|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΤΑ » Ν.Π.Δ.Δ. » Ν.Π.Δ.Δ. » Παροχή αγαθών από το Δήμο σε νομικό πρόσωπο

Εκτύπωση
+
A
-

Παροχή αγαθών από το Δήμο σε νομικό πρόσωπο 
Επιτρέπεται η παροχή αγαθών κάθε είδους, από δήμο σε νομικό του πρόσωπο δημοσίου δικαίου, καθώς και ιδιωτικού δικαίου που παρέχει υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, έπειτα από σχετικό αίτημα του τελευταίου και απόφαση αποδοχής αυτού, εν όλω ή εν μέρει, από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.
 
Η αξία των αγαθών σε χρήμα καθορίζεται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και αποτυπώνεται σε σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής τους.
 
Το συνολικό ποσό των ανωτέρω παροχών για κάθε οικονομικό έτος δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του ύψους της επιχορήγησης-μεταβιβαστικής πληρωμής που ο δήμος οφείλει να καταβάλλει στο νομικό του πρόσωπο για το έτος αυτό και συμψηφίζεται με την επιχορήγηση ή τη μεταβιβαστική πληρωμή του ίδιου ή του επόμενου οικονομικού έτους.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. (άρθρο 54 του Ν.4257/2014)

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν.4257/2014, με την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων εκτιμάται ότι θα επιλυθεί σειρά προβλημάτων που παρατηρούνται σε περιπτώσεις όπου απαιτείται - και μάλιστα επειγόντως - η κάλυψη αναγκών νομικών προσώπων με είδη απαραίτητα για τη λειτουργία τους (χαρακτηριστικό παράδειγμα η κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των σχολείων τους χειμερινούς μήνες) και, απούσης ρητής σχετικής πρόβλεψης, εγείρονται αντιρρήσεις ως προς τη νομιμότητα χορήγησης των εν λόγω ειδών και, εν συνεχεία, συμψηφισμού της αξίας τους με τις καταβαλλόμενες από τον δήμο επιχορηγήσεις. Η επίλυση τέτοιου είδους ερμηνευτικών δυσχερειών θα συμβάλει αποτελεσματικά στην ταχύτερη αντιμετώπιση ιδίως επειγουσών αναγκών των νομικών προσώπων, πολλά εκ των οποίων ασκούν αρμοδιότητες ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας (παιδικοί σταθμοί, ΚΑΠΗ κ.λπ.).

Συνεπώς, προϋποθέσεις για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης είναι:

1. Να πρόκειται για παροχή αγαθών, όχι υπηρεσιών. Τα αγαθά μπορεί να είναι κάθε είδους, δεν τίθεται περιορισμός.

2. Να πρόκεται για δημοτικό νπδδ ή νπιδ που παρέχει υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα

3. Η παροχή των αγαθών να γίνεται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του νομικού προσώπου

4. Το συνολικό ποσό των παροχών για κάθε οικονομικό έτος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ύψους της επιχορήγησης-μεταβιβαστικής πληρωμής που ο δήμος οφείλει να καταβάλλει στο νομικό του πρόσωπο για το έτος αυτό, με την οποία και θα συμψηφιστείΒήματα

1. Απόφαση Δ.Σ. του νομικού προσώπου

2.
Υποβολή αιτήματος

3. Απόφαση δημοτικού συμβουλίου

4. Πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής


Σχετική είναι και η ενότητα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ » ΔΙΑΦΟΡΑ » ΔΙΑΦΟΡΑ » Δαπάνες Δήμου για λογαριασμό τρίτων (ν.π., νπιδ, κα).

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions