|     |     |     |     |     
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter

Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται σωστά η ιστοσελίδα κατεβάστε το Google Chrome

Σημερινά Νέα (δείτε περισσότερα εδώ)

Ενημερωτικά Δελτία

Ενημερωτικό Δελτίο 24.07.2014

 • Έγκριση προϋπολογισμού
 • Ληξιπρόθεσμες οφειλές αμιγών επιχειρήσεων
 • Δημοτικές επιχειρήσεις. Απασχόληση υπαλλήλων ΑΜΕΑ
 • Υπ. Οικ. Δ6Δ 1092032 ΕΞ 2014/19.06.2014: Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4231/2014 (Α' 19) «Κύρωση της Σύμβασης που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισμένες πράξεις και έγγραφα».

Ενημερωτικό Δελτίο 23.07.2014
 • Γεωτεχνικές μελέτες
 • Λύση ανώνυμης εταιρίας λόγω αρνητικής καθαρής θέσης
 • Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αναπτυξιακής εταιρίας
 • ΔΕΥΑ. Μετάταξη υπαλλήλου
 • ΙΚΑ Σ22/3/22.07.2014: Λειτουργία νέων ανακεφαλαιωτικών κέντρων για χορήγηση Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης πριν την συνταξιοδότηση.

Ενημερωτικό Δελτίο 22.07.2014

 • ΙΚΑ Ε40 / 573/17.07.2014: Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 Ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ.
 • ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - Κ.Δ.Α.Π.
 • Nομολογία για προμήθειες
 • ΔΕΥΑ. Αποζημίωση απολυομένου σε μεταφερθέντα υπάλληλο από τον ΟΣΕ

Ενημερωτικό Δελτίο 21.07.2014

 • Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ
 • ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/47/οικ. 18161/18.07.2014: Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων.
 • Υπ. Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. ΔΜΕΟ/οικ/2308/ζ/300/05.06.2014: Γνωστοποίηση έγκρισης τεχνικού κανονισμού για τον καθορισμό των εθνικών απαιτήσεων για τους ρυθμιστές φωτεινής σηματοδότησης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.
 • ΙΚΑ Π51/24/18.07.2014: Ηλεκτρονική πιστοποίηση Δήμων για την άντληση μέσω διαδικτύου των αποφάσεων γνωστοποίησης αποτελέσματος αναπηρίας υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. (προθεσμία μέχρι 30/8/2014)
 • Νομολογία για προμήθειες
 • ΔΕΥΑ. Επίδομα ισολογισμού

Ενημερωτικό Δελτίο 18.07.2014

 • Προμηθευτές - χορηγητές
 • Προμήθεια γάλακτος για τους υπαλλήλους του Δήμου
 • Επαναληπτικός διαγωνισμός
 • Νομολογία για θέσεις ευθύνης σε ΔΕΥΑ
 • Απόφαση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων 99838/Δ4/27.06.2014 (ΦΕΚ 1937/17.07.2014 τεύχος Β’): Αναστολή - Ανάκληση εφαρμογής Αποφάσεων Συγχωνεύσεων - Καταργήσεων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ- 3η Ανάρτηση Πίνακα για την πληρωμή της Α Δόσης της 18ης Ιουλίου 2014 από την ΕΕΤΑΑ.

Ενημερωτικό Δελτίο 17.07.2014

 • Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας
 • Ανάρτηση πράξεων πρότασης ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης και χρηματικών ενταλμάτων στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 • Νομολογία για προμήθειες
 • ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 32.11/615/οικ. 17635/15.07.2014: Εφαρμογή διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ.
 • Απόφαση Υπ. Υποδ. Μετ.& Δικτ. Δ11γ/Ο/11/5/27.06.2014 (ΦΕΚ 1913/15.07.2014 τεύχος Β’): Διορθωτικές Επεμβάσεις στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων.
Ενημερωτικό Δελτίο 16.07.2014
 • Δημοσίευση 4275/14
 • Παροχή Οδηγιών για τα ΟΠΔ μετά την ένταξη νέων Νομικών Προσώπων της Τ.Α. στο ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ
 • Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων
 • Νομολογία για ΕΑΑΔΗΣΥ
 • ΥΠ.ΕΣ. <οικ.> 28281/16.07.2014: Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο - Μητρώο Πολιτών».
 • ΥΠ.ΕΣ. <οικ.> 28282/16.07.2014: Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο - Μητρώο Πολιτών»
 • Υπ. Οικ. οικ. 2/49703/0026/23.06.2014: Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4257/2014.
 • ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΣΕΕΔΔ/Φ. ΠΕΙΘ/9921/19.06.2014: Καταχώριση πειθαρχικών υποθέσεων στο πληροφοριακό σύστημα του ΣΕΕΔΔ.
 • ΠΟΛ 1175/14.07.2014 (ΦΕΚ 1909/15.07.2014 τεύχος Β’): Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2013.
 • ΠΟΛ 1176/14.07.2014 (ΦΕΚ 1909/15.07.2014 τεύχος Β’): Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β') «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
Ενημερωτικό Δελτίο 15.07.2014
 • Σημαντικότερες διατάξεις του νομοσχεδίου για την τροποποίηση διατάξεων του Ν.3528/2007 για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων
 • Απόφαση Υφυπ. παρά τω Πρωθυπουργό 12179/02.07.2014 (ΦΕΚ 1893/11.07.2014 τεύχος Β’): Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου.
 • Νομολογία για έργα
 • Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας οικ. 24120/1336/15.07.2014: Ανακοίνωση δημοσίευσης της υ.α. με αριθ. 14867/825/2014 (1241 Β') (ΑΔΑ: ΒΙΥΗΛ-Τ1Γ) «Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα».
 • Βοήθεια στο σπίτι
Ενημερωτικό Δελτίο 14.07.2014
 • Ψηφισθέν νομοσχέδιο για την τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3528/2007 - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων και άλλες διατάξεις
 • Σημαντικότερες διατάξεις του Ν. 4272/14 (ΦΕΚ 145/11.07.2014 τεύχος Α’)
 • Ν. 4273/14 (ΦΕΚ 146/11.07.2014 τεύχος Α’): Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Απευθείας ανάθεση συντήρησης λογισμικού
 • Άσκηση δικαιώματος προαίρεσης από διάδοχο δήμο
 • Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας Φ.11221/6618/484/16.04.2014: Σχετικά με το πρόγραμμα ανέργων (Ανθρώπινο Δυναμικό 2017-2013) μέσω ΟΑΕΔ.
 • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • ΙΚΑ Φ09/526/30.06.2014: Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 318/92, περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.
 • ΙΚΑ Α02/1102/72/10.07.2014: Συμπλήρωση οδηγιών για την απογραφή εργαζομένων από τους εργοδότες τους, εφόσον τηρήθηκαν οι διατυπώσεις αναγγελίας των στοιχείων απασχόλησής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».
 • Ελληνική Αστυνομία 6000/2/5250/8-α/25.06.2014: Προσωρινή τοποθέτηση πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία.
 • ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.81/ 116/οικ. 17016/07.07.2014: Λήξη προθεσμίας απογραφής προσωπικού Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, Δημοσίων και Δημοτικών Επιχειρήσεων
 • Βεβαιώσεις για την απαλλαγή καταβολής του ΕΝΦΙΑ
 • Ανάθεση μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο των σχολικών κτιρίων
Ενημερωτικό Δελτίο 07.07.2014
 • Έκθεση Οικονομικής Επιτροπής αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού- Αναμόρφωση προϋπολογισμού
 • Επιλογές προϊσταμένων οργανικών μονάδων
 • Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας
 • ΠΑΙΔΙΚΟΙ- ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!! Εκδόθηκε το υπ' αριθμ. οικ. 27161/04.07.2014 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010. (Σχετικά με την υποβολή της έκθεσης της οικονομικής επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την αναμόρφωση του προϋπολογισμού.)

Ενημερωτικό Δελτίο 04.07.2014

 • Φορολόγηση εισοδήματος που αποκτούν αιρετοί των ΟΤΑ για τη χρήση 2013
 • Επιτροπή επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών καταναλωτών
 • Κατ’ εκτίμηση δαπάνη των εργασιών – Περίοδος εγγύησης
 • Παιδικοί- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Ενημερωτικό Δελτίο 03.07.2014
 • Ενιαίος Κώδικας της Αυτοδιοίκησης
 • Μισθολογική εξέλιξη εργαζομένων ορισμένου χρόνου χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 
 • ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΠΙΔ/Β2.Δ/268 /οικ.16587/02.07.2014: Παροχή οδηγιών επί της διαδικασίας επανελέγχου μετατροπής συμβάσεων αορίστου χρόνου από το ΑΣΕΠ
 • Πρόσκληση ΕΕΤΑΑ 1551/02.07.2014 για υποβολή αιτήσεων Παιδικών- Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 2014-2015
 • Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Α2-639/02.07.2014 (ΦΕΚ 1806/02.07.2014 τεύχος Β’): Σύστημα διακριτότητας μεταξύ παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και τρόπος κατανομής των θέσεων
 • Ιατρός εργασίας
Ενημερωτικό Δελτίο 01.07.2014
 • Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης προσωπικού Υπηρεσιών Πολεοδομίας
 • Αναστολή προσλήψεων λόγω αυτοδιοικητικών εκλογών
 • Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Διάκριση εργασιών – μελετών
 • ΠΟΛ 1169/30.06.2014 (ΦΕΚ 1780/30.06.2014 τεύχος Β’): Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014
 • ΙΚΑ εγκ. 48/ Ε85/43/27.06.2014: Κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού - Έλεγχος τήρησης του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας - Επιβολή και ύψος διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμα) - Επιβολή άλλων κυρώσεων.
 • ΙΚΑ εγκ.47/ ΤΟ1/652/2353/25.06.2014: Κοινοποίηση εγγράφου του Ε.Τ.Ε.Α. σχετικά με την εφαρμογή του συντελεστή αναπροσαρμογής των συντάξεων του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) από 1/7/2014
 • Βοήθεια στο Σπίτι
Ενημερωτικό Δελτίο 30.06.2014
 • Δήλωση περιουσιακής κατάστασης
 • Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων - Επιστροφή αδιάθετων ποσών από την ειδική χρηματοδότηση
 • Πληρωμές μέσω ΕΑΠ
 • Ν.4270/14 ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’: «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 • Ν.4269/14 (ΦΕΚ 142/28.06.2014 τεύχος Α’): «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη»
 • Διάκριση εργασιών – έργων
 • Υπ. Οικ. ΔΤΥ Ε 0006944 ΕΞ2014/26.06.2014: Δημοσίευση των διακηρύξεων δημοπρασιών μίσθωσης ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.
 • Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας & Υπ. Οικ. 13725/4430/26.06.2014: Κοινό Σχέδιο Δράσης για το πρόγραμμα μεταρρύθμισης της είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών.
Ενημερωτικό Δελτίο 27.06.2014
 • ΥΠ.ΕΣ. 12471/29.05.2014: Ζητήματα λογιστικής καταχώρησης χρηματοδοτήσεων που λαμβάνονται έναντι των εσόδων του άρθρου 27 του ν. 3756/2009.
 • Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 10205/12.06.2014 (ΦΕΚ 1657/23.06.2014 τεύχος Β’): Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027 Απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου». Διεύρυνση και βελτίωση του Κ.Ο.Τ. με ειδικές προβλέψεις για τους δικαιούχους των Φορέων Πρόνοιας και τους ανέργους.
 • Υπ. Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. Δ13/ο/6396/12.06.2014: Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εγκρίσεις τύπου Μηχανημάτων Έργων, τα οποία εισήχθησαν στην Ελλάδα ή κατασκευάστηκαν πριν την 25η/6/2010.
 • Άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
 • Παροχή υπηρεσιών ελέγχου της χρήσης από ορκωτούς λογιστές
 • Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας ΓΠ/Δ27/οικ. 21462/813/25.06.2014: Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε υλοποίηση προγράμματος παροχής υπηρεσιών «κατασκηνώσεων - λουτροθεραπείας - πηλοθεραπείας για ηλικιωμένα άτομα και ενήλικα άτομα με αναπηρίες» έτους 2014.
 • Ελληνική Στατιστική Αρχή 7767/Γ1-778/24.06.2014: Έλεγχος και Διόρθωση Οικονομικών Στοιχείων στη Βάση Δεδομένων του YΠ. ΕΣ. (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) Δελτίο Δεκεμβρίου 2013.
Ενημερωτικό Δελτίο 26.06.2014
 • Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
 • Αυτοδίκαιη αργία- Αποδοχές των υπαλλήλων που τελούν σε κατάσταση αργίας μετά την ισχύ του ν. 4093/2012
 • Αξιολόγηση προσωπικού
 • Ανάθεση λογιστικών εργασιών
 • ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΟΑ/Φ.10/οικ. 15696/18.06.2014: Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» έτους 2014
Ενημερωτικό Δελτίο 25.06.2014
 • ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/38/ οικ.15752/24.06.2014: Ενημέρωση Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου για προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου - Υλοποίηση Εγκριτικών Αποφάσεων
 • Ασφάλιστρα και προληπτικός έλεγχος
 • Υπ. Υγείας Υ1/Γ.Π. οικ. 50800/05.06.2014: Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα.
 • Απόφαση Υπ. Υποδ. Μετ.& Δικτ. Δ11γ/Ο/2/5/02.06.2014 (ΦΕΚ 1656/23.06.2014 τεύχος Β’): Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων.
 • Ημερολόγιο Ενεργειών

 
 
    Privacy   :   Terms   :   ΔήμοςΝΕΤ 2006
.:banet: powering e-business solutions