟΤΑ κειμένη νομοθεσία (Γνωμ. ΝΣΚ 638/1992)

Π.σ. μεταξύ Δήμου και Δημοτικών Επιχειρήσεων, με αντικείμενο τη μελέτη και εκτέλεση έργων και εργασιών προγραμμάτων ανάπτυξης του Δήμου. Εφαρμόζεται η νομοθεσία περί έργων, αφού πρόκειται για έργο Δήμου και είναι αναγκαία η σύνταξη μελέτης. Στον κατά προτεραιότητα έλεγχο το Κλιμάκιο αδυνατεί να επεκταθεί σε άλλα ζητήματα νομιμότητας, διευρύνοντας τους λόγους του Ταμία. (Ελ. Συν. Κλ. Β΄Πράξη 5/2006)

Προγραμματική σύμβαση με το Ε.Μ.Π. για την εκπόνηση του «ερευνητικού έργου» με τίτλο «Έλεγχος/τεκμηρίωση της δομικής τρωτότητας στα σχολικά κτίρια του Δήμου». Η επίμαχη σύμβαση, αν και φέρεται ως προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συνιστά κατ’ ουσία δημόσια σύμβαση με αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 266/2014)

Προγραμματική σύμβαση με Πανεπιστήμιο για την εκπόνηση του «ερευνητικού έργου» με τίτλο «Διερεύνηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις εισόδους της πόλης Σπάρτης και σε κόμβους της κεντρικής περιοχής». Η επίμαχη σύμβαση, αν και φέρεται ως προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συνιστά κατ’ ουσία δημόσια σύμβαση με αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 324/2014)

Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης, για την αντιμετώπιση μέρους των δαπανών λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και ΚΔΑΠ που εποπτεύει η Επιχ/ση, παρά τον φερόμενο τίτλο αυτής δεν συνιστά προγραμματική σύμβαση κατ’ άρθρο 225 του ΔΚΚ και 100 του ν.3852/2010. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 48/2015)

Προγραμματική σύμβαση, με αντικείμενο την ασφαλιστική επιθεώρηση και εκτίμηση ασφαλιζομένων κινδύνων από την Α.Ε. Ο.Τ.Α. της κτηριακής περιουσίας του Δήμου και των νομικών προσώπων του. Συνιστά κατ’ ουσία απευθείας ανάθεση υπηρεσιών από το Δήμο (και τους λοιπούς φορείς) στην «Α.Ε. Ο.Τ.Α.». (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 141/2015)

Π.σ. Δήμου, Περιφέρειας και ανώνυμης αναπτυξιακής εταιρείας Ο.Τ.Α. για τη διερεύνηση κατασκευής ανισόπεδου κόμβου. Δεν φέρει τα χαρακτηριστικά της προγραμματικής συμφωνίας του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, αλλά κοινής εξ επαχθούς αιτίας, δημόσιας σύμβασης ανάθεσης μελετών, για την οποία έπρεπε να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις του Ν. 3316/2005.  (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 142/2015)

Προγραμματική σύμβαση Δήμου με αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρία ΟΤΑ, με αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού τμημάτων του βασικού οδικού δικτύου, συλλογής και απομάκρυνσης νεκρών ζώων στο Νομό. Η ελεγχόμενη συμφωνία δεν φέρει τα χαρακτηριστικά της προγραμματικής συμφωνίας του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 143/2015)

Π.σ. Δήμου και Πανεπιστημίου για «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διαγνωστικής Έρευνας και Στρατηγικός Σχεδιασμός Υλικών και Επεμβάσεων Συντήρησης στη Βίλλα ΧΧκαι Οικία ΧΧΧ του Δήμου». Δεν φέρει τα χαρακτηριστικά της προγραμματικής συμφωνίας του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, αλλά κοινής εξ επαχθούς αιτίας, δημόσιας σύμβασης ανάθεσης μελετών, για την οποία έπρεπε να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις του Ν. 3316/2005. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 144/2015)

Π.σ μεταξύ του Δήμου και κοινωφελούς Ιδρύματος, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών σίτισης, στέγασης και κοινωνικής υποστήριξης σε κατοίκους της περιοχής που στερούνται των απαραίτητων πόρων, δεν φέρει το χαρακτήρα προγραμματικής συμφωνίας του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, δοθέντος ότι το μεν Ίδρυμα επέχει θέση κοινού εκμισθωτή, με τη συμβολή του να περιορίζεται απλώς στην παραχώρηση του εκμισθούμενου ακινήτου, ο δε Δήμος, ως μισθωτής αυτού, αναλαμβάνει  όλες τις απορρέουσες από την ιδιότητά του αυτή υποχρεώσεις. Πρόκειται, δηλαδή, για κοινή σύμβαση μίσθωσης ακινήτου, επί της οποίας εφαρμογής τυγχάνουν οι διατάξεις του άρθρου 194 του Κ.Δ.Κ., αναλογικά δε οι διατάξεις του ν.3130/2003. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 219/2015)

Προγραμματική σύμβαση Λιμενικού Ταμείου και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Για την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος "Βελτίωση και ανάδειξη Λιμένα". Συνιστά απευθείας ανάθεση από το Λιμενικό Ταμείο στο Ε.Μ.Π., εκπόνησης μελετών λιμενικών έργων, η οποία διενεργήθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του ν.3316/2005 και του Κ.Δ.Κ.. Μη νόμιμη δαπάνη. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 159/2015)

Προγραμματική σύμβαση με Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Πρόκειται για απευθείας ανάθεση δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, η οποία αφορά υπηρεσίες που εντάσσονται στο Παράρτημα ΙΙΒ της οδηγίας 2004/18. Λόγω της ένταξής της στο Παράρτημα αυτό, καταρχήν δεν  εφαρμόζονται στην περίπτωσή της ευθέως οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 25 του π.δ 60/2007 για τη νόμιμη προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρα 20 και 21 του π.δ. 60/2007). Πλην όμως, με δεδομένο ότι οι διατάξεις του άρθρου 25 του π.δ 60/2007 έχουν, μέσω του άρθρου 209 παρ. 10 του ν. 3463/2006, ανάλογη εφαρμογή και στις περιπτώσεις σύναψης από μέρους των δήμων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, μη νομίμως ανατέθηκε στην εταιρεία η εκτέλεση της επίμαχης υπηρεσίας, δεδομένου ότι δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο του φακέλου και ούτε και ο Δήμος επικαλέστηκε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 25 του π.δ 60/2007 για την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς την δημοσίευση προκήρυξης, αλλά αντίθετα προέβη στην ανάθεση απευθείας με τη μορφή της προγραμματικής συμφωνίας του άρθρου 100 του ν. 3852/2010. Σημειώνεται δε ότι το συμπέρασμα ότι η επίμαχη σύμβαση δεν έχει το χαρακτήρα προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, με συνέπεια να κωλύεται η υπογραφή της δεν συνεπάγεται τον αποκλεισμό της νομοθετικά προβλεπόμενης δυνατότητας σύναψης οποιασδήποτε προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ενός δήμου και ενός Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης, εφόσον πρόκειται για γνήσια προγραμματική σύμβαση και κατά τα λοιπά πληρούνται οι προϋποθέσεις του ανωτέρω άρθρου. Δεν ανακαλεί την πράξη της Επιτρόπου. (Ελ.Συν. Τμ.6 Απόφαση 1114/2016)

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του Πανεπιστημίου, για την εκπόνηση των προβλεπόμενων στην Χ/2012 απόφαση του Υ.Π.Ε.Κ.Α. μελετών αστικού σχεδιασμού, προκειμένου να καταρτισθεί το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης  για  την πόλη.  Πρόκειται,  για κοινή εξ επαχθούς αιτίας σύμβαση απευθείας ανάθεσης μελέτης, για τη σύναψη της οποίας δεν προκύπτει, ούτε άλλωστε ο Δήμος ισχυρίζεται, ότι συντρέχει κάποια από τις περιοριστικά αναφερόμενες στο άρθρο 10 του νόμου 3316/2005 περιπτώσεις,  στις  οποίες  είναι  επιτρεπτή  η  προσφυγή  στην  άνω  εξαιρετική διαδικασία. Μη νόμιμη δαπάνη. Συγγνωστή πλάνη. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 52/2016)

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου, του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου και του Αγροτικού Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού, με σκοπό την εκπόνηση μελέτης χωροθέτησης και οργάνωσης Μελισσοκομικού Πάρκου. Δεν αποτελεί, κατ’ ορθό νομικό χαρακτηρισμό αυτής, προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, αλλά συνιστά, κατ’ ουσίαν, απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3316/2005 από  το Δήμο στο Πανεπιστήμιο. Μη νόμιμη δαπάνη. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 64/2016)

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου, Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και Αναπτυξιακής επιχείρησης Δήμου  με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών για την αξιοποίηση και ανάδειξη της Λίμνης. Αυτή συνιστά κατ’ ουσία απευθείας ανάθεση από το Δήμο στην Επιχείρηση μελετών του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3316/2005. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 90/2016)

Προγραμματική σύμβαση. με αντικείμενο την εκπόνηση «Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υφιστάμενης μαρίνας Χ». η επίμαχη σύμβαση δεν αποτελεί γνήσια προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, αλλά συνιστά μη νόμιμη απευθείας ανάθεση εκπόνησης περιβαλλοντικής μελέτης. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 139/2016)

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της ΔΕΥΑ και της ανώνυμης εταιρείας κοινής ωφέλειας με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών επιστημονικής και αναπτυξιακής υποστήριξης της Δ.Ε.Υ.Α.. Δεν πρόκειται για γνήσια προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του ν. 38520/2010, αλλά υποκρύπτεται αυτοτελής εξ επαχθούς αιτίας δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών με αναθέτουσα αρχή τη Δ.Ε.Υ.Α. και ανάδοχο την Α.Ε. Άλλωστε, σε όλα σχεδόν τα άρθρα της σύμβασης η Α.Ε. αναφέρεται ως ανάδοχος και όχι απλώς ως αντισυμβαλλόμενος. (Ελ.Συν. Τμ.6 Απόφαση  1928/2016)

Αν και φέρεται ως προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, αυτή συνιστά, κατ’ ουσίαν,  απευθείας ανάθεση από το Δήμο στο ΕΜΠ-ΕΛΚΕ μελέτης. Δοθέντος ότι ο σχεδιασμός της διαχείρισης των αποβλήτων οργανώνεται σε περιφερειακό επίπεδο από τους Περιφερειακούς Συνδέσμους ΦΟΔΣΑ, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την κατάρτιση του ΠΕΣΔΑ, το οποίο εγκρίνεται ως προς τη συμβατότητά του με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, ο Δήμος στερείται πλέον της αρμοδιότητας σχεδιασμού δράσεων για την αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων διαχειρίσεως αποβλήτων και δεν μπορεί να αναλαμβάνει αρμοδιότητες αναθέτουσας αρχής για την εκπόνηση μελετών, την παροχή υπηρεσιών ή την εκτέλεση έργων σχετιζομένων με τη διαχείριση αυτών.  Μη νόμιμη δαπάνη. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 323/2016)

Προγραμματική σύμβαση για υδρογεωτεχνική μελέτη και μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για τη μείωση της απόστασης οικισμού από το κοιμητήριο Δήμου. Η σύμβαση, σε εκτέλεση της οποίας εκδόθηκε το επίμαχο χρηματικό ένταλμα, δεν αποτελεί, κατ’ ορθό νομικό χαρακτηρισμό αυτής, προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, αλλά συνιστά, κατ’ ουσίαν, απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3316/2005 από το Δήμο στο Ε.Κ.Β.Α.Α., με φορέα εκτέλεσης το Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. (και ήδη Ι.Γ.Μ.Ε). Μη νόμιμη δαπάνη. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 354/2016)

Προγραμματική σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. και της «Α.Ε.» με αντικείμενο την υδροδότηση των οικισμών του Δήμου. Η ελεγχόμενη σύμβαση δεν αποτελεί γνήσια προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, αλλά συνιστά, κατ’ ορθό νομικό χαρακτηρισμό, απευθείας ανάθεση από τη Δ.Ε.Υ.Α. στη «Α.Ε.» της προμήθειας πόσιμου νερού για χρονικό διάστημα δύο ετών. (Ελ. Συν. Κλιμ. Στ Πράξη 93/2017)


Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου για την ακτομηχανική για την ανάπλαση της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης του Λιμένα. Το Κλιμάκιο κρίνει ότι από το περιεχόμενο της ελεγχόμενης σύμβασης συνάγεται, κατά ορθό νομικό χαρακτηρισμό αυτής, ότι, αν και φέρεται ως προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, αυτή συνιστά, κατ’ ουσίαν,  απευθείας ανάθεση από το Δήμο στο Πανεπιστήμιο/Ε.Λ.Κ.Ε. μελετών του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3316/2005. Μη νόμιμη δαπάνη. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 17/2017)


2. Υποκρυπτόμενη επιχορήγηση
Η δυνατότητα «επιχορήγησης» δημοτικών επιχειρήσεων από το Δήμο στα πλαίσια της κατάρτισης προγραμματικών συμβάσεων, έχει την έννοια της δυνατότητας χρηματοδότησης για την εκπλήρωση των όρων αυτών και όχι της οικονομικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων αυτών για τηνεπίτευξη των καταστατικώνσκοπών ή στόχων τους. (Ελ.Συν.Τμ V Πράξη 16/2005

Ο ειδικός προσδιορισμός των στοιχείων της π.σ. είναι αναγκαίος προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και σύμφωνη με τον επιδιωκόμενο σκοπό εκτέλεση της σύμβασης, η εξοικονόμηση πόρων και η διαφάνεια των χρηματοδοτήσεων, καθώς επίσης  και να διασφαλίζεται ότι δεν υποκρύπτεται, υπό τον τύπο της προγραμματικής σύμβασης, ανεπίτρεπτη έμμεση επιχορήγηση  των αναπτυξιακών επιχειρήσεων  που συμμετέχουν σε προγραμματικές συμβάσεις από τους συμβαλλόμενους δήμους, κατά καταστρατήγηση της διάταξης του άρθρου 265 παρ.3 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. (Ελ.Συν.Τμ.VI Απόφαση 2227/2011, Τμ.VII Πράξη 204/2014, Κλιμ.Ζ Πράξη 165/2013)

Η μη παράθεση αναλυτικού οικονομικού προϋπολογισμού, η έλλειψη πρόβλεψης ποινικών ρητρών, αλλά και η σαφή χρηματοδότηση της Δ.Ε.Υ.Α. από το Δήμο με ετήσιο συνολικό ποσό, οδηγεί στην κρίση ότι πρόκειται στην ουσία για ανεπίτρεπτη κατά νόμο επιχορήγηση της Δ.Ε.Υ.Α. από το Δήμο. (Ελ. Συν. Τμ. VII Πράξεις 254/2007, 253/2007)

Με την προγραμματική σύμβαση τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να συμπράττουν ισόρροπα για την υλοποίηση του συμφωνηθέντος αντικειμένου και η υλοποίηση του αντικειμένου της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης να μην έχει ανατεθεί εξ ολοκλήρου στη ΔΕΥΑ, υποκρύπτοντας την κατ’ ουσίαν απαγορευμένη από το νόμο επιχορήγηση αυτής από το Δήμο. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 299/2015)
Σε κάθε δε περίπτωση η δυνατότητα επιχορήγησης Δ.Ε.Υ.Α. από Δήμους δεν είναι επιτρεπτή κατά νόμο, δοθέντος ότι ο μεν ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α΄ 191) προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις αυτές επιχορηγούνται μόνο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τη μελέτη και κατασκευή έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, ο δε ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114) επιτρέπει μόνο την επιχορήγηση των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί για την παροχή υπηρεσιών στους τομείς της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού του περιβάλλοντος, της δημοτικής συγκοινωνίας, της έρευνας και τεχνολογίας και της προώθησης της απασχόλησης (άρθρα 254 και 259). (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 173/2016)


3. Αντικείμενο που εμπίπτει στα καθήκοντα του υπηρετούντος προσωπικού
Το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης, το οποίο πρέπει απαραιτήτως να έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, δεν επιτρέπεται να εμπίπτει στα συνήθη καθήκοντα και αρμοδιότητες των υπηρεσιών του συμβαλλομένου δήμου, όπως αυτά περιγράφονται στις οικείες οργανικές διατάξεις, καθόσον αυτό επιφέρει αδικαιολόγητη οικονομική επιβάρυνση της ενδιαφερόμενης υπηρεσίας και είναι δυνατόν, επίσης, να οδηγήσει σε ανεπίτρεπτη επιχορήγηση της δημοτικής επιχείρησης.

Κατ' εξαίρεση δε επιτρέπεται και για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο, η ανάθεση των σχετικών καθηκόντων μέσω της προγραμματικής σύμβασης, εφόσον αποδεικνύεται ότι, παρόλο που προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις η σύσταση και λειτουργία αρμόδιας για την εκτέλεση των ως άνω εργασιών υπηρεσίας, αυτή δεν έχει στελεχωθεί με το προβλεπόμενο προσωπικό, άνευ υπαιτιότητας του ενδιαφερομένου ν.π.δ.δ. (Ελ. Συν. Τμ. VII Πράξη 88/2009, 310/2010) 

4. Άλλες

Οι π.σ. που συνάπτουν οι ΟΤΑ πρέπει να είναι τοπικού ενδιαφέροντος και να υπάγονται εντός της τοπικής δικαιοδοσίας τους. (Γνωμ. ΝΣΚ 554/1996)

O Δήμος είχε αποξενωθεί από την άσκηση των αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων, που ταυτίζονται με το αντικείμενο των π.σ. και έχει μεταβιβάσει αυτές στην εν λόγω Δημοτική Επιχείρηση, για την υλοποίηση των οποίων έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου, με συνέπεια η ως άνω πληρωμή, να αποτελεί εκ νέου καταβολή ποσού για τις ίδιες. (Ελ. Συν. Τμ. VII Πράξη 302/2006)

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου για τη διερεύνηση και αξιολόγηση της σεισμικής συμπεριφοράς κτιρίων δημόσιας-κοινωφελούς χρήσης και χώρων συνάθροισης κοινού του Δήμου. Η ελεγχόμενη σύμβαση δεν φέρει τα χαρακτηριστικά της προγραμματικής συμφωνίας του άρθρου 100 του Ν. 3852/ 2010, διότι τα συμβαλλόμενα μέρη δεν συμπράττουν ισόρροπα εκκινώντας από κοινή αφετηρία με σκοπό την εκτέλεση κοινά εξυπηρετούμενου δημόσιου σκοπού, αλλά επιδιώκουν την ικανοποίηση όλως διακριτών και αντίθετων συμφερόντων. Μη νόμιμη δαπάνη. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 24/2017)
Δ. Βήματα για τη σύναψη Π.Σ.

1. Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (ή σε περίπτωση άλλων φορέων των αντίστοιχων οργάνων διοίκησης)
Προγραμματική σύμβαση για την οποία δεν έχει προηγηθεί εγκριτική απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου είναι άκυρη και δεν επάγεται έννομα αποτελέσματα, με συνέπεια να καθίστανται άκυρες και οι πράξεις (ενέργειες) που λαμβάνουν χώρα μετά τη σύναψη και προς το σκοπό υλοποίησής της. Τυχόν δε μεταγενέστερη έγκριση της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης από το δημοτικό συμβούλιο δεν δύναται να αναπτύξει αναδρομική ισχύ, έστω και αν τούτο ρητά ορίζεται στην οικεία απόφαση, τούτο δε διότι δεν υφίσταται διάταξη της κείμενης νομοθεσίας που να προβλέπει ρητά τη δυνατότητα τέτοιου είδους αναδρομικής έγκρισης. (Ελ.Συν.Ολομ.Απόφαση 1992/2013)

Η πράξη του δημοτικού συμβουλίου η σχετική με τη σύναψη π.σ. περιέχει δύο διακριτές αποφάσεις: 
α. Με την πρώτη επιλέγεται η προγραμματική σύμβαση ως εργαλείο άσκησης της πολιτικής του δήμου και επειδή εμπεριέχει την άσκηση δημόσιας εξουσίας, αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη.
β. Με τη δεύτερη απόφαση επιλέγονται τα πρόσωπα με τα οποία θα συμβληθεί ο δήμος και τίθενται οι όροι της σύμβασης που θα καταρτισθεί. (ΣτΕ 460/2011)

Δεν έχει σημασία ποιο Δ.Σ. λαμβάνει πρώτο απόφαση, πιο δεύτερο κλπ.

 
2. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης
Τη σύμβαση υπογράφει ως εκπρόσωπος του δήμου ο δήμαρχος (άρθρο 58 παρ. 1 περ. στ΄ Ν 3852/2010)

Για τη δημοτική επιχείρηση τη σύμβαση υπογράφει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο εξουσιοδοτημένος από το διοικητικό συμβούλιο διευθυντής της επιχείρησης (άρθρο 7 Απόφ. Υπ. ΕΣ.Δ.Δ.Α. 43254/2007, ΦΕΚ 1492/Β).

Η π.σ. δεν μπορεί να ανατρέχει σε χρόνο προγενέστερο της υπογραφής της. (Ελ. Συν. Τμ.VII Πράξεις 117/2010, 270/2008, Κλιμάκιο ΣΤ΄ 14/2010)


3. Υλοποίηση και πληρωμή της προγραμματικής σύμβασης
Η Πληρωμή γίνεται τμηματικά και ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών (π.χ. στο τέλος κάθε μήνα συγκεντρώνονται οι μισθοδοτικές καταστάσεις, τα τιμολόγια κλπ και δίνονται στην αρμόδια υπηρεσία).

Υποδείγματα σχετικά με τη σύναψη π.σ. πολιτιστικής ανάπτυξης, μπορείτε να βρείτε στην ενότητα  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ » Ειδικές περιπτώσεις Π.Σ.


Ε. Δικαιολογητικά - κρατήσεις

Για δικαιολογητικά κρατήσεις δείτε σχετικά την ενότητα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ » ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ » 67 Πληρωμές, Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές » 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις » 6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων.

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions