|     |     |     |     |     
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter

Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται σωστά η ιστοσελίδα κατεβάστε το Google Chrome


Ημερίδα στα Ιωάννινα
Η ΠΕΔ Ηπείρου, σε συνεργασία με τη ΔήμοςΝΕΤ, διοργανώνει ημερίδα για τους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης με θέμα,
«ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ».
Η ημερίδα θα διεξαχθεί στα Ιωάννινα την Τρίτη 26 Αυγούστου 2014.
Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα αλλά και το χώρο και λοιπές λεπτομέρειες σχετικά με τη διεξαγωγή της ημερίδας,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Π.Ε.Δ. Ηπείρου.


Σημερινά Νέα (δείτε περισσότερα εδώ)

Ενημερωτικά Δελτία

Ενημερωτικό Δελτίο 22.08.2014

- Υπ. Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. εγκ. 13/Δ17α/06/90/ΦΝ 433.γ/20.08.2014: Κατάργηση Ορίων στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών.
- Μικρό τεχνικό έργο
- Υ.Δ ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης
- Χρηματοδότηση έργου
- Διάκριση έργου - εργασιών
- Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού

ΚΕΔΕ 1865/22.08.2014
Συμμετοχή των δήμων στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής ροδάκινων και νεκταρινιών σε οργανωμένες κατηγορίες δικαιούχων (Συμπληρωματική επιστολή – Υπεύθυνοι Επικοινωνίας ΚΕΔΕ)
Ενημερωτικό Δελτίο 21.08.2014

- Καταβολή των τόκων υπερημερίας στα δημόσια έργα
- Αναπροσαρμογή τελών διαφήμισης
- Ορισμός ληξιάρχου
- Διαθεσιμότητα σχολικού φύλακα
- Αποζημίωση για τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. των ΔΕΥΑ
- ΥΠ.ΕΣ. Φ.131360/13554/14/14.08.2014: Περί θητείας ληξιάρχου.
- ΚΥΑ οικ.47563/4181 (ΦΕΚ 2254/19.08.2014 τεύχος Β’): Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).


ΥΠ.ΕΣ. 28263/15.07.2014
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία, 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για δράσεις Διασυνοριακής και Εξωτερικής Ασφάλειας (Border and External Security).
ΥΠ.ΕΣ. 28264/15.07.2014
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία, 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την Πολιτιστική Κληρονομιά και τις Ευρωπαϊκές Ταυτότητες.
ΥΠ.ΕΣ. 28265/15.07.2014
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία, 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία Ηλεκτρονικών Υποδομών (E- Infrastructures).
ΥΠ.ΕΣ. 28266/15.07.2014
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων.
ΚΕΔΕ 1859/21.08.2014
Συμμετοχή των δήμων στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής ροδάκινων και νεκταρινιών σε οργανωμένες κατηγορίες δικαιούχων.
Ενημερωτικό Δελτίο 20.08.2014

- Ανάληψη καθηκόντων νέων δημοτικών αρχών
- Αποζημίωση απολυομένου
- ΠΟΛ 1195/14.08.2014: Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 49/2014 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με τη συνυπευθυνότητα αναφορικά με τις οφειλές των δημοτικών επιχειρήσεων που εξοφλούνται από τους ΟΤΑ σύμφωνα με τον ν. 4071/2012.
- ΥΠ.ΕΣ. εγκ.49/ οικ. 31635/19.08.2014: Θέματα προσωπικού ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των ν.4257/2014 και 4258/2014.
- Υπ. Τουρισμού 16996/31.07.2014: Σύμφωνη γνώμη για ενέργειες τουριστικής προβολής.


ΠΟΛ 1195/14.08.2014
Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 49/2014 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με τη συνυπευθυνότητα αναφορικά με τις οφειλές των δημοτικών επιχειρήσεων που εξοφλούνται από τους ΟΤΑ σύμφωνα με τον ν. 4071/2012.
Δελτίο Τύπου ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. 20.08.2014
Προσλήψεις συμβασιούχων σε Δήμους
Ενημερωτικό Δελτίο 18.08.2014

- Πίνακες εκλογέων για την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια
- Αμοιβή δικηγόρων
- Πρακτικά δικαστικού συμβιβασμού
- Υπ. Οικ. 2/52467/0022/16.07.2014 Καταβολή αποζημίωσης σε μεταφερόμενους από τον ΟΣΕ Α.Ε. υπαλλήλους


Υπ. Οικ. 2/52467/0022/16.07.2014
Καταβολή αποζημίωσης σε μεταφερόμενους από τον ΟΣΕ Α.Ε. υπαλλήλους
Ενημερωτικό Δελτίο 14.08.2014

-ΥΠ.ΕΣ. 31433/14.08.2014 Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 45/οικ.30755/8-8-2014 Εγκυκλίου (περί εκλογής εκπροσώπων των Δήμων στις Γενικές Συνελεύσεις των ΠΕΔ)
-Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου
-Υπ.Περιβ.Ενεργ. & Κλιμ.Αλ. 111999/1968/14.08.2014 Δημοσίευση του Ν. 4278/2014 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» και εφαρμογή του αρθ. 59 αυτού στα πλαίσια υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων/έργων των Μέτρων 226, Δράση 1 και 125Β του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»
-ΥΠ.ΕΣ. οικ. 31330/13.08.2014 Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο - Μητρώο Πολιτών
-Απόφαση Υφυπ. παρά τω Πρωθυπουργό 14815/11.08.2014 (ΦΕΚ 2207/12.08.2014 τεύχος Β’) Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 12179/2.7.2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β' 1893/11.7.2014) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου.


Ενημερωτικό Δελτίο 12.08.2014

-Σημαντικότερες διατάξεις Ν. 4279/14 (ΦΕΚ 158/08.08.2014 τεύχος Α')
-Σημαντικότερες διατάξεις Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159/08.08.2014 τεύχος Α')
-ΠΟΕ ΟΤΑ Π.Κ. 9/01.08.2014 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Έτους 2013 της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Ο.Τ.Α.
-ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.&ΤΡΟΦ. 1872/103053/12.08.2014 Νομοθετικό πλαίσιο για την χρήση και διαχείριση των βοσκοτόπων (άρθρο 60 του ν. 4264/2012)


Δελτίο Τύπου ΚΕΔΕ 12.08.2014
Επιπλέον χρηματοδότηση 40 εκατ. € για τους Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς Σταθμούς, ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ/ΜΕΑ
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.&ΤΡΟΦ. 1872/103053/12.08.2014
Νομοθετικό πλαίσιο για την χρήση και διαχείριση των βοσκοτόπων (άρθρο 60 του ν. 4264/2012)
Ενημερωτικό Δελτίο 11.08.2014

-Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α') Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις
-Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159/08.08.2014 τεύχος Α') Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις
-Ν. 4279/14 (ΦΕΚ 158/08.08.2014 τεύχος Α') Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» και του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» και άλλες διατάξεις.
-ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 47/30972/11.08.2014 Υποχρέωση των Ο.Τ.Α. για τη δημιουργία συνθηκών ελεύθερης πρόσβασης σε παραλία των Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.)


Ενημερωτικό Δελτίο 08.08.2014

-Σημαντικότερες διατάξεις ψηφισθέντος νομοσχεδίου: Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις
-ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 45/30755/08.08.2014 Εκλογή νέων οργάνων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για τη δημοτική περίοδο 2014-2019
-Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κ2-3743/23.07.2014 (ΦΕΚ 2157/06.08.2014 τεύχος Β’) Ορισμός Ημερήσιων Οικονομικών Εφημερίδων Β΄ εξαμήνου 2014.


Ψηφισθέν Νομοσχέδιο 06.08.2014: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.»
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις
Ενημερωτικό Δελτίο 07.08.2014

-ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 43/30565/06.08.2014 Ορκωμοσία αιρετών Δήμων, εγκατάσταση νέων αρχών & εκλογή μελών συλλογικών οργάνων Δήμων (Δημοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014- 31η Αυγούστου 2019)
-Ψηφισθέν Νομοσχέδιο: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
-ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 44/30681/07.08.2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β'931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ
-ΥΠ.ΕΣ. οικ. 30507/06.08.2014 Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οικ. έτους 2015


Ενημερωτικό Δελτίο 06.08.2014

-Αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων
-Ανάκληση αδειών Κ.Υ.Ε.- Εφαρμογή παρ. 5 άρθρου 65 ν.3852/10
-ΚΥΑ οικ. 34611/14.07.2014 (ΦΕΚ 2113/01.08.2014 τεύχος Β’): Διαδικασία καταλογισμού και επιμερισμού χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται στην Ελληνική Δημοκρατία λόγω καταδίκης για παραβιάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 45, παράγραφος 5 του Ν. 4042/2012.
-ΚΥΑ οικ. 174072/24.7.2014 (ΦΕΚ 2138/05.08.2014 τεύχος Β’): Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β΄ της 12ης Ομάδας «Ειδικά έργα και δραστηριότητες» του Παραρτήματος XII της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα με α/α 9 Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής και α/α 10 Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών που περιλαμβάνουν διακίνηση χύδην υλικών (άμμος, χαλίκι κ.α).


ΥΠ.ΕΣ. 27572/08.07.2014
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (COSME, 2014-2020): Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την Πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία επιχειρηματικής εκμάθησης.
ΥΠ.ΕΣ. 27573/09.07.2014
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (COSME, 2014-2020): Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την αύξηση των Συνεργιών μεταξύ Τουρισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών.
ΥΠ.ΕΣ. 27576/09.07.2014
3ο Πρόγραμμα Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Υγείας, 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιδότηση πρωτοβουλιών σε θέματα υγείας.
ΥΠ.ΕΣ. 27577/09.07.2014
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία, 2Ο14-2Ο2Ο: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα Πράσινα Οχήματα 2Ο14.
Δελτίο Τύπου ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. 06.08.2014
Τροπολογία ΥΔΜΗΔ για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων
Ενημερωτικό Δελτίο 05.08.2014

-Ν. 4278/14 (ΦΕΚ 157/04.08.2014 τεύχος Α’): Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις
-Συχνές Ερωτήσεις για Κατάρτιση Προϋπολογισμού ΟΤΑ 2015
-Όρια δραστηριοποίησης κατασκευαστικών επιχειρήσεων
-Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Α2-704/22.07.2014 (ΦΕΚ 2126/04.08.2014 τεύχος Β’) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'118)
-Απόφαση Υπ. Υποδ. Μετ.& Δικτ. 17910/1225/23.07.2014 (ΦΕΚ 2129/04.08.2014 τεύχος Β’) Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών - καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών


Ενημερωτικό Δελτίο 04.08.2014

-Ν. 4277/14 (ΦΕΚ 156/01.08.2014 τεύχος Α’) Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις.
-ΥΠ.ΕΣ. οικ.29465/19.07.2014 Ζητήματα εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού καθώς και Νομικών Προσώπων τους, προς τις εταιρίες ΕΥΔΑΠ ΑΕ και ΕΥΑΘ ΑΕ.
-ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.& ΤΡΟΦ. 464/92592/16.07.2014 (ΦΕΚ 2111/01.08.2014 τεύχος Β’) Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας παρασκευαστηρίου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων.
-ΠΟΛ 1189/01.08.2014 Κοινοποίηση διατάξεων της ρύθμισης του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει.
-Παιδικοί Σταθμοί


ΠΟΛ 1189/01.08.2014
Κοινοποίηση διατάξεων της ρύθμισης του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (ΑΊ70), όπως ισχύει.
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.& ΤΡΟΦ. 464/92592/16.07.2014 (ΦΕΚ 2111/01.08.2014 τεύχος Β’)
Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας παρασκευαστηρίου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων
Ενημερωτικό Δελτίο 01.08.2014

- Ψηφισθέν Νομοσχέδιο 30.07.2014: «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις».
- Βαθμολογική κατάταξη μετά από μετάταξη σε άλλη υπηρεσία
- Διακοπή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
- Δημοτικές επιχειρήσεις. Προσλήψεις προσωπικού σε πλαίσιο προγράμματος ΟΑΕΔ.


ΠΟΛ 1184/30.07.2014 (ΦΕΚ 2074/30.07.2014 τεύχος Β’)
Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων.
ΠΟΛ 1185/30.07.2014 (ΦΕΚ 2074/30.07.2014 τεύχος Β’)
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης - πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014.
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο 30.07.2014: «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής και άλλες διατάξεις.»
Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής και άλλες διατάξεις.
ΠΟΛ 1186/31.07.2014
Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 4276/2014.
Ενημερωτικό Δελτίο 31.07.2014

- Σχέδιο Νόμου: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.»
- Δημοτικές επιχειρήσεις. Προσλήψεις προσωπικού σε πλαίσιο προγράμματος ΟΑΕΔ.
- Ανώνυμη εταιρία. Πρόσληψη προσωπικού ΑΜΕΑ.
- Ν. 4276/14 (ΦΕΚ 155/30.07.2014 τεύχος Α’): Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις.
- ΙΚΑ Α22/409/9/25.07.2014: Μείωση εισφορών κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014.


ΙΚΑ Α22/409/9/25.07.2014
Μείωση εισφορών κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014.
Δελτίο Τύπου ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. 31.07.2014
Στα ΚΕΠ η αίτηση για ένταξη στο μητρώο ευάλωτων πελατών της ΔΕΗ.
Ενημερωτικό Δελτίο 30.07.2014

-  Κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2015
- Σχέδιο Νόμου: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.»
- Σχέδιο Νόμου: «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις».
- Σχέδιο Νόμου: «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις.»
- Εισοδήματα κληροδοτημάτων
- Χορηγία Δημάρχου
- Δημοτικές επιχειρήσεις. Προσλήψεις προσωπικού σε πλαίσιο προγράμματος ΟΑΕΔ
- ΠΑΙΔΙΚΟΙ- ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΚΔΑΠ


Ψηφισθέν Νομοσχέδιο 29.07.2014: «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις.»
Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις.
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο 29.07.2014: «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις.»
Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις.
Κατατεθέν Σχέδιο Νόμου 30.07.2014: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.»
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ενημερωτικό Δελτίο 29.07.2014

- Εξώδικος συμβιβασμός
- Πρακτικό δικαστικής μεσολάβησης
- Δημοτικές επιχειρήσεις. Δημοσίευση πράξεων πρόσληψης προσωπικού
- Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.  27934/11.07.2014 (2029/25.07.2014 τεύχος Β’): Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β' 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ.
- ΚΥΑ 2/53213/0022/10.07.2014 (ΦΕΚ 2029/25.07.2014 τεύχος Β’): Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές - κατασκηνώσεις η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους.

 


Ενημερωτικό Δελτίο 28.07.2014

-Δαπάνη εναπόθεσης απορριμμάτων
- Δημοτικές επιχειρήσεις. Αποδοχές προσωπικού από 1.11.2011 έως 31.12.2012
- ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16.07.2014 (ΦΕΚ 2032/25.07.2014 τεύχος Β’): Αναπροσδιορισμός δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων.
- ΠΟΛ 1182/25.07.2014 (ΦΕΚ 2025/25.07.2014 τεύχος Β’): Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α' του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β' του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α'/7.4.2014) περί της γνωστοποίησης στη Φορολογική Διοίκηση μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού φυσικών προσώπων.
- Υπ. Οικ. Δ12 Α 1109180 ΕΞ 2014/24.07.2014: Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων.

 


Υπ. Οικ. Δ12 Α 1109180 ΕΞ 2014/24.07.2014
Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων.
ΠΟΛ 1182/25.07.2014 (ΦΕΚ 2025/25.07.2014 τεύχος Β’)
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α' του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β' του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α'/7.4.2014) περί της γνωστοποίησης στη Φορολογική Διοίκηση μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού φυσικών προσώπων.
Ενημερωτικό Δελτίο 25.07.2014

- Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας προσωπικού Ν.Π.Ι.Δ. των ΟΤΑ
- Απόφαση Υπ. Οικ. 2/55519/ΓΔΔΕ/17.07.2014 (ΦΕΚ 2015/24.07.2014 τεύχος Β’): Σύσταση - Συγκρότηση Ελεγκτικών Κλιμακίων για τον έλεγχο τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης.
- Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 3107/23.07.2014 (Οδηγία 2): Σύνταξη διακηρύξεων και τευχών διαγωνισμού προς αποφυγή συνήθων πλημμελειών των όρων αυτών.
- Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων συνδέσμου
- Τουριστική προβολή
- Κοινωφελής επιχείρηση. Πρόσληψη προσωπικού για επείγουσες ανάγκες
- Παιδικοί σταθμοί - Κ.Δ.Α.Π


Συνήγορος του Πολίτη Ιούλιος 2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση διοικητικού προσωπικού, κλάδου Αρχειονόμων - Βιβλιοθηκονόμων ή κλάδου Αρχειονόμων κατηγορίας ΠΕ, στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη».
ΠΟΛ 1173/08.07.2014 (ΦΕΚ 2005/23.07.2014 τεύχος Β’)
Υποβολή εκπρόθεσμων συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.
Απόφαση Υπ. Οικ. 2/55519/ΓΔΔΕ/17.07.2014 (ΦΕΚ 2015/24.07.2014 τεύχος Β’)
Σύσταση - Συγκρότηση Ελεγκτικών Κλιμακίων για τον έλεγχο τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης.
Ενημερωτικό Δελτίο 24.07.2014

- Έγκριση προϋπολογισμού
- Ληξιπρόθεσμες οφειλές αμιγών επιχειρήσεων
- Δημοτικές επιχειρήσεις. Απασχόληση υπαλλήλων ΑΜΕΑ
- Υπ. Οικ. Δ6Δ 1092032 ΕΞ 2014/19.06.2014: Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4231/2014 (Α' 19) «Κύρωση της Σύμβασης που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισμένες πράξεις και έγγραφα».


Υπ. Οικ. Δ6Δ 1092032 ΕΞ 2014/19.06.2014
Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4231/2014 (Α' 19) «Κύρωση της Σύμβασης που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισμένες πράξεις και έγγραφα».
Συνήγορος του Πολίτη Ιούλιος 2014
Διάκριση λόγω φύλου στην καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
ΠΟΛ 1181/23.07.2014
Ηλεκτρονική Υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων οικ. έτους 2014.
Ενημερωτικό Δελτίο 23.07.2014

- Γεωτεχνικές μελέτες
- Λύση ανώνυμης εταιρίας λόγω αρνητικής καθαρής θέσης
- Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αναπτυξιακής εταιρίας
- ΔΕΥΑ. Μετάταξη υπαλλήλου
- ΙΚΑ Σ22/3/22.07.2014: Λειτουργία νέων ανακεφαλαιωτικών κέντρων για χορήγηση Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης πριν την συνταξιοδότηση.


ΙΚΑ Σ22/3/22.07.2014
Λειτουργία νέων ανακεφαλαιωτικών κέντρων για χορήγηση Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης πριν την συνταξιοδότηση.
 
 
    Privacy   :   Terms   :   ΔήμοςΝΕΤ 2006
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions